Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

Wykonywanie profilaktycznych badań zdrowotnych osób przyjmowanych do pracy oraz pracowników w roku 2019

Sanok, 23 listopada 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego w Sanoku (Zamawiający) z siedzibą przy ul. Jagiellońska 22, 38-500 Sanok, zaprasza w formie Zapytania Ofertowego do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na wykonywaniu profilaktycznych badań zdrowotnych osób przyjmowanych do pracy oraz pracowników w roku 2019 w następujących jednostkach organizacyjnych:

 1. Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego, ul. Jagiellońska 22, 38-500 Sanok,
 2. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku, ul. Stróżowska 15, 38-500 Sanok,
 3. I Liceum Ogólnokształcące w Sanoku, ul. Zagrody 1, 38-500 Sanok,
 4. II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku, ul. Mickiewicza 11, 38-500 Sanok,
 5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sanoku, ul. Szopena 5, 38-500 Sanok,
 6. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku, ul. Stróżowska 16, 38-500 Sanok,
 7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sanoku, ul. Konarskiego 20, 38-500 Sanok,
 8. Zespół Szkół Nr 1 w Sanoku, ul. Jana III Sobieskiego 23, 38-500 Sanok,
 9. Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku, ul. Stróżowska 15, 38-500 Sanok,
 10. Zespół Szkół Nr 3 w Sanoku, ul. Stróżowska 16, 38-500 Sanok,
 11. Zespół Szkół Nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986) z wyłączeniem stosowania tejże ustawy, gdyż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 EUR.

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie profilaktycznych badań zdrowotnych osób przyjmowanych do pracy oraz pracowników w/w jednostek w roku 2019 określonych w art. 229 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 917 z późn.zm.)

II. Zakresem świadczeń objęci będą:

1) osoby przyjmowane do pracy w jednostkach,

2) pracownicy jednostek wg następujących stanowisk:

a) nauczyciel;

b) nauczyciel informatyki, wychowania fizycznego,

c) nauczyciele praktycznej nauki zawodu,

d) sekretarz szkoły/ sekretarka (praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie);

e) pomoc nauczyciela;

f) szef kuchni;

g) praczka;

h) magazynier/intendent;

i) konserwator (praca na wysokości do 3 m);

j) pomoc kuchenna;

k) sprzątaczka (praca na wysokości do 3 m);

l) portier/woźny;

m) kierowca autobusu;

n) kierowca samochodu osobowego.

Łącznie objętych zostanie badaniami około 220 osób. Podana liczba pracowników jest liczbą szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości osób i rodzaju stanowisk w trakcie trwania umowy.

III. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

IV. Kryterium oceny ofert. Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, którego oferta jest zgodna z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia, przyjmuje wszystkie warunki Zamawiającego oraz przedłoży ofertę, która otrzyma największą ilość punktów na podstawie kryteriów określonych w niniejszym postępowaniu.

Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty, należności publiczno-prawne i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Sposób obliczenia punktów:

Nazwa badania

Waga

Badania podstawowe

Ostateczne badanie lekarskie wstępne i okresowe oraz wydanie orzeczenia o zdolności lub niezdolności do pracy (zgodnie z wymaganymi przepisami)

25

Badanie lekarskie kontrolne z wydaniem orzeczenia,

10

Badania psychologiczne kandydatów na kierowców i kierowców z wydaniem orzeczenia: kat. A, B, T i służbowe,

5

Badanie widzenia głębi, reakcji na olśnienie, widzenie w mroku

5

Konsultacje okulistyczne

15

Badanie laryngologiczne dla nauczycieli

10

Badania analityczne - morfologia ogólna

5

Badania analityczne - badania ogólne moczu

5

Badania do celów sanitarno-epidemiologiczne z wydaniem orzeczenia

5

Badania dodatkowe

Glukoza (cukier w surowicy krwi)

3

RTG klatki piersiowej z opisem

3

Cholesterol całkowity w surowicy krwi

3

EKG z opisem

3

Spirometria

3

V. Forma i termin składania ofert.

Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego) należy złożyć:

- osobiście, w siedzibie Zamawiającego – Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego,, 38-500 Sanok, ul. Jagiellońska 22 (sekretariat)

- pocztą na adres Zamawiającego – Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego,, 38-500 Sanok, ul. Jagiellońska 22

- drogą elektroniczną, na adres: jgawlewicz.centrum@powiat-sanok.pl

do dnia 07.12.2018r. do godz. 13:00

VI. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Oferentów ubiegających się o udzielenie zamówienia.

VII. Osoba wyznaczona do kontaktowania się z Oferentami: Janusz Gawlewicz tel. 134652973.

VIII. Projekt umowy, która zostanie podpisana z wybranym Oferentem, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

Umowy zostaną zawarte z wybranym Oferentem przez każdą w/w jednostkę.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 listopada 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 listopada 2018
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe wraz z załąznikami
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 listopada 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 listopada 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)