Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Adres
Kościuszki 36, 38-500 Sanok
Pokoje26 (II)
E-mail
Telefon(13) 465 76 26
Naczelnik Wydziału
Wojciech Skibapokoje: 27 (II)
telefon: (13) 465 76 25
e-mail:
Pracownicy
Jacek Foltae-mail:
telefon: (13) 465 76 24
Sebastian Końe-mail:
telefon: (13) 465 76 26
Edyta Niemczyktelefon: (13) 465 76 30 (gospodarka leśna)
e-mail:
Beata Wróbele-mail:
telefon: (13) 465 76 26

Nadzór na gospodarką leśną

E-mail
Telefon(13) 465 76 32
Pracownicy
Aron Bereżański
Mateusz Nawalaniec

Zadania

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa należy w szczególności:

W zakresie rolnictwa:

1) współpraca z instytucjami działającymi w dziedzinie rolnictwa,


W zakresie rybactwa śródlądowego:

1) wydawanie i cofanie kart wędkarskich oraz kart do łowiectwa podwodnego,

2) wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi wód śródlądowych

3) prowadzenie spraw związanych z rejestracją sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,

4) prowadzenie spraw związanych z organizacją Społecznej Straży Rybackiej,

5) wydawanie legitymacji społecznym strażnikom rybackim.


W zakresie melioracji wodnych szczegółowych:

1) zatwierdzanie statutów spółek wodnych,

2) prowadzenie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych w tym wydawanie decyzji administracyjnych,

3) wydawanie decyzji w sprawach rozwiązywania spółek wodnych, ustalania zarządu komisarycznego i likwidacji spółek,


W zakresie ochrony przed powodzią:

1) udział w pracach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego


W zakresie gospodarki odpadami:

1) wydawanie, ograniczanie, cofanie, zmiana pozwoleń, zezwoleń i decyzji dotyczących gospodarki odpadami,

2) zasięganie opinii innych organów i opiniowanie na wniosek innych organów spraw z zakresu gospodarki odpadami,

3) prowadzenie kontroli przestrzegania przez podmioty gospodarujące odpadami, przepisów ustawy o odpadach w zakresie objętym właściwością Starosty,

4) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach z zakresu gospodarki odpadami oraz udostępnianie tych informacji,

5) wydawanie opinii w sprawie zezwoleń na przywóz odpadów z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania pojazdów

7) opracowywanie wniosków do NFOŚiGW o refundacje kosztów związanych z recyklingiem pojazdów samochodowych

8) sporządzanie sprawozdań o odpadach wytwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Sanoku


W zakresie programów ochrony środowiska i gospodarki odpadami

1) opracowywanie powiatowego programu ochrony środowiska,

2) opracowywanie sprawozdania z realizacji powiatowego programu ochrony środowiska,

3) wydawanie opinii w sprawie gminnych programów ochrony środowiska,

4) opracowywanie projektu powiatowego programu usuwania azbestu,

5) przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów powiatowego programu ochrony środowiska i programu usuwania azbestu


W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:

1) wydawanie, ograniczanie, cofanie, zmiana pozwoleń i decyzji dotyczących emisji zanieczyszczeń do powietrza

2) wydawanie decyzji dot. zezwolenia na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, zgody na przeniesienie niewykorzystanych uprawnień do emisji i zakup dodatkowych uprawnień do emisji

3) prowadzenie rejestru zgłoszeń instalacji emitujących gazy i pyły,

4) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach z zakresu ochrony powietrza oraz udostępnianie tych informacji.

5) wydawanie opinii w sprawie wojewódzkiego programu ochrony powietrza,

6) sporządzanie sprawozdań z realizacji wojewódzkiego programu ochrony powietrza,

7) sporządzanie sprawozdań o emisji zanieczyszczeń do powietrza z instalacji i urządzeń użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Sanoku


W zakresie ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi:

1) wydawanie, ograniczanie, cofanie oraz zmiana pozwoleń i decyzji dotyczących ochrony przed hałasem,

2) prowadzenie rejestru zgłoszeń instalacji emitujących pola elektromagnetyczne,

3) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach z zakresu ochrony przed hałasem i polem elektromagnetycznym oraz udostępnianie tych informacji,

4) koordynacja prac związanych ze sporządzaniem mapy akustycznej powiatu.


