Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

Zapytanie ofertowe na wykonanie: uproszczonych planów urządzenia lasów, prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu uproszczonych planów urzą-dzenia lasów, eksportu danych do Leśnego Systemu Informacyjnego LasInfo Powiat Web

OS.272.1.2019 Sanok, 2019-01-16

POWIAT SANOCKI

Sanok ul. Rynek 1 38 – 500 SANOK

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o wartości zamówienia, którego wartość nie przekracza

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

(ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - art. 4 pkt 8).

na wykonanie :

· uproszczonych planów urządzenia lasów,

· prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu uproszczonych planów urządzenia lasów,

· eksportu danych do Leśnego Systemu Informacyjnego LasInfo Powiat Web.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla gruntów leśnych (Ls) o łącznej powierzchni 1 199,4120 ha.

2. Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu uproszczonych planów urządzania lasów zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405).

3. Eksport danych do Leśnego Systemu Informacyjnego LasInfo Powiat Web.

4. Szczegółowe warunki wykonania zamówienia określa załącznik nr 1.

5. Zamówienie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Uproszone plany urządzenia lasu muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w Zarządzeniu nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych znak: ZU.6007.2.2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu – załącznik nr 8.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

15 październik 2019 r. – przedłożenie projektu uproszczonych planów urządzenia lasu zawierającego opinię właściwego nadleśniczego oraz prognozę oddziaływania na środowisko z opiniami właściwych organów.

 1. WYKONAWCA POWINIEN SPEŁNIAĆ WARUNKI

1. Posiadać uprawnienia, o których mowa w art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2129 ) – uproszczone plany urządzenia lasów sporządzają specjalistyczne jednostki lub inne podmioty wykonawstwa urządzeniowego.

2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Wykonać w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 3 usługi, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze objętej przedmiotem zamówienia.

 1. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Wykonanie Zamówienia związane będzie z przetwarzaniem danych osobowych.

2. Zamawiający powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych właścicieli i posiadaczy gruntów leśnych objętych umową.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia z Zamawiającym umowy o przetwarzanie danych osobowych – ramowy wzór umowy określa złącznik nr 7.

 1. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Oferta musi zawierać poniższe dokumenty i oświadczenia w formie oryginałów podpisanych przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta wskazaną w dokumencie o utworzeniu :

1. Formularz oferty - załącznik nr 2.

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w punkcie III - załącznik nr 3.

3. Wykaz wykonanych w latach 2016 – 2018 planów urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko - załącznik nr 4.

4. Co najmniej dwie opinie potwierdzające poprawną jakość wykonanych planów urządzenia lasu.

5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków do przetwarzania danych osobowych –
załącznik nr 5.

6. Dokument określający stan prawny Oferenta (aktualny odpis z właściwego rejestru, wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument powyższy musi zawierać zapis o prowadzeniu działalności w zakresie wykonywania planów urządzenia lasu.

7. Dokumenty wskazane w punkcie 4 i 6 mogą być przedłożone w postaci kopii potwierdzonej przez Oferenta za zgodność z oryginałem.

 1. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zamieszczoną w zabezpieczonej kopercie opatrzonej dopiskiem : „Zapytanie Ofertowe OS.272.1.2019 - Uproszczone plany urządzenia lasu 2019. Nie otwierać” należy złożyć :

· w siedzibie Zamawiającego Starostwo Powiatowe w Sanoku, 38-500 Sanok ul. Rynek 1 (Biuro Obsługi Klienta), w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku,

· przesłać na adres wskazany wyżej – liczy się data i godzina wpływu kancelaryjnego, za którą Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

 1. TERMINY ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia : 31 stycznia 2019 r. do godz. 12-00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2019 r. o godz. 13-00; Sanok ul. Kościuszki 36 pok. 26 - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Oferta, która wpłynie do Zamawiającego po terminie wskazanym w punkcie 1 zostanie pozostawiona bez otwierania i rozpoznania.

 1. INFORMACJE I KONTAKT W SPRAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Uprawnionym do kontaktu z Oferentami w sprawie Zapytania ofertowego jest :

Skiba Wojciech – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

tel. 13 46 57 625, e-mail ekologia@powiat-sanok.pl

2. Wszelkie kontakty w sprawie Zamówienia odbywać się mogą drogą elektroniczną lub telefoniczną.

3. Zainteresowany Oferent może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące Zapytania ofertowego, z tym że wiążące Zamawiającego pytania i uwagi mogą być składane tylko drogą elektroniczną w postaci dokumentu w formie pdf, złożone w terminie do 23.01.2019 r. (włącznie).

4. Zamawiający udzieli odpowiedzi na złożone pytania do 3 dni (roboczych) od ich wpłynięcia.

5. Odpowiedzi zamieszczone zostaną tylko na stronie internetowej (BIP) Zamawiającego w miejscu ogłoszenia o Zamówieniu.

 1. OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE

1. Ocena i rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 5 dni od dnia ich otwarcia.

2. Z postępowania w sprawie zamówienia ofertowego wyklucza się oferty, które nie będą zawierać wszystkich dokumentów wskazanych w pkt IV niniejszego zapytania.

3. Kryterium wyboru oferty : cena - 100%.

4. W przypadku ofert zawierających jednakową cenę, Zamawiający wystąpi do tych Wykonawców o złożenia ofert uzupełniających.

5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o wskazane kryterium wyboru.

7. O wyborze oferty każdy z Oferentów zostanie poinformowany w drodze pisma, przesłanego na adres poczty elektronicznej podany w złożonej ofercie, zawierającego nazwę i adres wybranego Wykonawcy oraz cenę brutto za 1 ha powierzchni.

8. Termin związania ofertą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

9. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta.

10. Ramowy wzór umowy określa załącznik nr 6.

 1. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od udzielenia zamówienia. Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających maksymalnie do 20% wartości szacunkowej powyższego zamówienia. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach dodatkowych cen nie wyższych niż ceny z zamówienia podstawowego.

 1. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Warunki techniczne i organizacyjne

2. Formularz oferty

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków technicznych i ekonomicznych

4. Wykaz planów urządzenia lasu wykonanych w latach 2015 – 2017

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków do przetwarzania danych osobowych .

6. Wzór umowy na wykonanie Zamówienia

7. Wzór umowy na przetwarzanie danych osobowych.

8. Zarządzenie nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
16 stycznia 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
16 stycznia 2019
Nazwa pliku
OS.272.1.2019 - ZAPYTANIE OFERTOWE 2019
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
16 stycznia 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
16 stycznia 2019
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
16 stycznia 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Warunki techniczne 2019
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
16 stycznia 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
16 stycznia 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 2019
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
16 stycznia 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
16 stycznia 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - Oświadczenie 2019
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
16 stycznia 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
16 stycznia 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
16 stycznia 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
16 stycznia 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 - Oświadczenie ODO 2019
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
16 stycznia 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
16 stycznia 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 - Projekt umowy 2019
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
16 stycznia 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
16 stycznia 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 2019
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
16 stycznia 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
16 stycznia 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 8 - Zarządzenie DGLP Nr 49_2016
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
16 stycznia 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
16 stycznia 2019
Nazwa pliku
Informacja o wyborze oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
8 lutego 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
8 lutego 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)