Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Adres
Kościuszki 36, 38-500 Sanok
Telefon(13) 465 76 00
Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Bogusława Hniłka telefon: (13) 465 76 01, (13) 465 76 01
e-mail:

Referat Katastru

Kierownik referatu
Bogusława Hniłkatelefon: (13) 465 76 01
e-mail:
Pracownicy
Katarzyna Jakubowicze-mail:
telefon: (13) 465 76 08 (prowadzenie ewidencji gruntów i obsługa stron z terenu gminy Sanok)
Grzegorz Kiktae-mail: (prowadzenie ewidencji i obsługa stron z gminy: Komańcza oraz prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów)
telefon: (13) 465 76 05
Monika Morajkotelefon: (13) 465 76 16
e-mail: (prowadzenie ewidencji i obsługa stron z gmin: Bukowsko, Tyrawa Wołoska)
Anna Olejarskatelefon: (13) 465 76 19
e-mail:
Barbara Pakiettelefon: (13) 465 76 08 (prowadzenie ewidencji i obsługa stron z miasta i gminy Zagórz)
e-mail:
Renata Pikortelefon: (13) 465 76 05 (prowadzenie ewidencji i obsługa stron z miasta Sanok)
e-mail:
Renata Posadzkatelefon: (13) 465 76 00
e-mail:
Aneta Sajtelefon: (13) 465 76 12
e-mail:
Małgorzata Schimanektelefon: (13) 465 76 16 (prowadzeni ewidencji i obsługa stron z gmin: Besko i Zarszyn)
e-mail:

Referat Gospodarki Nieruchomościami

E-mail
Telefon(13) 465 76 02
Kierownik referatu
Jacek Zając
Pracownicy
Lilianna Biegatelefon: (13) 465 76 12
e-mail:
Bartłomiej Drożdżaltelefon: (13) 465 76 09
Ryszard Grzegorzektelefon: (13) 465 76 13
e-mail:
Stanisław Łuczyckitelefon: (13) 465 76 07
Iwona Niezgodatelefon: (13) 465 76 02
e-mail:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Telefon(13) 465 76 03
E-mail
Kierownik Ośrodka
Artur Kukla
Pracownicy
Anna Dziewińska-Kulontelefon: (13) 465 76 04
Barbara Fuks-Ciepłytelefon: (13) 465 76 04
Marta Futymatelefon: (13) 465 76 04
Iwona Kątska - Święstelefon: (13) 465 76 04
Erwin Rejmańskitelefon: (13) 465 76 10
Lesław Stachtelefon: (13) 465 76 06
Marcin Szczudliktelefon: (13) 465 76 06
Grzegorz Zagórdatelefon: (13) 465 76 10

Zadania

Do zadań wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

W zakresie geodezji i kartografii:

1) prowadzenie, gromadzenie, porządkowanie i informatyzacja oraz udostępnianie i sprzedaż danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

2) obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,

3) kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu,

4) założenie i prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

5) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

6) zakładanie i aktualizacja osnów szczegółowych,

7) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

8) opracowywanie warunków technicznych do zlecanych prac geodezyjnych,

9) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

10) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,

11) wyłączanie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły przydatność użytkową,

12) przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego,

13) wnioskowanie w sprawach potrzeb finansowych celem zapewnienia środków w budżecie na kompleksowe opracowania geodezyjne i kartograficzne (założenie ewidencji budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, modernizacji ewidencji gruntów itp.),

14) udostępnianie dla właściwych Urzędów Statystycznych bazy mapy numerycznej zawierającej granice podziału administracyjnego, podziału na obręby, przebiegi ulic oraz usytuowanie budynków,

15) udostępnianie baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji
o terenie (SIT).

16) prowadzenie rejestru granic i powierzchni jednostek zasadniczego podziału terytorialnego.

17) prowadzenie ewidencji gruntów, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

18) przeprowadzanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków,

19) wydawanie wypisów z ewidencji gruntów oraz udzielania informacji o danych zawartych w operacie ewidencji gruntów,

20) nieodpłatne zapewnienie gminom oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków,

21) sporządzanie rocznych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją (wykazy gruntowe),

22) orzekanie o zmianach w operacie ewidencji gruntów oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

23) zawiadamianie Sądów Rejonowych – Wydziałów Ksiąg Wieczystych o dokonanych zmianach dotyczących powierzchni, numerów i granic nieruchomości, dla których urządzone są księgi wieczyste,

24) zawiadamianie gmin o zmianach danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków,

