Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Wydział Komunikacji i Transportu

Adres
Rynek 1, 38-500 Sanok
Pokoje10 (Parter), 12 (Parter), 12a (Parter), 13 (Parter), 55 (Parter), 56 (Parter)
Telefon(13) 465 29 26
Naczelnik wydziału
Zbigniew Decpokoje: 55 (Parter)
e-mail: ,
telefon: (13) 465 29 26, (13) 465 29 26

Komunikacja

Pokoje10 (Parter), 12 (Parter), 12a (Parter), 13 (Parter)

Rejestracja Pojazdów (pok. 13)

E-mail
Telefon(13) 465 29 37, (13) 465 29 34, (13) 465 29 36
Pracownicy
Tomasz Adamiak
Agata Balawajder
Aneta Czuryk
Halina Flaga
Katarzyna Giba - Woźny
Agnieszka Latusek
Ewelina Mroczkowska

Prawa Jazdy (pok. 12A)

Telefon(13) 465 29 17
Pracownicy
Jan Jakima
Grażyna Rogowska - Chęć
Agnieszka Siudyła - Lorens
Barbara Zima

Stałe Dowody Rejestracyjne (pok. 10)

Telefon(13) 465 29 25
Pracownicy
Małgorzata Barnuś
Katarzyna Nowak

Zbycie, wyrejestrowanie, adnotacje w dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdu (pok. 12)

Telefon(13) 465 29 16
Pracownicy
Agnieszka Kutiak
Anna Raczkowska

Transport, zarządzanie ruchem, OSK,SKP

Pokoje56 (Parter)
Telefon(13) 465 29 20, (13) 465 29 44
E-mail
Pracownicy
Dawid Romerowicz
Monika Starejki
Lucyna Sterzel
Zenon Stryjak
Konrad Śnieżek

Zadania

KOMUNIKAT WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
STAROSTWA POWIATOWEGO W SANOKU

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sanoku uprzejmie informuje,
że w związku z trwającym stanem epidemicznym, przy uwzględnieniu warunków lokalowych wpływających na bezpieczeństwo obsługiwanych interesantów, obsługa Klientów Wydziału odbywa się tylko po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu przybycia do siedziby Wydziału, poprzedzonym przesłaniem drogą pocztową, lub osobistym złożeniem wymaganych dokumentów w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku Starostwa.
W celu ustalenia terminu przybycia Państwa do urzędu pracownicy skontaktują się telefonicznie pod nr telefonu wskazany w formularzu wniosku o rejestrację pojazdu, wniosku o wydanie prawa jazdy, czy też w pozostałych przesyłanych, bądź przekazywanych dokumentach. Dotyczy to również osób, które otrzymały informację SMS dotyczącą odbioru stałego dowodu rejestracyjnego.

Szczegółowe informacje udzielane są drogą telefoniczną pod następującymi numerami telefonów:

· 134652934, 134652936, 134652937 - rejestracja pojazdów, wymiana dowodów rejestracyjnych;

· 134652916 – zgłoszenia zbycia pojazdu, wyrejestrowania pojazdu oddanego do złomowania, czasowe wyrejestrowania pojazdów, wpisy o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem, ciągnięcia przyczep, nauki jazdy, taxi;

· 134652925 – odbiór stałego dowodu rejestracyjnego;

· 134652917 – prawa jazdy;

· 134652920, 134652944 - transport, zarządzanie ruchem, nadzór nad OSK i SKP.

Celem umówienia wizyty zainicjowanej przez P.T. Klientów Wydziału prosimy kontaktować się
z pracownikami Wydziału korzystając z w/w. numerów telefonów.

Formularze wniosków i innych dokumentów z zakresu spraw prowadzonych przez Wydział Komunikacji i Transportu można pobrać za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej, korzystając ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Sanoku: www.powiat-sanok.pl.


Informacja o Wydziale Komunikacji i Transportu


Pok. 12 tel. wew 916

- wnioski na prawo jazdy

- zbycie i wyrejestrowanie czasowe

- zgłoszenie demontażu pojazdu; kasacja zagraniczna; kradzież

- adnotacje: komornicze, bankowe, hak, gaz, VAT

- zaśw: o utracie dokumentów, przerejestrowaniu za granicą

- zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

- zastępcze tabliczki znamionowe, nr. VIN

- wtórniki nalepek na szybę


Pok. 12a tel. wew 917

– profil kandydata na kierowcę

- krajowe i międzynarodowe prawa jazdy

- zwrot zatrzymanego prawa jazdy

- wymiana zagranicznego prawa jazdy

- zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane


Pok. 10 tel. wew 925

– stałe dowody rejestracyjne


Pok. 13 tel. wew 915; 934

– rejestracja pojazdów

- wpisy ( wykreślenia ) współwłaścicieli – osoby fizyczne

- próbne tablice rejestracyjne

- wtórnik dowodu rej. ; karty pojazdu; tablicy rej.

