Samodzielne stanowisko ds. kontroli

Adres
Rynek 1, 38-500 Sanok
Pokoje48 (Piętro IV)
Telefon(13) 465 29 21
Pracownicy
Katarzyna Sekułatelefon: (13) 465 29 21

Zadania

Do zadań wykonywanych na samodzielnym stanowisku ds. kontroli należy
w szczególności:

1) Sprawowanie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w tym ustalania:

a) szczegółowych procedur kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych, w tym zgodności z planem finansowym,

b) zasad wstępnej oceny celowości wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadań, w tym wydatków na koszty funkcjonowania jednostki,

c) sposobu wykorzystania wyników kontroli,

2) Opracowywanie zasad i trybu przeprowadzania kontroli finansowych,

3) Sporządzanie rocznego planu kontroli i przedstawianie go każdorazowo do zatwierdzania Staroście,

4) Prowadzenie kontroli administracyjnej i finansowej (doraźnej i kompleksowej) jednostek organizacyjnych powiatu i zadań finansowanych z budżetu powiatu,

5) Prowadzenie kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym na zlecenie Starosty,

6) Sporządzanie półrocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli i przedstawianie ich Staroście,

7) Określanie oraz analiza przyczyn i skutków stwierdzonych podczas kontroli uchybień,

8) Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z kontrolami Starostwa
i powiatowych jednostek organizacyjnych,

9) Sprawowanie nadzoru nad jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi w zakresie przestrzegania przez nie procedur kontroli oraz zasad wstępnej oceny celowości poniesienia wydatków,

10) Realizacja innych zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych,

11) Opracowywanie projektów zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o ujawnionych naruszeniach dyscypliny finansów publicznych,