W zakresie pozwoleń zintegrowanych:

1) wydawanie, ograniczanie, cofanie, zmiana pozwoleń zintegrowanych,

2) prowadzenie okresowych przeglądów pozwoleń zintegrowanych,

3) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach z zakresu pozwoleń zintegrowanych oraz udostępnianie tych informacji.


W zakresie gospodarowania środkami finansowymi przekazywanymi na ochronę środowiska i gospodarkę wodną:

1) opracowywanie projektu zasad wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną oraz projektu kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych z tych środków,

2) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami finansowymi stanowiącymi dochód budżetu Powiatu, przeznaczonymi na ochronę środowiska,

3) zlecanie utrzymania terenów zielonych, w obrębie miasta Sanoka, stanowiących własność powiatu Sanockiego,

4) analiza i ocena wniosków o udzielenie dotacji na finansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz rozliczanie udzielonych dotacji,

5) organizacja konkursów, szkoleń i konferencji mających na celu podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej społeczeństwa,

6) współorganizacja działań edukacyjno-szkoleniowych prowadzonych przez organizację i jednostki, których statutowym zadaniem jest ochrona środowiska,

7) zlecanie usług, zakupu materiałów i sprzętu związanych z :

a) prowadzeniem monitoringu ruchów masowych ziemi,

b) wspomaganiem systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku,

c) prowadzeniem systemu monitorowania i ostrzegania o zagrożeniach powodziowych w powiecie sanockim


W zakresie leśnictwa:

1) nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

2) wydawanie decyzji w sprawach przyznawania środków na pokrycie kosztów zalesiania oraz zamiany lasów na użytek rolny,

3) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i zatwierdzaniem uproszczonych planów urządzania lasów o powierzchni powyżej 10 ha oraz inwentaryzacji stanów lasów o powierzchni do 10 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

4) wydawanie decyzji w sprawach pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasów,

5) wydawanie opinii w sprawie rocznego planu zalesiania gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa opracowywanych przez nadleśnictwa,

6) współpraca z właścicielami gruntów korzystającymi z ustawy o zalesieniach gruntów porolnych,

7) dokonywanie ocen udatności upraw leśnych,

8) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem wysokości ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych, wstrzymywaniem wypłat w przypadku stwierdzenia niezgodności z planem zalesienia lub uproszczonym planem urządzenia lasu oraz nakazywanie zwrotu pobranego ekwiwalentu w przypadku zniszczenia uprawy w wyniku celowego działania,

9) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zabiegów ochronnych i zwalczających w przypadku wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów,

10) dokonywanie oceny udatności upraw na gruntach porolnych zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

11) wydawanie decyzji w sprawie uznania za las ochronny lub pozbawienie go tego charakteru w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

12) cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianie świadectw legalności pozyskania drewna,

13) wydawanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązków z zakresu trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania albo obowiązków wynikających z uproszczonych planów urządzenia lasów lub decyzji w sprawie określenia zadań z zakresu gospodarki leśnej, dla właścicieli lasów w zakresie powszechnej ochrony lasów, w przypadku nie wykonywania tych obowiązków jeżeli właściciele lasów nie wykonują tych obowiązków,

14) kontrolowanie realizacji zadań określonych w uproszczonych planach urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasu,

15) przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzenia lasów.


W zakresie łowiectwa:

1) wydawanie decyzji w sprawie wydawania zezwoleń na chwytanie i przetrzymywanie dzikiej zwierzyny,

2) wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny w celu podjęcia koniecznej opieki i leczenia.