- wydanie 3 tablicy rej.

- wymiana dowodu rej. z powodu braku miejsca na bad. tech.


Pok. 56 tel. wew 920

– ośrodki szkolenia kierowców, stacje kontroli pojazdów

- instruktorzy, diagności

- przewóz osób i rzeczy

- licencje, wypisy, zaświadczenia

- pojazdy usuwane z dróg

- organizacja ruchu drogowego


Obsługa stron i interesantów

Wydział Komunikacji i Transportu jest czynny dla stron w godzinach:

Poniedziałek 8:00 – 16:30 (przyjmowanie wniosków o rejestrację pojazdów i Wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych w godzinach 8:00 – 16:30, przerwa śniadaniowa 10:20 – 10:40)
Wtorek - Piątek 8:00 – 15:00 (przyjmowanie wniosków o rejestrację pojazdów i wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych w godzinach 8:00 – 14:30, przerwa śniadaniowa 10:20 – 10:40)


Do zadań Wydziału Komunikacji i Transportu należy w szczególności:

W zakresie komunikacji:

1) wydawanie praw jazdy oraz profili kandydatów na kierowców,

2) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,

3) wymiana zagranicznych krajowych praw jazdy na polskie prawa jazdy,

4) dokonywanie w prawach jazdy wpisów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego,

5) kierowanie na badania lekarskie kierowców w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

6) kierowanie na badania psychologiczne kierowców w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,

7) kierowanie kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,

8) wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi,

9) wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy oraz zatrzymywanie praw jazdy,

10) wykonywanie orzeczeń sądowych w zakresie orzeczonych środków karnych zakazu prowadzenia pojazdów,

11) żądanie od innych organów wydających prawa jazdy akt kierowców oraz wysyłanie akt do tych organów,

12) prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień do kierowania pojazdami

13) prowadzenie archiwum podręcznego akt kierowców oraz akt osób bez uprawnień,

14) wydawanie decyzji o czasowej rejestracji oraz rejestracji pojazdów,

15) wydawanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów,

16) wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu,

17) zwrot zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,

18) dokonywanie zmian danych dot. pojazdu oraz jego właściciela zawartych w dowodzie rejestracyjnym,

19) udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji w zakresie rejestracji pojazdów oraz uprawnień do kierowania pojazdami organom i instytucjom wymienionym w art. 80 c oraz art. 100 c ustawy Prawo o ruchu drogowym

20) wysyłanie do organów rejestrujących zawiadomień i potwierdzeń dotyczących przerejestrowywanych pojazdów,

21) wysyłanie do zagranicznych organów rejestrujących dowodów rejestracyjnych pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy w kraju,

22) prowadzenie archiwum akt pojazdów,

23) udzielanie informacji uprawnionym jednostkom do celów podatkowych,

24) przyjmowanie zgłoszeń zbycia pojazdów

25) wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane pojazdów

26) dokonywanie wpisów i wykreśleń dotyczących przewłaszczeń bankowych, sądowych i innych uprawnień podmiotów


W zakresie transportu :

1) wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,

2) nadzór nad działalnością stacji kontroli pojazdów,

3) wydawanie diagnostom uprawnień do przeprowadzania badań technicznych,

4) wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,

5) nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców,

6) dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów nauki jazdy,

7) obsługa Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

8) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,

9) wydawanie, cofanie i zmiana licencji na krajowy drogowy transport osób i rzeczy,

10) wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowych transporcie drogowym osób,

11) wydawanie, cofanie i zmiana zaświadczeń na prowadzenie przewozów drogowych na potrzeby własne,

12) wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,

13) dokonywanie uzgodnień w zakresie planowanego przebiegu linii komunikacyjnych na obszarze powiatu i województwa,

14) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw transportu informacji dotyczących liczby
i zakresu wydanych licencji oraz zezwoleń,

15) dokonywanie kontroli przedsiębiorców, którym udzielono licencji, zaświadczeń lub zezwoleń
w zakresie krajowego transportu drogowego,

