Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

Zadanie 1 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235R ul. Traugutta w Sanoku, w km od 0+000,00 do 0+982,30” Zadanie 2 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa - Kalnica w km od 0+041 do 1+352, od 1+433 do 1+556, od 1+589 do 2+800”. IN.272.4.2019

Zadanie 1 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235R ul. Traugutta w Sanoku, w km od 0+000,00 do 0+982,30”

Zadanie 2 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa - Kalnica w km od 0+041

do 1+352, od 1+433 do 1+556, od 1+589 do 2+800”.

IN.272.4.2019

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 1. - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235R ul. Traugutta w Sanoku, w km od 0+000,00 do 0+982,30” oraz zadania 2. - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa - Kalnica w km od 0+041 do 1+352, od 1+433 do 1+556, od 1+589 do 2+800”, w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ.

W ramach zadania 1 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235R ul. Traugutta w Sanoku, w km od 0+000,00 do 0+982,30” zostaną wykonane m.in.:

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiórkowe,

- wykonanie elementów odwodnienia,

- wykonanie chodników z kostki betonowej,

- dostosowanie niwelety istniejących ciągów pieszych i placów w tym przełożenie kostki betonowej do rzędnych projektowanego chodnika,

- oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,

- regulacja studzienek, zaworów,

- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych,

- wykonanie zatok postojowych,

- zabezpieczenie miejsc kolizji z urządzeniami obcymi w obrębie projektowanych zatok postojowych,

- wykonanie podbudowy nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych,

- wykonanie nawierzchni ścieralnej asfaltowej,

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego i pionowego.

CPV 45233140-2

Wykonawca zadania zobowiązany będzie do skoordynowania robót w związku z planowaną wymianą sieci ciepłowniczej zlokalizowanej w km ok. 0+450 planowanej do realizacji przez SPGK Sanok.

Realizacja zadania odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik do umowy.

W ramach zadania 2 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa - Kalnica w km od 0+041 do 1+352, od 1+433 do 1+556, od 1+589 do 2+800” zostaną wykonane m.in.:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne – nasypy oraz oczyszczenie rowów z namułu,

- kolektor kanalizacji deszczowej,

- umocnienie rowów,

- poszerzenie jezdni na odcinku projektowanego chodnika,

- chodnik z kostki betonowej w tym zjazdy w jego ciągu,

- oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem,

- wykonanie podbudowy nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych,

- wykonanie nawierzchni ścieralnej asfaltowej,

- oznakowanie pionowe,

- montaż ścieków drogowych,

- montaż barier drogowych.

CPV 45233140-2, 45233222-1, 45232452-5, 45231300-8

Fragment odcinka drogi planowanej do przebudowy w km od 1+589 do 2+800 zlokalizowany jest na terenie dla którego opracowano kartę dokumentacyjną osuwiska (Nr 18-17-075-092451 Numer roboczy osuwiska PM01) z dnia 20.09.2018 r. wraz z opinią, wykonaną przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Karpacki, 31-560 Kraków ul. Skrzatów 1 (załącznik w materiałach przetargowych).

Wykonawca zadania zobowiązany będzie do skoordynowania robót w związku z planowaną odbudową mostu w km 1+571 w m. Tarnawa Górna. W przypadku realizacji inwestycji mostowej dostęp do odcinka drogi w km od 1+589 do 2+800, planowanego do przebudowy będzie ograniczony i możliwy wyłącznie dla pojazdów o DMC do 10t poprzez objazd drogą gminną dz. nr ewid. 1602 obręb Tarnawa Górna. Zamawiający na etapie prowadzenia niniejszego postępowania nie może określić precyzyjnego terminu rozpoczęcia realizacji odbudowy mostu ze względu na brak decyzji o dofinansowaniu planowanej inwestycji. W przypadku otrzymania dofinansowania zadanie mostowe musi zostać zakończone w m-cu grudniu br.

Zamawiający wymaga osiągnięcia co najmniej 60 % zaawansowania finansowego inwestycji w terminie do m-ca listopada br. z zastrzeżeniem, że w przypadku wykonania większego zakresu robót tj. przekraczającego 60 % Zamawiający ograniczy płatność do wysokości 60 % wartości wykonanych robót, pozostała kwota zostanie zafakturowana i zapłacona zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik do umowy po odbiorze zadania w roku 2020 r.

Wymagane jest, aby zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby, urządzenia i wyposażenie posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności – tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 z późn. zm.) oraz posiadały wymagane certyfikaty wydane przez jednostki oceniające zgodność.

Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załączniki do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w składanej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku gdy w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia: Zadanie 1 – 08.11.2019 r., Zadanie 2 - 29.05.2020 r.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). Termin składania ofert upływa w dniu 24.04.2019 r. o godz. 08:30

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę

2. Oferty złożone po terminie wyznaczonym nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego oferenta.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2019 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. Nr 57)


Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
5 kwietnia 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
5 kwietnia 2019
Nazwa pliku
ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
5 kwietnia 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
5 kwietnia 2019
Nazwa pliku
SIWZ + załączniki
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
5 kwietnia 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
5 kwietnia 2019
Nazwa pliku
projekt wykonawczy+przedmiar Traugutta
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
5 kwietnia 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
5 kwietnia 2019
Nazwa pliku
projekt wykonawczy+przedmiar Tarnawa Grn
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
24 kwietnia 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
10 kwietnia 2019
Nazwa pliku
WAŻNE - wyjaśnienie do dok. technicznej
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
11 kwietnia 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
11 kwietnia 2019
Nazwa pliku
informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
24 kwietnia 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
24 kwietnia 2019
Nazwa pliku
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
10 maja 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
10 maja 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)