Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

Wykonywanie profilaktycznych badań zdrowotnych osób przyjmowanych do pracy oraz pracowników w roku 2019

Sanok, 23 listopada 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego w Sanoku (Zamawiający) z siedzibą przy ul. Jagiellońska 22, 38-500 Sanok, zaprasza w formie Zapytania Ofertowego do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na wykonywaniu profilaktycznych badań zdrowotnych osób przyjmowanych do pracy oraz pracowników w roku 2019 w następujących jednostkach organizacyjnych:

 1. Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego, ul. Jagiellońska 22, 38-500 Sanok,
 2. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku, ul. Stróżowska 15, 38-500 Sanok,
 3. I Liceum Ogólnokształcące w Sanoku, ul. Zagrody 1, 38-500 Sanok,
 4. II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku, ul. Mickiewicza 11, 38-500 Sanok,
 5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sanoku, ul. Szopena 5, 38-500 Sanok,
 6. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku, ul. Stróżowska 16, 38-500 Sanok,
 7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sanoku, ul. Konarskiego 20, 38-500 Sanok,
 8. Zespół Szkół Nr 1 w Sanoku, ul. Jana III Sobieskiego 23, 38-500 Sanok,
 9. Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku, ul. Stróżowska 15, 38-500 Sanok,
 10. Zespół Szkół Nr 3 w Sanoku, ul. Stróżowska 16, 38-500 Sanok,
 11. Zespół Szkół Nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986) z wyłączeniem stosowania tejże ustawy, gdyż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 EUR.

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie profilaktycznych badań zdrowotnych osób przyjmowanych do pracy oraz pracowników w/w jednostek w roku 2019 określonych w art. 229 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 917 z późn.zm.)

II. Zakresem świadczeń objęci będą:

1) osoby przyjmowane do pracy w jednostkach,

2) pracownicy jednostek wg następujących stanowisk:

a) nauczyciel;

b) nauczyciel informatyki, wychowania fizycznego,

c) nauczyciele praktycznej nauki zawodu,

d) sekretarz szkoły/ sekretarka (praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie);

e) pomoc nauczyciela;

f) szef kuchni;

g) praczka;

h) magazynier/intendent;

i) konserwator (praca na wysokości do 3 m);

j) pomoc kuchenna;

k) sprzątaczka (praca na wysokości do 3 m);

l) portier/woźny;

m) kierowca autobusu;

n) kierowca samochodu osobowego.

Łącznie objętych zostanie badaniami około 220 osób. Podana liczba pracowników jest liczbą szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości osób i rodzaju stanowisk w trakcie trwania umowy.

III. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

IV. Kryterium oceny ofert. Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, którego oferta jest zgodna z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia, przyjmuje wszystkie warunki Zamawiającego oraz przedłoży ofertę, która otrzyma największą ilość punktów na podstawie kryteriów określonych w niniejszym postępowaniu.

Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty, należności publiczno-prawne i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Sposób obliczenia punktów:

Nazwa badania

Waga

Badania podstawowe

Ostateczne badanie lekarskie wstępne i okresowe oraz wydanie orzeczenia o zdolności lub niezdolności do pracy (zgodnie z wymaganymi przepisami)

25

Badanie lekarskie kontrolne z wydaniem orzeczenia,

10

Badania psychologiczne kandydatów na kierowców i kierowców z wydaniem orzeczenia: kat. A, B, T i służbowe,

5

Badanie widzenia głębi, reakcji na olśnienie, widzenie w mroku

5

Konsultacje okulistyczne

15

Badanie laryngologiczne dla nauczycieli

10

Badania analityczne - morfologia ogólna

5

Badania analityczne - badania ogólne moczu

5

Badania do celów sanitarno-epidemiologiczne z wydaniem orzeczenia

5

Badania dodatkowe

Glukoza (cukier w surowicy krwi)

3

RTG klatki piersiowej z opisem

3

Cholesterol całkowity w surowicy krwi

3

EKG z opisem

3

Spirometria

3

V. Forma i termin składania ofert.

Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego) należy złożyć:

- osobiście, w siedzibie Zamawiającego – Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego,, 38-500 Sanok, ul. Jagiellońska 22 (sekretariat)

- pocztą na adres Zamawiającego – Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego,, 38-500 Sanok, ul. Jagiellońska 22

- drogą elektroniczną, na adres: jgawlewicz.centrum@powiat-sanok.pl

do dnia 07.12.2018r. do godz. 13:00

VI. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Oferentów ubiegających się o udzielenie zamówienia.

VII. Osoba wyznaczona do kontaktowania się z Oferentami: Janusz Gawlewicz tel. 134652973.

VIII. Projekt umowy, która zostanie podpisana z wybranym Oferentem, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

Umowy zostaną zawarte z wybranym Oferentem przez każdą w/w jednostkę.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 listopada 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 listopada 2018
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe wraz z załąznikami
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 listopada 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 listopada 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)