1. Firmy symulacyjne – opis ogólny

Adresaci:

Głównym adresatem przedsięwzięcia są uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. K. Adamieckiego
w Sanoku. Osoby, które chcą zdobyć zarówno teoretyczną, jaki i praktyczną wiedzę na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Chcąc jak najlepiej i najefektywniej zorganizować zajęcia praktycznego naszych uczniów uczących się w zawodach technik ekonomista, technik logistyk, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych planujemy utworzenie Firmy Symulacyjnej zorganizowanej na wzór prawdziwego przedsiębiorstwa. Jej istotą będzie symulacja pracy autentycznej firmy, w której wszystkie operacje biurowe, księgowe, magazynowe, współpraca z kontrahentami zewnętrznymi, z urzędami i instytucjami finansowymi są identyczne jak w realnej firmie. Praca będzie rzeczywista, natomiast towar, usługi i pieniądze wirtualne.

W Polsce funkcjonuje około 50 firm symulacyjnych zrzeszonych w Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych CENSYM w Zielonej Górze, która od 2001 r. jest częścią sieci EUROPEN
z siedzibą w Essen. W ramach Centrali symulowana jest działalność instytucji i urzędów takich jak: Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny, ZUS, Urząd Celny, Bank, Poczta, Sąd.

Dzięki pracy w Firmie Symulacyjnej uczniowie zdobędą praktyczne umiejętności zawodowe (redagowanie korespondencji wewnętrznej, zewnętrznej, rozmowa z klientem), komputerowe (posługiwanie się programami: biurowym, księgowym, magazynowym, kadrowym, korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych w czynnościach zawodowych),
z zakresu przedsiębiorczości (zakładanie i prowadzenie firmy, badanie rynku, reklama wyrobów, składanie zamówień, planowanie wykorzystania powierzchni magazynowej, kalkulowanie kosztów wytworzenia wyrobów, sporządzanie dokumentacji kadrowej
i księgowej, sporządzanie listy płac, obliczanie podatków, sporządzanie dokumentów: faktura VAT, list przewozowy, deklaracja podatkowa), poruszania się po rynku pracy jako pracownik (list motywacyjny, cv, prawo pracy, bhp, prawa i obowiązki pracownicze, świadczenia ubezpieczeniowe).

Nauczyciele otrzymają nowoczesne narzędzie pracy dydaktycznej, które będą wykorzystywać w kolejnych latach po zakończeniu wnioskowanego projektu. Firma Symulacyjna zwiększy atrakcyjność praktycznych zajęć zawodowych oraz posłuży do prowadzenia atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych.

W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonane:

 1. Doposażenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. Adamieckiego w Sanoku w: 9 komputerów przenośnych z oprogramowaniem standardowym, wyposażenie służące procesowi dydaktycznemu (tablica suchościeralna, rzutnik multimedialny), wyposażenie biurowe, niezbędne do zasymulowania pracy w prawdziwej firmie (niszczarkę dokumentów, telefon z faksem, urządzenie wielofunkcyjne).
 2. Opracowanie programu nauczania dla potrzeb zajęć pozalekcyjnych.
 3. Rejestracja firmy w Centrali Firm Symulacyjnych CENSYM w Zielonej Górze.
 4. Opłata za obsługę Firmy Symulacyjnej przez Centralę CENSYM.
 5. Sprawowanie nadzoru merytorycznego – umowa zlecenie.
 6. Sprawowanie nadzoru technicznego – umowa zlecenie.
 7. Szkolenia dla technika logistyka oraz technika ekonomisty, na specjalistycznych programach, będące symulacją wdrażania programów w prawdziwej firmie.
 8. Rekrutacja chętnych na zajęcia pozalekcyjne i organizacja zajęć.
 9. Rekrutacja uczniów technikum logistycznego na szkolenia z programu MONZA i Cartall Truck i organizacja szkoleń.
 10. Rekrutacja uczniów technikum ekonomicznego na szkolenie z zakresu statystyki i analizy ekonomicznej oraz organizacja szkolenia.

