Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Geolog Powiatowy

Adres
Rynek 1, 38-500 Sanok
E-mail
Telefon(13) 465 29 42
Pracownicy
Joanna Tarabane-mail:
telefon: (13) 465 29 42

Zadania

1. Wykonywanie zadań organu koncesyjnego na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:

1.1) obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą

nie przekracza 2 ha,

1.2) wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,

1.3) działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych

2. Zatwierdzanie projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznych, dotyczących:

2.1.) złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych;

2.2) ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h;

2.3) badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych;

2.4) odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h;

2.5) robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi;

2.6) warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze.

3. Podejmowanie rozstrzygnięć oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych do przestrzegania i stosowania ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w tym udzielanie koncesji;

4. Kontrola i nadzór nad działalnością regulowaną ustawą Prawo geologiczne i górnicze, w tym w zakresie projektowania prac geologicznych oraz sporządzania dokumentacji geologicznych.

5. Gromadzenie, przechowywanie, ochrona i udostępnianie informacji geologicznej.

6. Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestr zawierający informacje o tych terenach.


Ochrona danych osobowych

Pokaż metkę
Nazwa
Geolog Powiatowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
15 listopada 2019
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
8 marca 2012
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
27 grudnia 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)