Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Wydział Finansowy

Adres
Rynek 1, 38-500 Sanok
Pokoje38 (Piętro III), 41 (Piętro III), 43 (Piętro III), 44 (Piętro III)
Telefon(13) 465 29 07
Skarbnik Powiatu
Edyta Szałankiewiczpokoje: 43 (Piętro III)
telefon: (13) 465 29 07
e-mail:
Pracownicy
Lidia Białastelefon: (13) 465 29 14
e-mail:
Janina Figieltelefon: (13) 465 29 12
e-mail:
Halina Folciktelefon: (13) 465 29 14
e-mail:
Magdalena Matuszektelefon: (13) 465 29 12
e-mail:
Renata Ryniake-mail:
telefon: (13) 465 29 11
Barbara Smolińskae-mail:
telefon: (13) 465 29 03
Krystyna Wasylewtelefon: (13) 465 29 03
e-mail:
Jolanta Weremińskatelefon: (13) 465 29 11
e-mail:

Zadania

Do zadań Wydziału Finansowego należy:

W zakresie budżetu:
 • opracowanie projektu budżetu Powiatu oraz dokonywanie analiz z wykonania budżetu,
 • opracowanie układu wykonawczego budżetu w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków,
 • przekazywanie jednostkom podległym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków,
 • nadzorowanie prawidłowości opracowania i zatwierdzenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu,
 • prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków,
 • opracowywanie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu.

W zakresie finansów i sprawozdawczości:
 • sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
 • prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej,
 • prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków,
 • prowadzenie analiz dla potrzeb przestrzegania budżetu,
 • przekazywanie środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
 • przekazywanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu Państwa na realizację zadań własnych Powiatu,
 • przekazywanie dotacji z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek organizacyjnych powiatu,
 • przekazywanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu,
 • rozliczanie i przekazywanie subwencji.

W zakresie księgowości:
 • opracowanie i realizacja planu finansowego,
 • obsługa finansowo – księgowa zadań określonych w budżetach jednostek,
 • prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, a w szczególności dochodów Skarbu Państwa i środków pomocowych pochodzących z funduszy strukturalnych,
 • prowadzenie spraw osobowych z zakresu obsługi finansowej (uposażenia, ubezpieczenia, podatki, podróże służbowe),
 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej,
 • opracowanie okresowych analiz finansowych,
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia urzędu, mienia powiatu i Skarbu Państwa,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń druków ścisłego zarachowania,
 • sporządzanie informacji dla Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Finansów,
 • obsługa Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • obsługa finansowa Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych,
 • współdziałanie z bankami i organami skarbowymi,
 • opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dot. prowadzenia rachunkowości,
 • przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji.

W zakresie kontroli:
 • kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem,
 • przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
 • badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych,
 • uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie informacji oraz podejmowanie działań w celu poprawy funkcjonowania kontroli finansowej w jednostkach budżetowych powiatu.


Ochrona danych osobowych

Pokaż metkę
Nazwa
Wydział Finansowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
9 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
9 lutego 2012
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
27 grudnia 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)