Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie : uproszczonych planów urządzenia lasów, prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu uproszczonych planów urządzenia lasów, inwentaryzacji stanu lasów, eksportu danych do Leśnego Systemu Informacyjnego LasInfo

POWIAT SANOCKI

Sanok ul. Rynek 1 38 – 500 SANOK

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o wartości zamówienia, którego wartość nie przekracza

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

(ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - art. 4 pkt 8).

na wykonanie :

· uproszczonych planów urządzenia lasów,

· prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu uproszczonych planów urządzenia lasów,

· inwentaryzacji stanu lasów,

· eksportu danych do Leśnego Systemu Informacyjnego LasInfo Powiat Web.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1. Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych, o łącznej powierzchni 854,13 ha.

2. Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu uproszczonych planów urządzania lasów zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405).

3. Opracowanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych, o łącznej powierzchni 15,41 ha.

4. Eksport danych do Leśnego Systemu Informacyjnego LasInfo Powiat Web

5. Szczegółowe warunki wykonania zamówienia określa załącznik nr 1.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

· 10 październik 2018 r. – przedłożenie 1 egz. projektu inwentaryzacja stanu lasów,

· 20 listopad 2018 r. – przedłożenie 1 egz. projektu uproszczonych planów urządzenia lasu zawierającego opinię właściwego nadleśniczego oraz prognozę oddziaływania na środowisko z opiniami właściwych organów.

 1. WYKONAWCA POWINIEN SPEŁNIAĆ WARUNKI

1. Posiadać uprawnienia, o których mowa w art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 788 ) tj. uproszczone plany urządzenia lasów sporządzają specjalistyczne jednostki lub inne podmioty wykonawstwa urządzeniowego,

2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. Wykonać w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 3 usługi, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze objętej przedmiotem zamówienia.

 1. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 992 ) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004, Nr 100, poz. 1024) Wykonawca zobowiązany jest :

1) prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych (§ 3 Rozporządzenia),

2) posiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa (§ 6 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia),

3) stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada Wykonawca ( Załącznik do Rozporządzenia).

2. Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia z Zamawiającym umowy o przetwarzanie danych osobowych – ramowy wzór umowy określa złącznik nr 7.

 1. ZAWARTOŚĆ OFERTY :

Oferta musi zawierać poniższe dokumenty i oświadczenia w formie oryginałów podpisanych przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta wskazaną w dokumencie o utworzeniu :

1. Formularz oferty - załącznik nr 2.

2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w punkcie III - załącznik nr 3.

3. Wykaz wykonanych w latach 2015 – 2017 planów urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko o wartości odpowiadającej co najmniej złożonej ofercie - załącznik nr 4.

4. Co najmniej dwie opinie potwierdzające poprawną jakość wykonanego zamówienia

5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków do przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 5.

6. Dokument określający stan prawny Oferenta (aktualny odpis z właściwego rejestru, wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument powyższy musi zawierać zapis o prowadzeniu działalności w zakresie wykonywania planów urządzenia lasu.

7. Dokumenty wskazane w punkcie 4 i 6 mogą być przedłożone w postaci kopii potwierdzonej przez Oferentaza zgodność z oryginałem.

 1. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY :

Ofertę zamieszczoną w zabezpieczonej kopercie opatrzonej dopiskiem „Zapytanie Ofertowe OS.272.1.2018 - Uproszczone plany urządzenia lasu 2018. Nie otwierać” należyzłożyć :

· w siedzibie Zamawiającego Starostwo Powiatowe w Sanoku, 38-500 Sanok ul. Rynek 1 (Biuro Obsługi Klienta), w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku,

· przesłać na adres wskazany wyżej - liczy się data i godzina wpływu kancelaryjnego, za którą Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

 1. TERMINY ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT :

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia : 02 marca 2018 r. do godz. 12-00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.03.2018 r. o godz. 13-00; Sanok ul. Kościuszki 36 pok. 26 - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Oferta, która wpłynie do Zamawiającego po terminie wskazanym w punkcie 1 zostanie pozostawiona bez otwierania i rozpoznania.

 1. INFORMACJE I KONTAKT W SPRAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO :

Uprawnionym do kontaktu z Oferentami w sprawie Zapytania ofertowego jest :

Skiba Wojciech – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

tel. 13 46 57 625, e-mail ekologia@powiat-sanok.pl

Wszelkie kontakty w sprawie Zamówienia odbywać się mogą drogą elektroniczną lub telefoniczną. Zainteresowany Oferent może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące Zapytania ofertowego, z tym że wiążące Zamawiającego pytania i uwagi mogą być składane tylko drogą elektroniczną w postaci dokumentu w formie pdf, w terminie do 23.02.2018 r. (włącznie).

Zamawiający udzieli odpowiedzi na złożone pytania niezwłocznie po ich wpłynięciu jednakże nie później niż 27.02.2018 r. Odpowiedzi zamieszczone zostaną tylko na stronie internetowej (BIP) Zamawiającego w miejscu ogłoszenia o Zamówieniu.

 1. OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE:

1. Ocena i rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 5 dni od dnia ich otwarcia.

2. Z postępowania w sprawie zamówienia ofertowego wyklucza się oferty, które nie będą zawierać wszystkich dokumentów wskazanych w pkt IV niniejszego zapytania.

3. Kryterium wyboru oferty : cena - 100%.

4. W przypadku ofert zawierających jednakową cenę, Zamawiający wystąpi do tych Wykonawców o złożenia ofert uzupełniających.

5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o wskazane kryterium wyboru.

7. O wyborze oferty każdy z Oferentów zostanie poinformowany w drodze pisma zawierającego nazwę i adres wybranego Wykonawcy oraz cenę brutto za 1 ha powierzchni, przesłanego na adres poczty elektronicznej podany w złożonej ofercie.

8. Termin związania ofertą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

9. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta telefonicznie.

10. Ramowy wzór umowy określa załącznik nr 6.

 1. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od udzielenia zamówienia. Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających maksymalnie do 20% wartości szacunkowej powyższego zamówienia. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach dodatkowych cen nie wyższych niż ceny z zamówienia podstawowego.

 1. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Warunki techniczne i organizacyjne

2. Formularz oferty

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków technicznych i ekonomicznych

4. Wykaz planów urządzenia lasu wykonanych w latach 2015 – 2017

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków do przetwarzania danych osobowych .

6. Wzór umowy na wykonanie Zamówienia

7. Wzór umowy na przetwarzanie danych osobowych.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
21 lutego 2018
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
21 lutego 2018
Informację zmienił
Andrzej Koza
Data ostatniej zmiany
21 lutego 2018
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe OS.272.1.2018 - upul 2018.pdf
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
21 lutego 2018
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
21 lutego 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Warunki techniczne - upul 2018.pdf
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
21 lutego 2018
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
21 lutego 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - upul 2018.pdf
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
21 lutego 2018
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
21 lutego 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - Oświadczenie - upul 2018.pdf
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
21 lutego 2018
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
21 lutego 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług - upul 2018.pdf
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
21 lutego 2018
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
21 lutego 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 - Oświadczenie ODO - upul 2018.pdf
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
21 lutego 2018
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
21 lutego 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 - Projekt umowy - upul 2018.pdf
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
21 lutego 2018
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
21 lutego 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - upul 2018.pdf
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
21 lutego 2018
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
21 lutego 2018
Nazwa pliku
OS.272.1.2018 - upul 2018 - Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
6 marca 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
6 marca 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)