Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

Zapytanie Ofertowe w postępowaniu o wartości zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na utrzymanie terenów zielonych stanowiących własność Powiatu Sanockiego zlokalizowanych na terenie miasta Sanoka

OS.272.2.2019

Sanok, 2019-03-14


POWIAT SANOCKI

Sanok ul. Rynek 1 38 – 500 SANOK

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o wartości zamówienia, którego wartość nie przekracza

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

(ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - art. 4 pkt 8).

na utrzymanie terenów zielonych stanowiących własność Powiatu Sanockiego

zlokalizowanych na terenie miasta Sanoka

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

Utrzymanie terenów zielonych w zakresie określonym w załączniku nr 1 (18 zadań).

  1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

od dnia 08 kwietnia do 30 listopada 2019 r.

  1. WYKONAWCA POWINIEN SPEŁNIAĆ WARUNKI

1. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym.

2. Zatrudniać co najmniej 2 osoby przy wykonywaniu zamówienia.

3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Wykonać w okresie 2016 – 2018 co najmniej 3 usługi, odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze objętej przedmiotem zamówienia.

  1. ZAWARTOŚĆ OFERTY :

Oferta musi zawierać poniższe dokumenty i oświadczenia w formie oryginałów podpisanych przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta wskazaną w dokumencie o utworzeniu :

1. Formularz oferty - załącznik nr 2 wraz ze szczegółową ofertą dla wszystkich zadań.

2. Wykaz wykonanych w latach 2016 – 2018 usług o wartości odpowiadającej co najmniej złożonej ofercie - załącznik nr 3.

3. Wykaz narzędzi i wyposażenia oraz urządzeń technicznych będących w posiadaniu Oferenta, niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia – załącznik nr 4.

4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – załącznik nr 5.

5. Co najmniej dwie opinie potwierdzające poprawną jakość wykonanych usług w latach 2016-2018.

6. Dokument określający stan prawny Oferenta - aktualny odpis z właściwego rejestru, wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument powyższy musi zawierać zapis o prowadzeniu działalności w zakresie utrzymania zieleni.

7. Aktualna polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia, obowiązujący w okresie realizacji zamówienia.

8. Kopie składanych dokumentów należy potwierdzić „za zgodność" z oryginałem przez Oferenta.

  1. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY :

Ofertę zamieszczoną w zabezpieczonej kopercie opatrzonej dopiskiem „Zapytanie Ofertowe OS.272.2.2019 – Utrzymanie zieleni 2019. Nie otwierać” należyzłożyć :

· w siedzibie Zamawiającego Starostwo Powiatowe w Sanoku, 38-500 Sanok ul. Rynek 1 (Biuro Obsługi Klienta), w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku,

· przesłać na adres wskazany wyżej - liczy się data i godzina wpływu kancelaryjnego, za którą Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

  1. TERMINY ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT :

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia : 27 marca 2019 r. do godz. 11-00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2019 r. o godz. 13-00; Sanok ul. Kościuszki 36 pok. 26 - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Oferta, która wpłynie do Zamawiającego po terminie wskazanym w punkcie 1 zostanie pozostawiona bez otwierania i rozpoznania.

  1. INFORMACJE I KONTAKT W SPRAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO :

Uprawnionym do kontaktu z Oferentami w sprawie Zapytania ofertowego jest :

Beata Wróbel –Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

tel. 13 46 57 626, e-mail ekologia@powiat-sanok.pl

Wszelkie kontakty w sprawie Zamówienia odbywać się mogą drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Dla zainteresowanych oferentów w dniu 25 marca 2019 r. od godz. 10-00 do 12-00 przewidziana jest możliwość wskazania przez pracownika Starostwa Powiatowego w Sanoku miejsc i zakresu prac objętych niniejszą ofertą. Zamawiający nie gwarantuje środka transportu.

Oferenci zainteresowani przeglądem winni zgłosić się nie później niż do 22 marca.

  1. OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE:

1. Ocena i rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 7 dni od dnia ich otwarcia.

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3. Z postępowania w sprawie zamówienia ofertowego wyklucza się oferty, które nie będą zawierać wszystkich dokumentów wskazanych w pkt IV niniejszego zapytania.

4. Kryterium wyboru oferty : cena - 100%.

5. W przypadku ofert zawierających jednakową cenę, Zamawiający wystąpi do tych Wykonawców o złożenia ofert uzupełniających.

6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o wskazane kryterium wyboru.

8. O wyborze oferty każdy z Oferentów zostanie poinformowany w drodze pisma zawierającego nazwę i adres wybranego Wykonawcy oraz cenę brutto, przesłanego na adres poczty elektronicznej podany w złożonej ofercie.

9. Termin związania ofertą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

10. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta telefonicznie.

  1. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od udzielenia zamówienia. Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających maksymalnie do 20% wartości szacunkowej powyższego zamówienia. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach dodatkowych cen nie wyższych niż ceny z zamówienia podstawowego.

  1. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Lokalizacja i zakres zadań - oferta szczegółowa.

2. Formularz oferty.

3. Wykaz usług wykonanych w latach 2016 – 2018.

4. Wykaz narzędzi i wyposażenia oraz urządzeń technicznych będących w posiadaniu Oferenta, niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.

5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
14 marca 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
14 marca 2019
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
14 marca 2019
Nazwa pliku
OS.272.2.2019 - Zapytanie ofertowe - zieleń 2019 OGŁOSZENIE
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
14 marca 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
14 marca 2019
Nazwa pliku
załącznik nr 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
14 marca 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
14 marca 2019
Nazwa pliku
załączniki nr 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
14 marca 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
14 marca 2019
Nazwa pliku
załączniki nr 3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
14 marca 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
14 marca 2019
Nazwa pliku
załączniki nr 4
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
14 marca 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
14 marca 2019
Nazwa pliku
załączniki nr 5
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
14 marca 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
14 marca 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)