25) współpraca z Sądem Rejonowym - Wydziałem Ksiąg Wieczystych w zakresie uporządkowania zapisów w dziale I ksiąg wieczystych dotyczącym opisu nieruchomości,

26) nieodpłatne dostarczanie danych z zakresu ewidencji gruntów i budynków właściwym urzędom statystycznym,

27) prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,

28) prowadzenie spraw z zakresu scalania i wymiany gruntów rolnych,

29) wydawanie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych potwierdzających istnienie gospodarstw rolnych,

30) wydawanie zaświadczeń potwierdzających zmiany, jakim podlegała powierzchnia i stan prawny posiadanego gospodarstwa w ostatnich 5 latach w sprawach o przyznanie renty strukturalnej,

31) prowadzenie spraw dotyczących działania Wydziału z zakresu zamówień publicznych do kwoty, do której nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.


W zakresie gospodarki nieruchomościami

1) gospodarowanie nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi Skarbu Państwa oraz nieruchomościami stanowiącymi mienie powiatu, a w szczególności:

a) przygotowywanie, ogłaszanie, organizacja i przeprowadzanie przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę i najem nieruchomości,

b) gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu,

c) regulowanie stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa i powiatu,

d) ustanowienie i rozwiązywanie trwałego zarządu,

e) ustalanie i aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania,

użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy,

f) wykonywanie czynności związanych z darowiznami i zamianami pomiędzy Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego,

g) ustanawianie służebności gruntowych oraz służebności przesyłu,

h) sporządzanie rocznych i półrocznych analiz wykonania budżetu wojewody, oraz sprawozdań z gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,

i) sporządzanie planów rzeczowo – finansowych gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i sprawozdań z ich wykonania,

j) opracowywanie projektów planów finansowych dochodów budżetu powiatu,

k) wnioskowanie do samorządów gmin w sprawach podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub powiatu,

2) prowadzenie spraw związanych z:

a) pozbawianiem prawa własności lub użytkowania wieczystego do nieruchomości w postępowaniu wywłaszczeniowym,

b) ustalaniem odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone, zajęte pod drogi publiczne oraz z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości oraz za szkody powstałe w wyniku zajęcia nieruchomości

c) ograniczaniem sposobu korzystania z nieruchomości,

d) zobowiązaniem właściciela, użytkownika wieczystego lub osoby, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości,

e) udzielaniem zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości,

g) zwrotem wywłaszczonych nieruchomości lub ich części zbędnych na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu

3) wydawanie decyzji o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu w prawo własności, ustalanie wysokości opłat z tego tytułu, ilości i wysokości rat rocznych, oraz ustalanie hipotek przymusowych zabezpieczających wierzytelności na rzecz Skarbu Państwa
i składanie do sądu powszechnego wniosków o ich wpis w księdze wieczystej,

4) ustalanie w drodze decyzji, które nieruchomości stanowią wspólnoty gruntowe lub mienie gminne,

5) wydawanie decyzji ustalających wykaz uprawnionych we wspólnocie gruntowej oraz wykaz obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkość udziałów przysługujących im we wspólnocie,

6) zwroty nieruchomości gruntowych przekazanych Państwu w zamian za świadczenie emerytalno- rentowe przyznanych do dożywotniego użytkowania (rencistówki),

7) zwroty nieruchomości pod budynkami mieszkalnymi , przekazanych Państwu w zamian za świadczenie emerytalno – rentowe,

8) występowanie do Sądu Powszechnego i reprezentowanie przed nim Skarbu Państwa
w sprawach o zasiedzenie, uzgodnienie treści ksiąg wieczystych, o ustanowienie służebności gruntowych, o ochronę i wydanie nieruchomości, o przyznanie praw do spadku, o inne roszczenia majątkowe w stosunku do Skarbu Państwa,

9) występowanie do sądów powszechnych i reprezentowanie przed nimi powiatu w sprawach: o ochronę i wydanie nieruchomości, o ustanowienie służebności gruntowych

10) Reprezentowanie Skarbu Państwa przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawach dotyczących aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

11) reprezentowanie Skarbu Państwa przed Komisjami Regulacyjnymi w sprawach roszczeń kościelnych osób prawnych,

12) reprezentowanie interesów Skarbu Państwa związanych z roszczeniami byłych właścicieli o naruszenie prawa przy przejmowaniu nieruchomości,

13) przygotowywanie dokumentacji dla Wojewody celem wydania decyzji o nabyciu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub powiatu,


Ochrona danych osobowych

Pokaż metkę
Nazwa
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
20 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
20 lutego 2012
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
27 grudnia 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)