Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne w szkołach powiatu sanockiego

Z początkiem września 2014r. funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej rozpoczęli kontynuację prowadzonych przed wakacjami działań edukacyjnych w szkołach powiatu sanockiego. Zgodnie z harmonogramem, z początkiem roku szkolnego tematem poruszanym na spotkaniach z uczniami gimnazjów będzie „Odpowiedzialność karna nieletnich”. Skala zjawisk patologicznych, objętych odpowiedzialnością karną a popełnianych przez osoby nieletnie w ostatnich latach dramatycznie wzrosła. Przejawy agresji nieakceptowane ze społecznego punktu widzenia, budzące z jednej strony powszechny sprzeciw, z drugiej zaś poczucie zagrożenia niejednokrotnie popełnianie są przez osoby nieletnie, których kategoria czynu zabronionego umożliwia zastosowanie sankcji karnych przewidzianych dla osób dorosłych. Celem prowadzonych zajęć jest kształtowanie u młodzieży postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie poprzez pryzmat doświadczeń osób, które jako nastolatkowie weszły w poważny konflikt z prawem, jak również kształtowanie odporności emocjonalnej, koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że zwalczanie przestępczości nieletnich, a w szczególności jej zapobieganie, wymaga całych kompleksów działań, podejmowanych w różnych dziedzinach życia.

3 września 2014r Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport pt „Przeciwdziałanie zjawiskom patrologii wśród dzieci i młodzieży”, którego celem było dokonanie oceny działalności szkół publicznych różnych typów oraz organów prowadzących te szkoły w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży. Przeprowadzone przez Izbę rozpoznanie wskazuje, że trudności wychowawcze w grupie dzieci i młodzieży występują w dużym nasileniu we wszystkich typach szkół. Szczególnie w gimnazjach wielu uczniów prezentuje nieprawidłowe wzorce zachowań powstałe we wczesnym dzieciństwie i utrwalone na wcześniejszych etapach edukacji. W ostatnich latach pojawiły się nowe zjawiska patologiczne, takie jak: mobbing i bulling (rozumiane najczęściej jako tyranizowanie oraz przemoc rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych). Ocenia się, że przemocy w tzw. sieci doświadcza ponad połowa dzieci w Polsce.

Działania edukacyjne z elementami profilaktyki zaplanowano także dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Cykl zajęć z tematu: „Dorosłość w świetle prawa” oraz wizyty studyjne w Areszcie Śledczym w Sanoku zostały przygotowane przez funkcjonariuszy SW i Policji i będą prowadzone do końca października br. Motywem wiodącym zajęć jest prawny aspekt ryzykowanych zachowań, charakterystycznych dla tej grupy uczniów.

Działania prowadzone w ramach niniejszego projektu mają charakter wspierający dla programu wychowawczego, który każda placówka oświatowa jest obowiązana realizować w oparciu o zapisy ustawy systemie oświaty w części dotyczącej uchwalania programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki. Warto dodać, że w roku szkolnym 2014/2015 „Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach” to jeden z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988