Efekty:

 1. Firma Symulacyjna, która będzie funkcjonowała w kolejnych latach po zakończeniu projektu.
 2. Program nauczania, który będzie służył kolejnym rocznikom uczniów T1.
 3. Nowe umiejętności nauczycieli, które będą wykorzystywane w pracy z kolejnymi rocznikami uczniów oraz lepsze warunki pracy.
 4. Wzrost umiejętności praktycznych uczniów T1 zgodnych z potrzebami pracodawców.
 5. Umiejętność poruszania się po rynku pracy jako pracownik.
 6. Uczniowie zyskają kompetencje kluczowe na wysokim poziomie.
 7. Szkoła zyska wyposażenie zgodne ze standardami wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych przewidzianych w nowej podstawie programowej.
 8. Podniesie się prestiż szkoły kształcącej w różnych zawodach w środowisku lokalnym co jest zgodne z polityką oświatową państwa.

Przewiduje się:

- udostępnienie programu w wersji elektronicznej,

- organizację dnia otwartego dla zainteresowanych nauczycieli ze szkół zawodowych powiatu sanockiego, brzozowskiego, leskiego i bieszczadzkiego dot. praktycznego funkcjonowania Firmy Symulacyjnej

Adresaci:

Głównym adresatem przedsięwzięcia są uczniowie Zespołu Szkół Nr3 im. W.Lipińskiego
i M.Beksińskiego w Sanoku. Osoby, które chcą zdobyć zarówno teoretyczną, jaki
i praktyczną wiedzę na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Propozycja przedsięwzięcia:

Wdrożenie innowacyjnej formy nauczania, poprzez założenie na terenie szkoły „Firmy Symulacyjnej”, której głównym celem będzie nauka przez działanie.

Cele ogólne:

Przygotowanie uczniów do samozatrudnienia – prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej.

 • Promocja działań przedsiębiorczych.
 • Wskazanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej.
 • Przygotowanie uczniów do prowadzenia e-biznesu.
 • Wykorzystanie najnowszych technologii ICT.
 • Doskonalenie technicznego języka obcego zawodowego.
 • Przygotowanie uczniów do aktywnego wejścia na rynek pracy i praktycznego wykonywania zawodu.

Cele szczegółowe:

Poszerzenie oferty edukacyjnej o nowoczesną innowacyjną formę kształcenia;

Dostosowanie oferty kształcenia do zmieniającego się rynku pracy;

Zapewnienie kształcenia zawodowego na najwyższym poziomie w oparciu o najnowsze technologie;

Wzrost atrakcyjności szkoły w regionie.

Uzasadnienie:

W Powiecie Sanockim nie powstają duże zakłady przemysłowe. Wielu absolwentów opuszczających szkołę migruje za pracą do większych miast, lub poza granice kraju. Młodzież często ma pomysł na własny biznes, ale boi się rozpocząć własną działalność gospodarczą, myśląc, że nie poradzi sobie ze wszystkimi wymogami formalnymi urzędów (CEIDG, ZUS, US, GUS…).

Problemem jest brak środków finansowych oraz mała świadomość młodych ludzi
o możliwościach pozyskania bezzwrotnych środków na działalność gospodarczą
z zewnętrznych źródeł finansowania.

Przedsięwzięcie zakłada przeprowadzenie symulacji działania przedsiębiorstwa handlowo-usługowego w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do rzeczywistych warunków pracy. Przewidujemy symulację działań firm w poszczególnych branżach zawodowych: informatycznej, mechanicznej, samochodowej, elektrycznej i mechatronicznej. W założeniach projektu każdy uczestnik kursu to pracownik firmy. Uczestnicy projektu – pracownicy, pod opieką trenerów będą pracować w symulowanych jednostkach organizacyjnych firmy oraz na usługowo-produkcyjnych stanowiskach pracy utworzonych wg poszczególnych branż zawodowych.
W skład struktury organizacyjnej firmy wejdą następujące jednostki: dział kadr, dział księgowości, działa marketingu i promocji, dział zbytu, dział zaopatrzenia, dział kontroli jakości, stanowisko zarządu i sekretariat oraz produkcyjno-usługowe stanowisko pracy dla poszczególnych branż zawodowych. W procesie symulacji uczestnik kursu zapozna się kolejno ze specyfikacją pracy w każdej jednostce organizacyjnej firmy.

