Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę pomieszczeń do prowadzenia sklepiku szkolnego dla uczniów i pracowników szkoły wraz z działalnością gastronomiczną dla osób trzecich.

Sanok 30.05.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego w Sanoku ul. Jagiellońska 22, w imieniu I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku zaprasza do składania ofert na dzierżawę pomieszczeń do prowadzenia sklepiku szkolnego dla uczniów i pracowników szkoły wraz z działalnością gastronomiczną dla osób trzecich.

1. Oferta powinna zawierać:

Formularz ofertowy załącznik nr 1

Parafowany wzór umowy dzierżawy załącznik nr 2

Nazwę firmy (imię i nazwisko właściciela), adres i telefon

Minimalna oferowana wysokość czynszu miesięcznego za 1 m2 nie może być mniejsza niż 5 zł. brutto (słownie: pięć złotych 00/100)

2. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia 01.09.2018 r. do dnia 30.06.2021 r.

3. Szkoła oferuje:

Pomieszczenia użytkowe składające się: kuchni, jadalni, magazynków, korytarza, piwnic i toalety; o łącznej powierzchni 166 m² wraz ze wszystkimi urządzeniami i wyposażeniem.

Pomieszczenia wyposażone są w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, wodociągową i kanalizacyjną.

Opłata za centralne ogrzewanie wliczona jest w cenę czynszu.

4. Obowiązki Dzierżawcy:

Opłata czynszu miesięcznego z góry do 20-go dnia każdego miesiąca.

Dzierżawca zobowiązuje się do nawiązania odrębnych umów w zakresie dostawy, do przedmiotu dzierżawy, mediów (w szczególności prądu, gazu, wody, odbiór ścieków i nieczystości stałych), z dostawcami tych mediów i ponoszenie we własnym zakresie kosztów zużytych mediów.

Odprowadzanie podatku od nieruchomości z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, którego stawkę określa uchwała Rady Miasta Sanoka.

Utrzymanie czystości i porządku na terenie dzierżawionych pomieszczeń oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie, ponosi Dzierżawca.

Dzierżawca naprawia na własny koszt i własnym staraniem szkody na przedmiocie dzierżawy z winy bądź z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy.

Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów bhp, p.poż., sanitarno-epidemiologicznych i ochrony środowiska.

Dzierżawione pomieszczenie nie może być poddzierżawiane innym podmiotom bez uzyskania pisemnej zgody Wydzierżawiającego.

Dzierżawca będzie sprzedawał produkty zdrowej żywności, zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty (Dz.U.

z 2016r. poz. 1154).

5. Kryterium oceny ofert:

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje deklarowana wysokość miesięcznego czynszu za 1 m2 brutto dzierżawionych pomieszczeń.

Ogólna powierzchnia dzierżawionych pomieszczeń wynosi 166 m2 .

Przystąpienie do konkursu ofert jest równoznaczne z akceptacją przez składającego propozycję oferty zasad określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Pomieszczenie przeznaczone pod wynajem można obejrzeć - po wcześniejszym uzgodnieniu - od poniedziałki do piątku w godzinach 8.30 – 14.00., numer telefonu kontaktowego

(013) 46 32507

Pisemne oferty w zaklejonej, ostemplowanej i opisanej kopercie: „Oferta na dzierżawę pomieszczeń w celu prowadzenia sklepiku szkolnego wraz z działalnością gastronomiczną w I LO w Sanoku” należy składać w kancelarii Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego w Sanoku ul Jagiellońska 22, 38-500 Sanok, II piętro do dnia 12.06.2018r. do godz. 09:00.

Umowa zostanie podpisana z podmiotem, który złoży najkorzystniejszą ofert. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy z winy oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Wydzierżawiający zawrze umowę z innym oferentem, którego oferowana cena będzie kolejną spełniającą warunki zapytania ofertowego.

6. Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.06.2018 r. o godz. 09:15 w siedzibie PCOJOPS w Sanoku ul. Jagiellońska 22.

Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert, komisja poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące wysokości oferowanego czynszu dzierżawionych pomieszczeń za 1 m2 brutto miesięcznie.

Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Ofertową powołaną przez Dyrektora PCOJOPS w Sanoku ul. Jagiellońska 22.

7. Ogłoszenie wyboru Oferenta:

Wyniki wyboru Oferenta zostaną ogłoszone na stronie BIP.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
30 maja 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
30 maja 2018
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
30 maja 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
30 maja 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
30 maja 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
30 maja 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
30 maja 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
30 maja 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)