Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Jednostki powiatowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Jezierskiego 21, 38-500 Sanok
www:
http://pcpr-sanok.pl/
telefon:
(13) 464 65 70 (Zespół rodzinnej opieki zastępczej)
(13) 464 65 80 (Zespół obsługi PFRON)
(13) 464 35 93
e-mail:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku realizuje zadania związane z pomocą społeczną, polityką prorodzinną oraz wspieraniem osób niepełnosprawnych.
PCPR ma za zadanie realizację zadań własnych powiatu:

  • zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym, organizowanie mieszkań chronionych oraz kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej,
  • opracowane strategii rozwiązywania problemów społecznych,
  • organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego (rodziny naturalne i zastępcze) oraz informacja o prawach i uprawnieniach,
  • prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej,
  • zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców poprzez prowadzenie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych o zasięgu ponadgminnym,
  • zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu oraz doradztwo metodyczne,
  • organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztu utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
  • przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuacją nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo wychowawcze domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze,

oraz zadań zleconych przez administrację rządową:

  • organizowanie i zapewnienie funkcjonowania powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • pomoc uchodźcom.

Centrum jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu powiatu oraz środków PFRON-u.
Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Starosta Sanocki. Centrum kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Starosta. Organizacją i zasady funkcjonowania Centrum określa regulamin uchwalony przez Zarząd Powiatu.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
1 czerwca 2017
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
1 czerwca 2017
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)