Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

W dniach 04.07.2014r. – 27.07.2014r., w pomieszczeniach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku został zorganizowany kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Kurs KPP jest najbardziej zaawansowanym kursem z dziedziny Ratownictwa Medycznego na rynku szkoleniowym dla osób bez wykształcenia medycznego. Głównym celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do realizacji zaawansowanych i skoordynowanych działań ratowniczych od momentu wypadku (zdarzenia zagrożenia życia) do czasu przekazania poszkodowanych jednostkom ochrony zdrowia. Uczestnicy kursu przygotowywani są do pracy w grupach ratowniczych jako kierownicy lub członkowie zespołu ratunkowego.

Przygotowanie i przeprowadzenie przez DREAM TEAM Anna Kawalec kursu pn. „Organizacja i przeprowadzenie kursu w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy”, nastąpiło zgodnie z opisem zawartym w opisie przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, które stanowiły integralną część umowy na wykonanie usługi zawartej z Powiatem Sanockim.


Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy był skierowany do strażaków, których jednostki działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-gaśniczym i został zatwierdzony pismem Wojewody Podkarpackiego z dnia 03.07.2014r. znak: ZK-V.6312.21.2014.

W harmonogramie zaplanowano 66 godzin szkolenia, w tym 25 zajęć teoretycznych programu zapisanego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r w sprawie kursu w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Zajęcia prowadzone są wg standardów Europejskiej Rady Resuscytacji 2010 oraz według ITLS (International Traum Life Support). Uczestnicy kursu poznali m.in. organizację ratownictwa medycznego w Polsce, zasady i procedury Organizacji Ratownictwa Medycznego w KRSG, zasoby sprzętowe i wyposażenie ratunkowe wykorzystywane w KPP oraz taktykę działań ratowniczych w zdarzeniach o zróżnicowanym charakterze przyczynowo-skutkowym (katastrofy, zdarzenia masowe o mnogie, itp.). Zajęcia praktyczne obejmowały 41 godzin ćwiczeń praktycznych, prowadzonych pod czujnym okiem instruktorów i ratowników medycznych.

27 lipca 2014r. uczestnicy kursu złożyli egzamin państwowy z części teoretycznej (test z częścią ustną) oraz części praktycznej, obejmującej wykonanie przez osobę zdającą losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy i resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

27 osób otrzymało stosowane zaświadczenia potwierdzające posiadanie tytułu ratownika.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988