Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Adres
Kościuszki 36, 38-500 Sanok
E-mail
Naczelnik Wydziału
Piotr Andruniktelefon: (13) 465 76 27
Pracownicy
Robert Wiśniewskitelefon: (13) 465 76 29
e-mail:

Zadania

Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

W zakresie zarządzania kryzysowego:

1) podejmowanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem
i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu,

2) gromadzenie i przetwarzanie danych o siłach i środkach, które mogą być użyte
w sytuacjach kryzysowych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze powiatu,

3) monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze powiatu oraz przekazywanie dla gmin ostrzeżeń o zagrożeniach,

4) opracowywanie i przedkładanie Wojewodzie do zatwierdzenia Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego, po uprzednim uzgodnieniu jego treści ze Starostą Sanockim,

5) opiniowanie i przedstawianie do zatwierdzenia Staroście gminnych planów zarządzania kryzysowego,

6) współdziałanie z właściwymi służbami, strażami i inspekcjami w zakresie przeciwdziałania skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

7) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,

8) współpraca z gminnymi zespołami zarządzania kryzysowego,

9) koordynowanie w sytuacjach kryzysowych przedsięwzięć w zakresie integracji sił ratowniczych powiatu do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

10) zbieranie informacji o przebiegu akcji ratunkowej i przekazywanie ich Staroście.


W zakresie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

1) obsługa merytoryczna i formalna Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

2) współdziałanie z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Podkarpackiego w zakresie wymiany informacji w reagowaniu kryzysowym,

3) współdziałanie z sąsiednimi powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego w zakresie reagowania kryzysowego,

4) gromadzenie, aktualizowanie baz danych i innych narzędzi dla potrzeb Centrum oraz współdziałanie w tym zakresie z Wydziałami Starostwa, Gminnymi Centrami Zarządzania Kryzysowego, administracją zespoloną i niezespoloną oraz innymi służbami, inspekcjami i organizacjami pozarządowymi,

5) organizowanie przetwarzania, sprawdzania i przekazywania informacji dotyczących sytuacji nadzwyczajnych,

6) opracowywanie procedur dotyczących uruchomienia i koordynacji działań w zakresie udzielania pomocy humanitarnej,

7) stałe utrzymywanie kontaktu z instytucjami realizującymi ciągły monitoring środowiska,

8) stała wymiana informacji ze służbami dyżurnymi administracji zespolonej i niezespolonej oraz innymi służbami i inspekcjami,

9) zapewnienie całodobowego obiegu informacji w sytuacjach kryzysowych.


W zakresie spraw obronnych:

1) wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu,

2) obsługa pod względem organizacyjnym i merytorycznym Powiatowej Komisji Lekarskiej,

3) doręczanie kart powołania do służby wojskowej w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz prowadzenie dokumentacji Akcji Kurierskiej,

4) współpraca w wyżej wymienionych sprawach z Wojskowym Komendantem Uzupełnień, Burmistrzem Sanoka i Zagórza oraz Wójtami Gmin w powiecie,

5) organizacja i szkolenie zespołu stałego dyżuru Starosty oraz nadzór nad systemem stałych dyżurów
w powiecie sanockim,

6) realizowanie zadań z zakresu obronności, ustalanie głównych przedsięwzięć szkoleniowych oraz organizacyjne przygotowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń na szczeblu powiatu,

7) opracowywanie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Sanockiego,

8) przygotowywanie i opracowywanie dokumentów związanych z przygotowaniem Starostwa do wykonywania zadań w czasie zagrożenia i wojny,

9) przygotowywanie dokumentacji zamierzeń obronnych Starostwa,

10) prowadzenie spraw reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

11) zgłaszanie wniosków o nałożenie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju oraz obrony cywilnej,

12) załatwianie spraw związanych z oczyszczaniem terenów z niewypałów i innych przedmiotów niebezpiecznych z terenu powiatu


W zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz współpracy z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami:

1) przygotowywanie projektów planów i harmonogramów działania Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku,

2) prowadzenie stałej obsługi biurowej prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

3) opracowywanie dla potrzeb działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku sprawozdań
i analiz w zakresu bezpieczeństwa w powiecie,

4) podejmowanie czynności polegających na skoordynowaniu działań powiatowych służb, inspekcji
i straży w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu,

5) przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku celem przedłożenia Radzie,

6) nadzór i współpraca w zakresie realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.


W zakresie obrony cywilnej:

1) planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,

2) ustalanie zadań obrony cywilnej dla organów samorządu terytorialnego w powiecie sanockim,

3) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań,

4) opracowywanie planów obrony cywilnej powiatu oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej gmin,

5) organizowanie szkoleń, ćwiczeń obrony cywilnej, a także szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,

6) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,

7) tworzenie i przygotowywanie do działania formacji obrony cywilnej,

8) koordynowanie ewakuacji ludności oraz prowadzenie akcji ratunkowych,

9) prowadzenie gospodarki sprzętem obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji i wymiany tego sprzętu,

10) wykonywanie innych zadań obrony cywilnej określonych w odrębnych przepisach.


W zakresie spraw społecznych:

1) sprawowanie nadzoru nad fundacjami mającymi siedzibę na terenie powiatu w zakresie określonym w ustawie o fundacjach,

2) sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami w zakresie wynikającym z ustawy prawo
o stowarzyszeniach,

2a) prowadzenie ewidencji stowarzyszeń rejestrowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, uczniowskich klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej, a także stowarzyszeń zwykłych, fundacji
i związków stowarzyszeń,

3) wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok, szczątków i prochów ciała ludzkiego z obcego państwa,

4) prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych,

5) udzielanie pomocy repatriantom w uzyskaniu świadczeń określonych w ustawie o repatriacji


W zakresie informacji niejawnych:

1) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,

2) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,

3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie,

4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

5) przeprowadzanie szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych wg zasad określonych w ustawie,

6) wszczynanie na wniosek Starosty postępowań sprawdzających w stosunku do osób zajmujących stanowiska z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych w Starostwie i jednostkach organizacyjnych,


W zakresie kancelarii materiałów niejawnych:

1) przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą „poufne" i „zastrzeżone”,

2) prowadzenie obowiązujących rejestrów dokumentów,

3) bezpośredni nadzór nad obiegiem informacji niejawnych,

4) udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa,

5) kontrola przestrzegania właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów zawierających informacje niejawne,

6) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom.


Ochrona danych osobowych

Pokaż metkę
Nazwa
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
20 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
20 lutego 2012
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
27 grudnia 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)