Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

Zadania

- Sprawy dotyczące praw i obowiązków Radnych
- Sprawy dotyczące współpracy z jednostkami samorządu wchodzącymi w skład powiatu
- Sprawy współpracy z jednostkami samorządu powiatowego i sejmikiem województwa
- Opiniowanie projektów uchwało charakterze proceduralnym
- Opiniowanie zmian statutowo - regulaminowych
- Opiniowanie form współpracy Rady z organami administracji rządowej, związków i stowarzyszeń powiatu oraz organizacjami społecznymi i związkami zawodowymi
- Analiza skarg i wniosków członków wspólnoty powiatowej
- Porządek publiczny
- Bezpieczeństwo obywateli
- Ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa
- Zapobieganie innym zagrożeniom życia i zdrowia oraz środowiska
- Zagadnienia obronności
- Zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej wśród dorosłych i młodzieży
- Zwalczanie narkomanii, alkoholizmu i nikotynizmu wśród małoletnich
- Ratownictwo drogowe

Skład

Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)