Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Adres
Rynek 1, 38-500 Sanok
Pokoje57 (Parter), 58 (Parter)
E-mail
Telefon(13) 465 29 42
Naczelnik wydziału
Michał Cyranpokoje: 57a (Parter)
telefon: (13) 465 29 29
Pracownicy
Bartosz Mrugała
Marek Sobolewskitelefon: (13) 465 29 38, (13) 465 29 31
Elżbieta Sośnickatelefon: (13) 465 29 38, (13) 465 29 31
Joanna Stachtelefon: (13) 465 29 38

Zadania

Do zadań Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych należy w szczególności:

w zakresie inwestycji i remontów:

1) prowadzenie prac związanych z tworzeniem programów i planów inwestycyjnych,

2) przygotowywanie dokumentacji i realizacja inwestycji powiatowych i remontów określonych w budżecie powiatu, w tym w szczególności:

a) przygotowanie dokumentacji technicznej, kosztorysów finansowo - rzeczowych,

b) uzgadnianie dokumentacji,

c) przygotowywanie przetargów na realizację inwestycji i remontów,

d) nadzór nad realizacją inwestycji i remontów,

e) rozliczenie zadań inwestycyjnych po ich zakończeniu,

f) przygotowywanie dokumentacji przekazania inwestycji w użytkowanie,

g) sporządzanie sprawozdawczości z realizacji inwestycji i remontów,

h) monitoring w zakresie gwarancji udzielonych przez wykonawców,

i) współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

j) sporządzanie wniosków o dofinansowanie inwestycji powiatowych ze środków zewnętrznych, w tym funduszy Unii Europejskiej oraz realizacja projektów


w zakresie zamówień publicznych:

1) przygotowywanie i koordynowanie całości postępowań dotyczących udzielania zamówień publicznych realizowanych w starostwie według zasad, trybów i procedur określonych ustawą Prawo zamówień publicznych,

2) przygotowywanie umów związanych z udzieleniem i realizacją zamówień publicznych we współpracy z komórkami organizacyjnymi starostwa, które zleciły udzielenie zamówienia publicznego,

3) prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

4) opracowywanie sprawozdań i informacji o dokonanych zamówieniach publicznych,

5) sprawowanie nadzoru nad stosowaniem przez poszczególne komórki organizacyjne starostwa i jednostki organizacyjne powiatu ustawy Prawo zamówień publicznych


w zakresie pozyskiwania środków pomocowych:

1) analiza możliwości pozyskiwania przez powiat środków finansowych, funduszy krajowych i europejskich w zakresie realizacji zadań powiatu,

2) informowanie zainteresowanych wydziałów starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu o istniejących programach i procedurach pozyskiwania środków finansowych z funduszu Unii Europejskiej i innych źródeł,

3) opracowywanie i składanie wniosków związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na realizację zadań,

4) prowadzenie rejestru projektów przygotowywanych i realizowanych przez powiat współfinansowanych z funduszy zewnętrznych,

5) współpraca z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi programy finansowane z funduszy zewnętrznych,

6) nadzorowanie realizacji projektów objętych dofinansowaniem ze środków zewnętrznych poprzez:

a) monitorowanie projektów,

b) sporządzanie niezbędnych sprawozdań i rozliczeń,

c) przygotowywanie wniosków o płatność,

d) koordynację i kontrolę realizacji projektów


Ochrona danych osobowych

Pokaż metkę
Nazwa
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Data wytworzenia
28 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
28 lutego 2012
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
27 grudnia 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)