Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Wydział Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju

Adres
Rynek 1, 38-500 Sanok
Pokoje47 (Piętro IV)
E-mail
Naczelnik Wydziału
Zofia Kijowskapokoje: 47a (Piętro IV)
telefon: (13) 465 29 22, (13) 465 29 22
e-mail:
Pracownicy
Agnieszka Kornecka - Mitadistelefon: (13) 465 29 24
Elżbieta Kwiatanowska - Nawrockatelefon: (13) 465 29 23
Piotr Mazurtelefon: (13) 465 29 24
Ewelina Rajchele-mail:
telefon: (13) 465 29 24
Jadwiga Skwarcantelefon: (13) 465 29 23

Zadania

Do zadań Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju należy w szczególności:

Z zakresu spraw oświatowych

1) realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół i placówek:

a) zakładanie nowych szkół i placówek oraz ich przekształcanie (przygotowywanie projektów uchwał i projektów statutów),

b) prowadzenie procedury związanej z likwidacją szkoły lub placówki,

c) opiniowanie wniosków dyrektorów szkół w sprawie tworzenia nowych kierunków kształcenia i wprowadzania nowych zawodów,

d) opiniowanie wniosków dyrektorów odnośnie zawieszenia zajęć szkolnych,

e) współdziałanie z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych w procedurze nadawania szkołom i placówkom imion,

2) sprawdzanie poprawności sporządzenia arkuszy organizacyjnych i aneksów szkół i placówek prowadzonych przez powiat zgodnie z prawem oświatowym,

3) kontrola naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych:

a) ustalanie zadań naboru do klas pierwszych w poszczególnych szkołach,

b) współuczestnictwo przy organizacji giełdy szkół,

c) nadzór nad elektronicznym naborem przeprowadzanym przez firmę informatyczną,

4) kierowanie nauczaniem specjalnym:

a) wydawanie skierowań do SOSW w Sanoku,

b) występowanie do innych jednostek samorządu terytorialnego o wydanie skierowania do podległych im placówek,

c) akceptacja nauczania indywidualnego uczniów.

5) wydawanie nieletnim skierowań do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych:

a) gromadzenie koniecznej dokumentacji,

b) wnioskowanie do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie o wskazanie miejsca dla nieletniego,

6) organizowanie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły i placówki oświatowej,

7) proponowanie dodatków (funkcyjnego, motywacyjnego) oraz opracowywanie i składanie wniosków o przyznanie nagród i odznaczeń dla dyrektorów szkół i placówek,

8) dokonywanie oceny pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

9) prowadzenie awansu zawodowego nauczycieli:

a) analiza, pod względem formalno-prawnym, dokumentów złożonych przez nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,

b) powoływanie komisji egzaminacyjnych,

c) przygotowywanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela lub decyzji o odmowie nadania stopnia awansu,

d) uczestnictwo w pracach komisji kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego i kontraktowego,

10) prowadzenie spraw związanych ze szkołami i placówkami niepublicznymi:

a) ewidencjonowanie niepublicznych szkół i placówek,

b) analiza dokumentów (w tym statutu, umowy najmu lub aktu własności pomieszczeń dydaktycznych, kwalifikacji kadry pedagogicznej), załączonych do wniosku o wpis do ewidencji,

c) wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji,

d) wydawanie decyzji w sprawie nadawania szkołom lub placówkom niepublicznym uprawnień szkół publicznych lub placówek publicznych,

11) współdziałanie z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w zakresie:

a) dokonywania oceny pracy zawodowej dyrektorów szkół i placówek,

b) opracowywania zbiorczych sprawozdań,

c) udzielania bieżących informacji o działalności szkół i placówek,

12) powadzenie Systemu Informacji Oświatowej:

a) kontrola poprawności danych SIO wykonanych przez szkoły i placówki prowadzone przez powiat oraz niepubliczne,

b) sporządzanie zbiorczych sprawozdań,

13) przygotowywanie planu budżetu szkół i placówek powiatu:

a) analiza poprawności przedłożonych projektów planów budżetu,

b) opracowywanie zbiorczego projektu planu budżetu,

14) analiza realizacji budżetu szkół i placówek powiatu:

a) sporządzanie zbiorczego wykonania budżetu (sprawozdania kwartalne, półroczne, roczne),

b) opiniowanie wniosków o przyznanie szkołom lub placówkom dodatkowych środków z budżetu powiatu,

c) przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu Powiatu dotyczących zmiany budżetu na dany rok oraz innych uchwał dotyczących bieżącej działalności szkół i placówek,

15) naliczanie i udzielanie dotacji szkołom i placówkom powiatowym,

16) analiza prawidłowości naliczania subwencji oświatowej:

a) kontrola poprawności sprawozdań wypełnianych przez szkoły i placówki,

b) sporządzanie zbiorczych sprawozdań dla Ministerstwa Edukacji Narodowej będących podstawą do naliczania subwencji oświatowej,

17) wnioskowanie do MEN i innych instytucji o dodatkowe środki finansowe,

18) finansowanie szkół niepublicznych:

a) naliczanie dotacji,

b) kontrola ilości uczniów,

c) rozliczanie dotacji,

19) przygotowywanie projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli w zakresie:

a) wysokości stawek i warunków ich przyznawania,

b) sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,

20) sporządzanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek za rok szkolny,

21) przeprowadzanie analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli,

22) wyliczanie dodatku uzupełniającego dla nauczycieli,

23) sporządzanie sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,

24) podział środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

25) przygotowanie dokumentacji o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat,

26) opracowywanie porozumień z innymi jst w sprawie współfinansowania lekcji religii oraz rozliczanie dotacji z tym związanych


W zakresie promocji:

1) opracowywanie wydawnictw i materiałów promocyjnych (informatory, foldery, albumy),

