Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU

DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ) dane o dokumentach zawierających informacje o środowi-sku zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach.
Dane, które zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach określone zostały w art. 21 ust. 2 cyt. wyżej ustawy

Publicznie dostępny wykaz danych prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Sanoku zlokalizo-wany jest na serwerze Ministerstwa Środowiska w systemie informacji o ocenach oddziaływania na środowisko INFOOS

SPOSÓB KORZYSTANIA z publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawiera-jących informacje o środowisku.

Dla wszystkich zainteresowanych dostępna jest baza zawierająca wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.

System INFOOS realizuje to założenie poprzez specjalny profil użytkownika „gość” , którym mo-że być każda osoba chcąca skorzystać z powyższego wykazu.

Wejście do systemu INFOOS możliwe jest poprzez stronę Ministerstwa Środowiska http://www.mos.gov.pl/kategoria/335_dostep_do_informacji_o_srodowisku/ lub poprzez adres :

http://infoos.gdos.gov.pl/fsystem

Aby uzyskać dostęp do bazy jako gość należy:
w polu: uzytkownik wpisać nazwę: gosc
w polu: haslo wpisać hasło: gosc
UWAGA: w obu przypadkach nie należy używać polskich znaków diakrytycznych!

potwierdzić klawiszem Enter lub kliknąć [login]

Po zalogowaniu się jako gość, wyświetlona zostaje strona informacyjna systemu INFOOS ver.2. Po kliknięciu w obszarze logo „INFOOS ver.2.”, użytkownik gość ma dostęp do globalnej wyszu-kiwarki. W oknie wyszukiwarki użytkownik ma możliwość określenia kryteriów, według których system będzie wyszukiwał informacje w bazie danych.
Zakończenie sesji i opuszczenie systemu odbywa się poprzez wybranie przycisku [logout].

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie składa się z kart informacyjnych :

Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Formularz B - karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych

Formularz C - karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Formularz E - karta informacyjna dla:
- raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska,
- sprawozdań, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
- analiz porealizacyjnych,
- przeglądów ekologicznych,
- raportów o bezpieczeństwie,
- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
- danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,
- kart informacyjnych złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpa-dami,
- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Formularz F - karta informacyjna dla:
- prognoz oddziaływania na środowisko,
- dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
- rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddzia-ływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- opracowań ekofizjograficznych,
- rejestrów substancji niebezpiecznych,
- wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
- rejestrów poważnych awarii

Formularz G - karta informacyjna dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzy-stania ze środowiska

Formularz H - karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia

Formularz I - karta informacyjna dla innych dokumentów - karta informacyjna dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzy-stania ze środowiska

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Leszek Gocek
Data wytworzenia
28 marca 2013
Informację opublikował
Leszek Gocek
Data publikacji
28 marca 2013
Informację zmienił
Leszek Gocek
Data ostatniej zmiany
28 marca 2013
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)