Proponowane formy realizacji: kursy doskonalące w „Firmie Symulacyjnej” ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”, realizacja wybranych modułów „Firmy Symulacyjnej” w ramach przedmiotu specjalizacji zawodowej oraz podstaw przedsiębiorczości, zewnętrzne praktyki zawodowe dla uczniów innych szkół o profilach zawodowych, zewnętrzne kursy doskonalące dla osób zagrożonych bezrobociem lub wykluczeniem zawodowym, zewnętrzne kursy doskonalące bądź warsztaty dla chętnych uczniów liceów ogólnokształcących, warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych.

W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonane:

Opracowanie:

 • Programu modułowego działalności „Firmy Symulacyjnej”;
 • Materiałów edukacyjnych z zadaniami dla ucznia oraz nauczyciela (trenera);
 • Kursów modułowych na platformie Moodle z informacjami z zakresu ekonomii, księgowości, marketingu, prawa pracy, przedsiębiorczości i innych niezbędnych
  w prowadzeniu własnej firmy;
 • Modułu językowego wspomagającego prace pracowników w działach wymagających tłumaczeń na język obcy (j.angielski, j.niemiecki).
 • Specyfikacji stanowisk pracy dla poszczególnych branż zawodowych;
 • Zadań dla ucznia i nauczyciela na branżowym stanowisku pracy w zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik elektryk, technik mechatronik i inne wg zapotrzebowania;
 • Modułów kursu na platformie Moodle z informacjami z zakresu wykonywania czynności na symulowanym branżowym stanowisku pracy wraz z odpowiednimi przepisami BHP i Ppoż.

Przygotowanie:

 • Symulacji działalności poszczególnych działów firmy;
 • Stanowisk pracy dla uczniów w poszczególnych branżach zawodowych.
 • Doposażenie Zespołu Szkół Nr3 w narzędzia i materiały niezbędne w prowadzeniu „Firmy Symulacyjnej”:
 • mobilne stanowiska pracy w poszczególnych działach przedsiębiorstwa m.in.: stanowiska komputerowe z łączem internetowym, kserograf, kasa fiskalna …(mobilna pracownia symulacyjna);
 • oprogramowanie niezbędne do obsługi elektronicznej firmy: program do obsługi sprzedaży, książka przychodów i rozchodów z modułem pracowniczym, rozliczenia PIT, słowniki językowe i inne branżowe;
 • stanowiska pracy dla poszczególnych branż zawodowych ( wg opracowanej specyfikacji stanowiska pracy w 5-ciu branżach zawodowych).
 • Zakup:
 • materiałów biurowych dla każdej przeprowadzanej symulacji;
  • formularzy i dokumentów niezbędnych do prowadzenia firmy w formie drukowanej (FA VAT, RW, arkusz inwentaryzacji, teczki pracowników itp.)
 • Rekrutacja chętnych – 5x12 osób z wybranych zawodów na podstawie szczegółowych kryteriów opracowanych w regulaminie na Kursy doskonalące w „Firmie Symulacyjnej” w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”.
 • Przeprowadzenie zajęć w formie 5 kursów doskonalących w „Firmie Symulacyjnej” dla uczniów poszczególnych branż zawodowych;
 • Wykorzystanie modułów „Firmy Symulacyjnej” do prowadzenia zajęć w ramach przedmiotu specjalizacja zawodowa oraz podstawy przedsiębiorczości;
 • Nawiązanie współpracy z innymi „Firmami Symulacyjnymi”;
 • Przeprowadzenie szkolnego konkursu „Firm Symulacyjnych”;

Efekty:

Na terenie szkoły powstanie „Firma Symulacyjna” umożliwiająca uczestnikom projektu
w warunkach symulowanych nabyć praktyczne umiejętności ułatwiające podjęcie
i prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz znalezienie odpowiedniego miejsca na rynku pracy.