3) wydawanie decyzji w sprawie zezwolenia na posiadanie i hodowanie chartów rasowych i ich mieszańców,

4) przygotowywanie umów dzierżawnych dla polnych obwodów łowieckich i zmiany tych umów,

5) przygotowywanie podziału czynszów dzierżawnych pomiędzy gminy i nadleśnictwa,

6) wydawanie decyzji w sprawie odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej


W zakresie ochrony przyrody:

1) prowadzenie rejestru posiadaczy roślin i zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE,

2) wydawanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów na gruntach stanowiących mienie gminne,

3) ustalanie opłat za usunięcie drzew i krzewów,

4) ustalanie kar pieniężnych za zniszczenie drzew lub krzewów oraz za ich usuwanie bez wymaganego zezwolenia,

5) ustalanie odszkodowań za usunięcie drzew i krzewów rosnących na instalacjach podziemnych,

6) wydawanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów lub pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne,

7) ustalanie odszkodowań za drzewa i krzewy oraz za ich usunięcie w przypadku gdy stwarzają one utrudnienia w ruchu kolejowym oraz w razie braku umowy stron,

8) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych zawierających wnioski o wydanie zezwoleń oraz wydawanych zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, decyzji o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni, drzew, zadrzewień lub krzewów oraz usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,

9) przyjmowanie i kontrola zgłoszeń o dokonanym usunięciu drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty,

10) przyjmowanie i kontrola zgłoszeń o zamiarze usunięcia drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty


W zakresie informacji o środowisku:

1) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie,

2) udostępnianie informacji z zakresu ochrony środowiska,

3) wprowadzanie dokumentów do Biuletynu Informacji Publicznej


W zakresie ochrony powierzchni ziemi :

1) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi,

2) prowadzenie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi,

3) dokonywanie identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,

4) sporządzanie i aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,


W zakresie planowania przestrzennego :

1) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

2) uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

3) uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych,


W zakresie zagospodarowania wspólnot gruntowych :

1) zatwierdzanie uproszczonych planów zagospodarowania gruntów leśnych należących do wspólnot gruntowych.


W zakresie inwestycji terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego i rurociągów przesyłowych :

1) opiniowanie wniosku o ustalenie lokalizacji rurociągów gazowych przesyłowych w zakresie :

a) ochrony gruntów rolnych i leśnych,

b) terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

c) gruntów leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa.


W zakresie zagospodarowania odpadów wydobywczych :

1) zatwierdzanie programu gospodarowania odpadami wydobywczymi,

2) przyjmowanie i kontrola przeglądu programu gospodarowania odpadami wydobywczymi,

3) wstrzymywanie prowadzenia działalności gospodarowania odpadami wydobywczymi,

4) wydawanie zezwoleń na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

5) przyjmowanie gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu przed rozpoczęciem działalności obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

6) wstrzymywanie prowadzenia działalności obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

7) wydawanie zezwoleń na zamknięcie działalności obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części,


W zakresie odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu:

1) wyrażanie opinii w sprawie miejscowych planów odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu w zakresie zagospodarowania terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i ochrony gruntów rolnych,


W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych :

1) kontrola stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

2) orzekanie o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej na cele nierolnicze,

3) ustalanie należności i opłat rocznych związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej,

4) wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów rolnych,

5) uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

6) prowadzenie okresowych badań poziomu skażenia gleb i roślin gruntów położonych na obszarach ograniczonego użytkowania.

7) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie:

a) obszaru gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej,

b) ustalonych należności opłat rocznych oraz innych dochodów Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,

c) wielkości obszarów i położenia gruntów zdewastowanych i zdegradowanych podlegających rekultywacji i zagospodarowaniu,

d) wyników rekultywacji i zagospodarowania gruntów,

e) istniejących zasobów i eksploatacji złóż torfów.


Ochrona danych osobowych

Dostęp do informacji o środowisku

Pokaż metkę
Nazwa
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
20 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
20 lutego 2012
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
27 grudnia 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)