2) przygotowywanie uczestnictwa w imprezach promocyjnych,

3) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami w zakresie promowania przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, turystycznych i sportowych,

4) promowanie potencjału społecznego, gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin położonych na terenie powiatu poprzez inicjowanie konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań, wystaw i innych form prezentacji ich historii, kultury i dorobku materialnego,

5) rozbudowywanie mechanizmu partnerstwa krajowego i zagranicznego,

6) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych ukazujących dorobek powiatu i jego walory za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz publikacji i wydawnictw,

7) nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi w zakresie wspierania lokalnych inicjatyw służących rozwojowi powiatu,

8) inicjowanie szkoleń w zakresie problematyki związanej z organizacją promocji powiatu i jego rozwoju,

9) inicjowanie i propagowanie istniejących rozwiązań i instrumentów wspierających inicjatywy gospodarcze,

10) współdziałanie z przedstawicielami lokalnych środków masowego przekazu oraz informowanie o zamierzeniach i działaniach Starosty,

11) promowanie wizerunku powiatu w regionie, kraju i za granicą,

12) przygotowywanie wizyt władz powiatu za granicą

13) organizowanie kontaktów kierownictwa starostwa z dziennikarzami, a także udzielanie dziennikarzom pomocy w zbieraniu i sporządzaniu informacji,

14) analiza publikacji prasowych i organizowanie odpowiedniego reagowania na krytykę prasową dotyczącą działalności Starosty, starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu,

15) organizowanie spotkań dziennikarzy z władzami powiatu oraz konferencji prasowych w określonych tematach,

16) bieżąca aktualizacja stron internetowych starostwa, w tym koordynowanie sprawnego przekazywania przez komórki organizacyjne starostwa i zamieszczanie na stronie internetowej powiatu informacji z działania organów powiatu i Starosty,

17) opracowywanie treści okolicznościowych wystąpień, życzeń, gratulacji i podziękowań.


W zakresie kultury:

1) współpraca ze związkami i stowarzyszeniami twórczymi, instytucjami kultury i innymi podmiotami w dziedzinie upowszechniania kultury, organizowanie imprez kulturalnych i uroczystości związanych w szczególności ze świętami państwowymi, samorządowymi lub rocznicami,

2) przygotowywanie założeń polityki kulturalnej powiatu i realizacja ustalonych kierunków tej polityki,

3) wspieranie środowisk animatorów ruchu artystycznego oraz środowisk twórczych na terenie powiatu, współdziałanie z instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami twórczymi oraz jednostkami prowadzącymi działalność kulturalną w zakresie organizacji imprez artystycznych,

4) opracowywanie Powiatowego Harmonogramu Imprez Kulturalnych na dany rok,

5) opiniowanie wniosków o przyznawanie dofinansowania na zadania w sferze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

6) kwalifikowanie wniosków o przyznawanie nagród starosty za osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz udział i obsługa komisji opiniującej,

7) wspieranie działalności artystycznej służącej rozwojowi kultury na terenie powiatu poprzez koncerty, przeglądy, wystawy, festiwale i konkursy,

8) prowadzenie działalności instruktażowo- metodycznej pracowników instytucji kultury,

9) przygotowywanie projektu dysponowania środkami budżetu powiatu na nagrody dla animatorów kultury w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury,

10) organizacja na terenie powiatu rocznic związanych z upamiętnieniem walk o niepodległość,

11) wspieranie działalności artystycznej służącej rozwojowi kultury na terenie powiatu poprzez finansowe i merytoryczne wsparcie koncertów, przeglądów, wystaw, festiwali i konkursów.


W zakresie sportu i turystyki:

1) przygotowywanie założeń polityki w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz realizacja ustalonych kierunków tej polityki,

2) opracowywanie Powiatowego Harmonogramu Imprez Sportowych na dany rok,

3) współpraca ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

działalność w zakresie organizacji imprez sportowych na terenie powiatu,

4) przeprowadzanie kontroli podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, którym udzielono dotacji z budżetu powiatu na realizacje zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu,

5) przygotowywanie projektu dysponowania środkami budżetu powiatu na nagrody dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe,

6) opiniowanie wniosków o przyznanie dofinansowania na zadania w sferze kultury fizycznej i sportu,

7) przygotowywanie oraz opiniowanie wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu,

8) prowadzenie spraw z zakresu turystyki, w tym współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami i organizacjami turystycznymi oraz innymi podmiotami w zakresie określania kierunków rozwoju turystycznego w powiecie, rozszerzania oferty turystycznej i rozwoju informacji turystycznej.


W zakresie rozwoju powiatu:

1) opracowywanie i nadzór nad realizacją strategii rozwoju powiatu, planu rozwoju lokalnego i innych dokumentów strategicznych

2) opracowywanie materiałów programowych w oparciu o strategię rozwoju powiatu niezbędnych dla określenia priorytetów i celów rozwoju powiatu,

3) prowadzenie analiz, w oparciu o materiały statystyczne i zbiorcze opracowania, dotyczących struktury społeczno - gospodarczej powiatu w zakresie przygotowania lub aktualizacji długoterminowego planu inwestycyjnego powiatu,

4) współdziałanie z fundacjami i innymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju powiatu,

5) sporządzanie informacji oraz opracowań dotyczących rozwoju gospodarczo-społecznego powiatu

6) opracowywanie wspólnie z innymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi, wniosków o dotacje, pożyczki, kredyty na cele związane z rozwojem powiatu.


Ochrona danych osobowych

Pokaż metkę
Nazwa
Wydział Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Leszek Gocek
Data wytworzenia
10 lutego 2012
Informację opublikował
Leszek Gocek
Data publikacji
10 lutego 2012
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
27 marca 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)