Szkoła zostanie doposażona w nowoczesne środki techno-dydaktyczne: mobilną pracownię symulacyjną oraz branżowe stanowiska pracy.

Zostaną opracowane materiały teoretyczne, ćwiczeniowe oraz e-learningowe kursy modułowe do symulacji zdarzeń gospodarczych w „Firmie Symulacyjnej” (w tym e-learningowe kursy języka obcego zawodowego).

Prowadzenie firmy w warunkach symulowanych:

 • umożliwi uczniom poznanie zasad zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w praktyce;
 • umożliwi uczniom zdobycie doświadczenia w prowadzeniu własnej firmy zwróci uwagę na możliwe zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej (współfinansowane przedsięwzięć z Funduszy Europejskich);
 • da możliwość zapoznania się z charakterystyką pracy na stanowiskach w poszczególnych jednostkach organizacyjnych firmy;
 • umożliwi uczniom zdobycie praktyki na stanowisku pracy w wybranym zawodzie
  w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do rzeczywistych;
 • pozwoli poznać dokumentację wymaganą przez urzędy; pozwoli doskonalić branżowy język zawodowy; pozwoli poznać narzędzia ułatwiające prowadzenie własnej firmy;
 • rozszerzy wiadomości z zakresu przedmiotu podstawy przedsiębiorczości równocześnie w efektywny sposób kształtując postawy innowacyjne
  i przedsiębiorcze uczestników projektu; przyczyni się do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów (praca w zespole, rozwiązywanie problemów, planowanie, kompetencje językowe, kompetencje naukowo-techniczne, stosowanie narzędzi ICT);
 • umożliwi uczniom przygotowanie się do zdawania części ekonomicznej egzaminu zawodowego; ułatwi uczniom wybór przyszłej drogi zawodowej.

Zespół Szkół Nr3 w Sanoku będzie postrzegana jako szkoła nowoczesna, zostanie wzmocniony dobry wizerunek szkoły w środowisku lokalnym.

Spodziewane rezultaty:

 • Podniesienie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów;
 • Zwiększenie motywacji do podejmowania działań przedsiębiorczych;
 • Powstanie dobrych biznes planów dla przyszłych działalności gospodarczych uczestników projektu
 • Zwiększenie ilości mikroprzedsiębiorstw zakładanych przez absolwentów (samozatrudnienie) na terenie powiatu Sanok i powiatów w których mieszkają uczniowie ZS Nr3;
 • Zmniejszenie migracji absolwentów w celach zarobkowych;
 • Poprawienie zdawalności zewnętrznych egzaminów zawodowych.
 • Przewiduje się możliwość organizowania zajęć w formie kursów lub praktyk zawodowych
  w „Firmie Symulacyjnej”
 • dla uczniów zainteresowanych szkół kształcących młodzież w pokrewnych branżach zawodowych;
 • dla zainteresowanych uczniów liceów ogólnokształcących;
 • dla uczniów szkół gimnazjalnych w formie warsztatów w „Firmie Symulacyjnej”;
 • dla osób zagrożonych bezrobociem i wykluczeniem zawodowym chcących podjąć własną działalność gospodarczą (np. kobiety po 45r.ż, osoby niepełnosprawne ruchowo, osoby z terenów wiejskich);
udostępnienie części programów lub wybranych ćwiczeń w wersji elektronicznej dla szkół zainteresowanych otwieraniem „Firm Symulacyjnych”.


© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988