16) usuwanie pojazdów na koszt właściciela,

17) prowadzenie ewidencji OSK, SKP, diagnostów i instruktorów nauki jazdy,

18) współpraca z Powiatowym Zarządem Dróg w Sanoku,

19) wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika,

20) nadzór nad wprowadzeniem Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego,

21) organizowanie przewozów użyteczności publicznej,

22) wydawanie i cofanie zezwoleń na przewozy użyteczności publicznej,

23) wydawanie zaświadczeń na przewozy komercyjne.
Zgłaszanie informacji przez ośrodki szkolenia kierowców w ramach realizacji obowiązków, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2015 r. poz. 155 j.t.);

Art. 27. 1. Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest obowiązany:

1) przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu, listę uczestników kursu oraz informację o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć teoretycznych w ramach danego kursu;

2) prowadzić dokumentację kursu;

2a) prowadzić harmonogram zajęć teoretycznych dla każdego kursu zawierający terminy, miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zajęć;

3) (uchylony);

4) (uchylony);

5) umożliwić osobie upoważnionej przez starostę przeprowadzenie kontroli wymaganej dokumentacji, kontroli prowadzonych zajęć oraz uczestnictwo w tych zajęciach;

6) składać staroście, o którym mowa w pkt 1, dokumenty zawierające informację o przeprowadzonych kursach:

a) do dnia 31 stycznia każdego roku - w zakresie dotyczącym poprzedniego roku,

b) w terminie 14 dni od dnia, w którym przedsiębiorca zrezygnował z prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców lub w którym wydano decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców - w zakresie dotyczącym okresu od dnia 1 stycznia bieżącego roku do tego dnia.

2. Kierownik podmiotu innego niż wymieniony w ust. 1, prowadzącego szkolenie w formie kursu, jest obowiązany:

1) przedstawić staroście właściwemu ze względu na siedzibę tego podmiotu najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu informację o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników kursu;

2) prowadzić dokumentację kursu;

3) przekazywać staroście, o którym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni od dnia zakończenia kursu i wydania zaświadczenia o jego ukończeniu, następujące dane osób, które ukończyły kurs:

a) imię i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,

d) adres zamieszkania,

e) zakres ukończonego kursu,

f) imię i nazwisko odpowiednio instruktora lub wykładowcy, który prowadził zajęcia, jego numer ewidencyjny oraz numer ewidencyjny jednostki szkolącej;

4) umożliwić osobie upoważnionej przez starostę przeprowadzenie kontroli wymaganej dokumentacji, kontroli prowadzonych zajęć oraz uczestnictwo w tych zajęciach;

5) składać staroście, o którym mowa w pkt 1, dokumenty zawierające informację o przeprowadzonych kursach:

a) do dnia 31 stycznia każdego roku - w zakresie dotyczącym poprzedniego roku,

b) w terminie 14 dni od dnia, w którym podmiot zrezygnował z prowadzenia szkolenia kierowców lub w którym wydano decyzję o zakazie prowadzenia przez podmiot szkolenia kierowców - w zakresie dotyczącym okresu od dnia 1 stycznia bieżącego roku do tego dnia.

Na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2015 r. poz. 155 j.t.) i § 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216), Starosta Sanocki umożliwia przekazywanie powyższych informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub podpisu stanowiącego podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska kierownika ośrodka, potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - na następujący adres poczty elektronicznej: komunikacja@powiat-sanok.pl


Ochrona danych osobowych


Roczna informacja o przeprowadzonych kursach

Zestawienie zdawalności OSK

Rejestr SKP na terenie powiatu sanockiego

Informacja w sprawie nowej podstawy prawnej dla adnotacji VAT, PIT CIT w dowodzie rejestracyjnym i w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu

Rejestr OSK Powiatu Sanockiego

Harmonogram zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy

Wniosek o wpis/zmianę do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny.

Plan kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców

Plan kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców po zmianie z dnia 27.01.2020r.

Plan kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Plan kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Plan kontroli przedsiebiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach o charakterze użyteczności publicznej

Plan kontroli stacji kontroli pojazdów 2019

Plan kontroli przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji rzeczy/osób

OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Pokaż metkę
Nazwa
Wydział Komunikacji i Transportu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
3 czerwca 2020
Informację opublikował
administrator administrator
Data publikacji
8 lutego 2012
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
3 czerwca 2020
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)