Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Wydział Promocji i Kultury

Adres
Rynek 1, 38-500 Sanok
Pokoje45 (Piętro IV)
E-mail
Telefon(13) 465 29 24
Naczelnik
Piotr Mazurpokoje: 45 (Piętro IV)
telefon: (13) 465 29 24
Pracownicy
Ewelina Rajchele-mail:
telefon: (13) 465 29 24

Zadania

Do zadań Wydziału Promocji i Kultury należy w szczególności:

W zakresie promocji:

1) inicjowanie działań i przedsięwzięć promocyjnych powiatu, w tym promowanie potencjału gospodarczego, przyrodniczego, kulturalnego i turystycznego w regionie, kraju i za granicą,

2) opracowywanie wydawnictw i materiałów promocyjnych (informatory, foldery, albumy),

3) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych ukazujących dorobek powiatu i jego walory za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz publikacji i wydawnictw,

4) przygotowywanie uczestnictwa w imprezach promocyjnych,

5) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami w zakresie promowania przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, turystycznych i sportowych,

6) promowanie potencjału społecznego, gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin położonych na terenie powiatu poprzez inicjowanie konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań, wystaw i innych form prezentacji ich historii, kultury i dorobku materialnego,

7) przygotowywanie wizyt władz powiatu za granicą,

8) organizowanie kontaktów, spotkań władz powiatu, kierownictwa starostwa z dziennikarzami, a także udzielanie dziennikarzom pomocy w zbieraniu i sporządzaniu informacji,

9) współdziałanie z przedstawicielami lokalnych środków masowego przekazu oraz informowanie o zamierzeniach i działaniach Starosty,

10) analiza publikacji prasowych i organizowanie odpowiedniego reagowania na krytykę prasową dotyczącą działalności Starosty, starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu,

11) przygotowywanie materiałów prasowych, ogłoszeń i artykułów dla mediów,

12) organizowanie konferencji prasowych,

13) prowadzenie sprawnego przekazywania mieszkańcom Powiatu Sanockiego informacji, ostrzeżeń, komunikatów, w tym za pośrednictwem środków masowego przekazu,

14) prowadzenie strony internetowej powiatu,

15) opracowywanie treści okolicznościowych wystąpień, życzeń, gratulacji i podziękowań,

16) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem Honorowego Patronatu Starosty,

17) załatwianie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń i orderów państwowych.

W zakresie kultury:

1) współpraca ze związkami i stowarzyszeniami twórczymi, instytucjami kultury i innymi podmiotami w dziedzinie upowszechniania kultury, organizowanie imprez kulturalnych i uroczystości związanych w szczególności ze świętami państwowymi, samorządowymi lub rocznicami,

2) wspieranie środowisk animatorów ruchu artystycznego oraz środowisk twórczych na terenie powiatu, współdziałanie z instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami twórczymi oraz jednostkami prowadzącymi działalność kulturalną w zakresie organizacji imprez artystycznych,

3) opracowywanie rocznego harmonogramu imprez kulturalnych organizowanych przez Powiat Sanocki,

4) opiniowanie wniosków o przyznawanie dofinansowania na zadania w sferze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

5) kwalifikowanie wniosków o przyznawanie nagród starosty za osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz udział i obsługa komisji opiniującej,

6) wspieranie działalności artystycznej służącej rozwojowi kultury na terenie powiatu poprzez koncerty, przeglądy, wystawy, festiwale i konkursy,

7) przygotowywanie projektu dysponowania środkami z budżetu powiatu na nagrody dla animatorów kultury w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury,

8) organizacja na terenie powiatu rocznic związanych z upamiętnieniem walk o niepodległość,

9) wspieranie działalności artystycznej służącej rozwojowi kultury na terenie powiatu poprzez finansowe i merytoryczne wsparcie koncertów, przeglądów, wystaw, festiwali i konkursów,

10) opracowywanie programu współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji tego programu,

11) wykonywanie zadań organu założycielskiego dla samorządowych instytucji kultury,

12) prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury,

13) przygotowywanie dokumentów związanych z konkursami na dyrektora samorządowej instytucji kultury.

W zakresie sportu:

1) przygotowywanie założeń polityki w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz realizacja ustalonych kierunków tej polityki,

2) opracowywanie rocznego harmonogramu imprez sportowych organizowanych przez Powiat Sanocki,

3) współpraca ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie organizacji imprez sportowych na terenie powiatu,

4) przeprowadzanie kontroli podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, którym udzielono dotacji z budżetu powiatu na realizacje zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu,

5) przygotowywanie projektu dysponowania środkami budżetu powiatu na nagrody dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe,

6) opiniowanie wniosków o przyznanie dofinansowania na zadania w sferze kultury fizycznej i sportu,

7) przygotowywanie oraz opiniowanie wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu.

W zakresie turystyki:

1) prowadzenie spraw z zakresu turystyki, w tym współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami i organizacjami turystycznymi oraz innymi podmiotami w zakresie określania kierunków rozwoju turystycznego w powiecie, rozszerzania oferty turystycznej i rozwoju informacji turystycznej.

W zakresie rozwoju powiatu:

1) opracowywanie i nadzór nad realizacją strategii rozwoju powiatu, planu rozwoju lokalnego i innych dokumentów strategicznych,

2) opracowywanie materiałów programowych w oparciu o strategię rozwoju powiatu niezbędnych dla określenia priorytetów i celów rozwoju powiatu,

3) prowadzenie analiz, w oparciu o materiały statystyczne i zbiorcze opracowania, dotyczących struktury społeczno - gospodarczej powiatu w zakresie przygotowania lub aktualizacji długoterminowego planu inwestycyjnego powiatu,

4) nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi w zakresie wspierania lokalnych inicjatyw służących rozwojowi powiatu,

5) współdziałanie z fundacjami i innymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju powiatu,

6) sporządzanie informacji oraz opracowań dotyczących rozwoju gospodarczo-społecznego powiatu,

7) przygotowywanie raportu o stanie powiatu,

8) opracowywanie wspólnie z innymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi, wniosków o dotacje, pożyczki, kredyty na cele związane z rozwojem powiatu.”
Pokaż metkę
Nazwa
Wydział Promocji i Kultury
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
24 września 2019
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
14 lutego 2020
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)