Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Wydział Architektury i Budownictwa

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych

w Wydziale Architektury i Budownictwa

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE Nr 119) informuję, że :

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest :

Starosta Sanocki, Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Rynek 1, tel. 13 46 52 900

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sanokujest :

Andrzej Koza, tel. 13 46 52 928,

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu :

- udzielenia pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego obiektu

na podstawie przepisu art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

- przyjęcia zgłoszenia budowy, wykonania robót budowlanych części na podstawie

przepisu art. 30 ustawy Prawo budowlane

- przyjęcia zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego na podstawie przepisu art. 31 ust. 2

ustawy Prawo budowlane

- przyjęcia zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

na podstawie przepisu art. 71 ust. 2 ustawy Prawo budowlane

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na

podstawie obowiązujących przepisów prawa

5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres :

- wskazany w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia

2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazach akt oraz

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

- z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją, bądź załączonym do zgłoszenia co

najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego art. 38 ust. 2 ustawy Prawo

budowlane

6. Posiada Pan/i prawo do : dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne przy wystąpieniu o wydanie pozwolenia na

budowę, rozbiórkę, a także przy zgłoszeniu budowy, rozbiórki, zmiany sposobu

użytkowania.

Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych wymaganych w wniosku o pozwolenie

na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego

jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomością na cele budowlane określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury

i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na

budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego

jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę , a konsekwencją

niepodania danych będzie odmowa udzielenia pozwolenia bądź wniesienia sprzeciw do

zgłoszenia.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
25 maja 2018
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
25 maja 2018
Informację zmienił
Andrzej Koza
Data ostatniej zmiany
28 maja 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)