8.Kurs pt: „Język niemiecki w biurze i biznesie” w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku

Program został opracowany na podstawie założeń pracy w zreformowanej szkole ponadgimnazjalnej i jest zgodny z zadaniami i celami edukacyjnymi wytyczonymi przez nowe podstawy programowe. Język niemiecki jest drugim nauczanym językiem w większości szkół ponadgimnazjalnych w ramach kursu kontynuacyjnego.

Argumenty, które uzasadniają nabycie nowych kompetencji zawodowych
w języku niemieckim, to m.in.

a) znajomość języka niemieckiego zwiększa szanse zawodowe. Osoby, które

posiadają umiejętności językowe w dodatkowym języku, mają większe szanse

zawodowe i możliwości zarobkowe

b) znajomość języka niemieckiego otwiera przed młodzieżą niemieckojęzyczne

rynki pracy,

c) Niemcy są najczęściej wybieranym krajem przez absolwentów polskich szkół

i uczelni, w tym kraju mają bogatą ofertę stypendiów, praktyk i możliwości

wymiany niezależnie od kierunku, który studiują

Ogólna charakterystyka programu

W dobie dynamicznych zmian m.in. w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i wprowadzeniem zasady swobodnego przepływu towarów i usług edukacja językowa zajmuje znaczące miejsce w prawie oświatowym.

Poszczególne działy programu dotyczą następujących działań językowych:

1. rozumienie tekstów słuchanych i czytanych

2. tworzenie wypowiedzi mówionych i pisanych

3. reagowanie na wypowiedzi w mowie i piśmie czyli rozmawianie

i korespondowanie

4. przetwarzanie wypowiedzi

Program kładzie nacisk na:

a) przygotowanie młodzieży do posługiwania się językiem obcym
w procesie komunikacji

b) nabycie podstawowych umiejętności językowych w zakresie języka zawodowego

c) rozwijanie autonomii ucznia w dalszej nauce języka obcego