Samodzielne stanowisko ds. kadr

Adres
Rynek 1, 38-500 Sanok
Pokoje46 (Piętro IV)
Pracownicy
Irena Sawatelefon: (13) 465 29 09
e-mail:

Zadania

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. kadr należy w szczególności:

1) prowadzenie akt osobowych pracowników Starostwa oraz właściwe ich zabezpieczenie,

2) prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze,

3) prowadzenie spraw związanych z awansowaniem, premiowaniem, nagradzaniem i zwalnianiem pracowników Starostwa,

4) koordynowanie spraw dotyczących okresowej oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych,

5) nadzór nad wykorzystaniem urlopów wypoczynkowych pracowników, jego ewidencjonowanie i analizowanie wykorzystania,

6) prowadzenie spraw związanych z odbywaniem praktyk uczniowskich i studenckich oraz staży.

7) kierowanie pracowników na badania profilaktyczne, ich analiza i nadzór nad terminowością ich wykonania,

8) prowadzenie dokumentacji dotyczącej nagród jubileuszowych pracowników, prowadzenie ewidencji emerytów i rencistów,

9) prowadzenie listy obecności pracowników,

10) prowadzenie spraw kadrowych kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,

11) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw osobowych i zatrudnienia,

12) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,

13) przygotowywanie dokumentacji rentowej i emerytalnej dla pracowników,

14) prowadzenie zbioru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty,

15) obsługa systemu kadrowego w zakresie spraw kadrowych,

16) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy.


Ochrona danych osobowych