Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

Zadania

- Sprawy dotyczące praw i obowiązków Radnych
- Sprawy dotyczące współpracy z jednostkami samorządu wchodzącymi w skład powiatu
- Sprawy współpracy z jednostkami samorządu powiatowego i sejmikiem województwa
- Opiniowanie projektów uchwało charakterze proceduralnym
- Opiniowanie zmian statutowo - regulaminowych
- Opiniowanie form współpracy Rady z organami administracji rządowej, związków i stowarzyszeń powiatu oraz organizacjami społecznymi i związkami zawodowymi
- Analiza skarg i wniosków członków wspólnoty powiatowej
- Porządek publiczny
- Bezpieczeństwo obywateli
- Ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa
- Zapobieganie innym zagrożeniom życia i zdrowia oraz środowiska
- Zagadnienia obronności
- Zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej wśród dorosłych i młodzieży
- Zwalczanie narkomanii, alkoholizmu i nikotynizmu wśród małoletnich
- Ratownictwo drogowe

Skład