Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Wydział Architektury i Budownictwa

Adres
Kościuszki 36, 38-500 Sanok
E-mail
Naczelnik Wydziału
Krzysztof Tomczewskitelefon: (13) 465 76 14
Pracownicy
prowadzący sprawy gminy Beskotelefon: (13) 465 76 18
prowadzący sprawy gminy Bukowskotelefon: (13) 465 76 17
prowadzący sprawy gminy Komańczatelefon: (13) 465 76 17
prowadzący sprawy gminy Sanoktelefon: (13) 465 76 22
prowadzący sprawy gminy Tyrawa Wołoskatelefon: (13) 465 76 17
prowadzący sprawy gminy Zarszyntelefon: (13) 465 76 18
prowadzący sprawy miasta i gminy Zagórztelefon: (13) 465 76 21
prowadzący sprawy miasta Sanoktelefon: (13) 465 76 20

Zadania

UWAGA! Adres korespondencyjny Wydziału Architektury i Budownictwa to:

Starostwo Powiatowe w Sanoku

ul. Rynek 1, 38-500 Sanok


Do zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa należy, w szczególności :

w zakresie budownictwa :

1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego,

2) wydawanie decyzji :

a) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowę,

b) o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę,

c) o zmianie pozwolenia na budowę,

d) o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu,

e) rozstrzygającej o niezbędności na wejście na teren sąsiedniej działki, do sąsiedniego budynku lub lokalu celem wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych,

f) o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego,

g) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (gminnej, powiatowej) - w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

3) udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, po wcześniejszym wystąpieniu do właściwego ministra,

4) przyjmowanie zgłoszeń budowy, wykonania robót budowlanych, rozbiórki oraz zmiany sposobu,

5) użytkowania obiektu budowlanego, oraz wnoszenie w uzasadnionych przypadkach sprzeciwu,
w formie decyzji administracyjnego do zgłoszenia,

6) sprawdzanie zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, wymogami ochrony środowiska, a także zgodności projektu zagospodarowania z przepisami, w tym techniczno-budowlanym,

7) sprawdzenie kompletności projektu i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń
i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także zaświadczenia potwierdzającego wpis projektanta na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

8) sprawdzenie wykonania, a także sprawdzenia projektu budowlanego, przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

9) nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości występujących w projekcie budowlanym,

10) prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach :

a) wznowienia postępowania,

b) uchylenia decyzji,

c) stwierdzenia wygaśnięcia decyzji,

11) wydawanie inwestorom dzienników budowy,

12) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i rejestru wniosków o pozwolenie na budowę oraz rejestru zgłoszeń budowy,

13) prowadzenie postępowań egzekucyjnych o charakterze niepieniężnym wynikających z postanowień własnych decyzji,

14) przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii ostatecznych decyzji, postanowień, zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego i zawiadamianie tych organów o nieprawidłowościach stwierdzonych przy wykonywaniu robót budowlanych lub utrzymaniu obiektów budowlanych,

15) uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych
i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,

16) prowadzenie Zespołu Opiniowania Dokumentacji i udział w naradach koordynacyjnych,

17) sporządzanie sprawozdań z ruchu budowlanego


w sprawach samodzielności lokali i dodatków mieszkaniowych :

1) wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali,

2) wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego, oraz jego wyposażenie techniczne,


w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego :

1) opiniowanie projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

2) opiniowanie rozwiązań przyjętych przez wójta, burmistrza w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy,

3) uzgadnianie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

4) uzgadnianie projektów decyzji wójta, burmistrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,


w zakresie ochrony zabytków :

1) umieszczanie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru znaku informującego, o tym że zabytek ten podlega ochronie,

2) sporządzanie powiatowego programu opieki nad zabytkami oraz sprawozdań z realizacji tego programu,

3) ustanawianie społecznych opiekunów zabytków oraz cofanie tych ustanowień,

4) prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków,

5) wydawanie legitymacji społecznego opiekuna zabytków,

6) wnioskowanie o przyznanie przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego osobom zasłużonym odznaki „Za opiekę nad zabytkami”.


Ochrona danych osobowych

Pokaż metkę
Nazwa
Wydział Architektury i Budownictwa
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
20 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
20 lutego 2012
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
27 grudnia 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)