Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Wydział Organizacyjny

Adres
Rynek 1, 38-500 Sanok
Pokoje46 (Piętro IV), 46a (Piętro IV), 46b (Piętro IV), 46c (Piętro IV), 46d (Piętro IV), 46e (Piętro IV)
E-mail
Telefon(13) 465 29 10
Naczelnik Wydziału
Maryla Kopiecpokoje: 46b (Piętro IV)
telefon: (13) 465 29 10
e-mail:
Pracownicy
Paweł Adamiak
Celina Chorążaktelefon: (13) 465 29 08
Piotr Hnattelefon: (13) 465 29 08
Beata Lisowskatelefon: (13) 465 29 30
Anna Masłowskatelefon: (13) 465 29 08
Aneta Rybczak - Zubeltelefon: (13) 465 29 30
e-mail:
Władysław Rysz
Piotr Skalickitelefon: (13) 465 29 27
Joanna Stachtelefon: (13) 465 29 13
Monika Wołoszyntelefon: (13) 465 29 00 (sekretariat)

Biuro Rady

Pokoje39 (Piętro III)
E-mail
Telefon(13) 465 29 06
Kierownik Biura Rady
Joanna Jankowska

Zadania

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:

W zakresie obsługi Rady Powiatu:

1) udzielanie Radnym pomocy w wykonywaniu mandatu,

2) wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem sesji Rady Powiatu, a w szczególności gromadzenie materiałów niezbędnych dla prawidłowej pracy Rady i Komisji i przesyłanie ich Radnym,

3) prowadzenie dokumentacji związanej z pracą Rady i jej Komisji oraz poszczególnych Radnych,

4) obsługa kancelaryjno - biurowa Rady Powiatu i Komisji - protokołowanie obrad Rady i posiedzeń Komisji,

5) prowadzenie rejestrów:

a) uchwał Rady Powiatu,

b) wniosków i opinii Komisji,

c) interpelacji i zapytań Radnych,

d) aktów prawa miejscowego,

6) przekazywanie do realizacji uchwał Rady, wniosków Komisji, i interpelacji Radnych Zarządowi, Naczelnikom Wydziałów oraz nadzór nad terminowym ich załatwieniem,

7) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,

8) przekazywanie aktów prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego,

9) sporządzanie sprawozdań z realizacji uchwał Rady,

10) organizowanie dyżurów radnych,

11) organizowanie i obsługa dyżuru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, prowadzenie rejestru spraw zgłaszanych przez obywateli oraz podejmowanie działań dla ich rozpatrzenia,

12) wprowadzanie dokumentów z sesji i posiedzeń Komisji do Biuletynu Informacji Publicznej.


W zakresie obsługi Zarządu Powiatu:

1) ustalanie porządku obrad Zarządu w oparciu o przedłożone dokumenty zgodnie z dyspozycją Przewodniczącego Zarządu oraz Sekretarza,

2) przedkładanie Członkom Zarządu oraz Sekretarzowi i Skarbnikowi materiałów na posiedzenie Zarządu zgodnie z ustalonym porządkiem,

3) protokołowanie posiedzeń Zarządu Powiatu,

4) przekazywanie do realizacji wyciągów z protokołów posiedzeń wraz z uchwałami i przedłożonymi materiałami na stanowiska pracy,

5) prowadzenie rejestru uchwał Zarządu,

6) opracowywanie sprawozdań z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym,

7) kontrola wykonania uchwał Zarządu,

8) wprowadzanie dokumentów z posiedzeń Zarządu Powiatu do Biuletynu Informacji Publicznej.


W zakresie spraw organizacyjnych:

1) opracowywanie projektów Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa i przygotowywanie niezbędnych zmian,

2) opracowywanie projektów zarządzeń Starosty z zakresu działania Wydziału,

3) prowadzenie zbioru zarządzeń Starosty,

4) prowadzenie zbioru porozumień w sprawie:

a) wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,

b) powierzenia zadań publicznych jednostkom samorządowym,

5) organizacja i nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków obywateli oraz przyjęć interesantów,

6) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do starosty, oraz przekazywanie ich do załatwienia Wydziałom i kierownikom jednostek organizacyjnych,

7) kontrola terminowego załatwiania skarg i wniosków przez Wydziały i jednostki organizacyjne oraz opracowywanie w tym zakresie zbiorczych analiz i sprawozdań,

8) prowadzenie zbioru protokołów z kontroli zewnętrznych, koordynowanie i nadzorowanie realizacji wniosków z kontroli,

9) prowadzenie zbioru dokumentów związanych z przynależnością powiatu do różnych organizacji i stowarzyszeń,

10) nadzorowanie przestrzegania przepisów instrukcji kancelaryjnej w Starostwie i powiatowych jednostkach organizacyjnych,

11) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wniosków lub opinii związanych z tworzeniem, łączeniem, podziałem, znoszeniem oraz ustalaniem granic jednostek samorządu terytorialnego,

12) administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej,

13) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,

14) koordynacja opracowań odpowiedzi na złożony wniosek o udzielenie informacji publicznej w przypadku współdziałania dwóch lub więcej Wydziałów,

15) współdziałanie w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów do Rady Powiatu oraz referendum,

16) prowadzenie spraw związanych z organizacją powiatowych jednostek organizacyjnych.

17) prowadzenie spraw socjalnych pracowników - nadzór nad realizacją zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

18) realizacja zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

W zakresie spraw kancelaryjnych i archiwizacji:

1) prowadzenie kancelarii ogólnej Starostwa

2) prowadzenie archiwum Starostwa,

3) przyjmowanie korespondencji wpływającej do Starostwa oraz przekazywanie jej do Wydziałów,

4) wysyłanie korespondencji,

5) przygotowywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej z zakresu archiwizowanych dokumentów.

W zakresie obsługi sekretarskiej:

1) prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty,

2) obsługa przyjęć interesantów,

3) realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Starosty, organizowanie jego kontaktów i narad z przedstawicielami organów administracji rządowej i samorządowej oraz z organizacjami politycznymi, społecznymi itp.-współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem ds. promocji.

4) prowadzenie harmonogramu wykorzystania samochodów służbowych.


W zakresie BHP:

1) prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

3) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy co najmniej raz w roku okresowych analiz i stanu BHP,

4) prowadzenie szkoleń BHP dla pracowników Starostwa,

5) udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących BHP,

6) nadzór nad realizacją zadań z zakresu BHP oraz ochrony przeciwpożarowej w Starostwie Powiatowym w Sanoku,

7) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, a także kontrola realizacji tych wniosków,

8) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy,

9) doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.


Ochrona danych osobowych

Pokaż metkę
Nazwa
Wydział Organizacyjny
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
13 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
13 lutego 2012
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
27 grudnia 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)