Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Wydział Oświaty

Adres
Rynek 1, 38-500 Sanok
Pokoje46a (Piętro IV), 47 (Piętro IV)
E-mail
Naczelnik
Agnieszka Kornecka - Mitadispokoje: 46a (Piętro IV), 47a (Piętro IV)
telefon: (13) 465 29 22
Pracownicy
Magdalena Pieszczoch
Jadwiga Skwarcantelefon: (13) 465 29 23

Zadania

Do zadań Wydziału Oświaty należy w szczególności:

1) realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół i placówek:

a) zakładanie nowych szkół i placówek oraz ich przekształcanie (przygotowywanie projektów uchwał i projektów statutów),

b) prowadzenie procedury związanej z likwidacją szkoły lub placówki,

c) opiniowanie wniosków dyrektorów szkół w sprawie tworzenia nowych kierunków kształcenia i wprowadzania nowych zawodów,

d) opiniowanie wniosków dyrektorów odnośnie zawieszenia zajęć szkolnych,

e) współdziałanie z dyrektorami szkół ponad gimnazjalnych w procedurze nadawania szkołom i placówkom imion,

2) sprawdzanie poprawności sporządzenia arkuszy organizacyjnych i aneksów szkół i placówek prowadzonych przez powiat zgodnie z prawem oświatowym,

3) kontrola naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych:

a) ustalanie zadań naboru do klas pierwszych w poszczególnych szkołach,

b) współuczestnictwo przy organizacji giełdy szkół,

c) nadzór nad elektronicznym naborem przeprowadzanym przez firmę informatyczną,

4) kierowanie nauczaniem specjalnym:

a) wydawanie skierowań do SOSW w Sanoku,

b) występowanie do innych jednostek samorządu terytorialnego o wydanie skierowania do podległych im placówek,

c) akceptacja nauczania indywidualnego uczniów.

5) wydawanie nieletnim skierowań do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych:

a) gromadzenie koniecznej dokumentacji,

b) wnioskowanie do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie o wskazanie miejsca dla nieletniego,

6) organizowanie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły i placówki oświatowej,

7) proponowanie dodatków (funkcyjnego, motywacyjnego) oraz opracowywanie i składanie wniosków o przyznanie nagród i odznaczeń dla dyrektorów szkół i placówek,

8) dokonywanie oceny pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

9) prowadzenie awansu zawodowego nauczycieli:

a) analiza, pod względem formalno-prawnym, dokumentów złożonych przez nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,

b) powoływanie komisji egzaminacyjnych,

c) przygotowywanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela lub decyzji o odmowie nadania stopnia awansu,

d) uczestnictwo w pracach komisji kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego i kontraktowego,

10) prowadzenie spraw związanych ze szkołami i placówkami niepublicznymi:

a) ewidencjonowanie niepublicznych szkół i placówek,

b) analiza dokumentów (w tym statutu, umowy najmu lub aktu własności pomieszczeń

dydaktycznych, kwalifikacji kadry pedagogicznej), załączonych do wniosku o wpis do ewidencji,

c) wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji,

d) wydawanie decyzji w sprawie nadawania szkołom łub placówkom niepublicznym uprawnień szkół publicznych lub placówek publicznych,

11) współdziałanie z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w zakresie:

a) dokonywania oceny pracy zawodowej dyrektorów szkół i placówek,

b) opracowywania zbiorczych sprawozdań,

c) udzielania bieżących informacji o działalności szkół i placówek,

12) powadzenie Systemu Informacji Oświatowej:

a) kontrola poprawności danych SIO wykonanych przez szkoły i placówki prowadzone przez powiat oraz szkoły niepubliczne,

b) sporządzanie zbiorczych sprawozdań,

13) opracowywanie zbiorczego projektu planu budżetu szkół i placówek powiatu,

14) analiza realizacji budżetu szkół i placówek powiatu:

a) sporządzanie zbiorczego wykonania budżetu (sprawozdania kwartalne, półroczne, roczne),

b) opiniowanie wniosków o przyznanie szkołom lub placówkom dodatkowych środków z budżetu powiatu,

c) przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu Powiatu dotyczących zmiany budżetu na dany rok oraz innych uchwał dotyczących bieżącej działalności szkół i placówek,

15) naliczanie i udzielanie dotacji szkołom i placówkom powiatowym,

16) analiza prawidłowości naliczania subwencji oświatowej:

a) kontrola poprawności sprawozdań wypełnianych przez szkoły i placówki,

b) sporządzanie zbiorczych sprawozdań dla Ministerstwa Edukacji Narodowej będących podstawą do naliczania subwencji oświatowej,

17) wnioskowanie do MEN i innych instytucji o dodatkowe środki finansowe,

18) finansowanie szkół niepublicznych:

a) naliczanie dotacji,

b) kontrola ilości uczniów,

c) rozliczanie dotacji,

19) przygotowywanie projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli w zakresie:

a) wysokości stawek i warunków ich przyznawania,

b) sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,

20) sporządzanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek za rok szkolny,

21) podział środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

22) przygotowanie dokumentacji o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat,

23) opracowywanie porozumień z innymi jst w sprawie współfinansowania lekcji religii oraz rozliczanie dotacji z tym związanych.Pokaż metkę
Nazwa
Wydział Oświaty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
24 września 2019
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
10 lutego 2012
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
24 września 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)