Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Adres
Konarskiego 24, 38-500 Sanok
Wwwhttp://www.bip.powiat-sanok.pl/eurzad/procedury/wydzialy/powiatowy-zespol-d-s-orzekania-o-niepelnosprawnosci/ (procedury i wnioski)
E-mail
Telefon(13) 464 23 36
Przewodniczący Zespołu
Katarzyna Petreckatelefon: (13) 464 23 35
Pracownicy
Agnieszka Fik
Joanna Filipczak
Piotr Frączek
Zdzisław Kowalski

Zadania

Obszar działania:
Zespół swoim działaniem obejmuje granice administracyjne powiatów: sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego.

Godziny pracy Zespołu:
Poniedziałek- Piątek 7:30 - 15:30

Obsługa stron i interesantów:
Poniedziałek- Piątek 9:00 - 14:00

posiedzenia Składów Orzekających odbywają się w dniach wyznaczonych przez Przewodniczącego Zespołu w godzinach popołudniowych.

Podstawy prawne funkcjonowania Zespołu:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 1997r Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. (Dz. U. z 2002r Nr 66, poz. 604)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 Nr 17, poz. 162)

Do zadań Zespołu należy:
1. Realizowanie z zakresu zadań administracji rządowej dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
2. Przyjmowanie wniosków i wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, (OD 2010 ROKU LEGITYMACJE WYDAWANE SĄ TYLKO NA PODSTAWIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, ORZECZEŃ O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ - WYDAWANYCH PRZEZ ZESPOŁY).
3. Sporządzanie informacji zbiorczej o realizacji zadań powiatowego zespołu.
4. Współpraca z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
a. pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych- zgodnie ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu o niepełnosprawności bądź o stopniu niepełnosprawności
b. w toczących się postępowaniach przed organami rentowymi i instytucjami realizującymi ubezpieczenia społeczne.

Orzeczenia o niepełnosprawności bądź o stopniu niepełnosprawności wydaje się dla celów:
1. odpowiedniego zatrudnienia
2. szkolenia
3. zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej
4. uczestnictwa w terapii zajęciowej
5. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne
6. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki
7. karty parkingowej

Powołanie Zespołu:
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Sanoku został powołany z dniem 1 stycznia 2000r Zarządzeniem Nr 33/99 Starosty Powiatu Sanockiego z dnia 2 grudnia 1999r. Zakresem swojego działania Zespół objął powiaty: sanocki i bieszczadzki, a od 1 stycznia 2002r po podziale powiatu bieszczadzkiego: sanocki, bieszczadzki i leski.
Po zmianie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz po uzyskaniu zgody Wojewody Podkarpackiego (znak S.IV.0716/1/28/2002) z dniem 1 kwietnia 2002r powołany został Powiatowy Zespól do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla powiatów sanockiego, bieszczadzkiego i leskiego z siedzibą w Sanoku.DO SKŁADANEGO WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ PEŁNĄ DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ (ORYGINAŁY LUB UWIERZYTELNIONE KSEROKOPIE m.in. kart informacyjnych ze szpitala; zaświadczeń lekarskich; wyników badań, kartotek; konsultacji specjalistycznych itp.)

Procedury i wnioski


Ochrona danych osobowych

Pokaż metkę
Nazwa
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
20 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
20 lutego 2012
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
24 czerwca 2020
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)