Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

Wykonanie wentylacji w Zespole Szkół nr 2 i Zespole Szkół nr 4 IN.272.23.2012

Dot.:

„Wykonanie wentylacji w Zespole Szkół nr 2 i Zespole Szkół nr 4.”

CPV 45300000-0, 39717000-1, 45331200-8

Rozdział I. Zamawiający:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok

Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900, Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl http://www.powiat-sanok.pl

NIP 687-17-86-679 REGON 370440703

Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie wentylacji w Zespole Szkół nr 2 i Zespole Szkół nr 4.”

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej pomieszczeń kuchni oraz zaplecza kuchennego, tj.: montaż centrali wentylacyjnej, montaż rurociągów zasilających centralę, montaż rurociągów powietrza nawiew, wywiew, montaż kratek wentylacyjnych, montaż czerpni, wyrzutni, wentylatorów, montaż okapów, regulacja działania instalacji, zasilanie elektryczne centrali. Wentylacja mechaniczna zapewni dostawę odpowiedniej ilości świeżego powietrza do pomieszczeń technologicznych a także usunięcie zysków ciepła i wilgoci powstałych w procesie przygotowania posiłków. Roboty należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót i opisem technicznym, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ (odpowiednio załącznik Nr 6, Nr 5).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja projektowa obejmuje projekt budowlany oraz przedmiar robót. Dokumenty te stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jeśli istnieją roboty, które Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności może przewidzieć na etapie zapoznania się z dokumentacją przetargową, w tym w szczególności z dokumentacją projektową, ale nie objęte przedmiarami robót – Zamawiający nie będzie ich traktował jako roboty dodatkowe.

Roboty dodatkowe to takie, które spełniają łącznie przesłanki: nie są objęte niniejszym zamówieniem, nie przekraczają 50% wartości niniejszego zamówienia (realizowanego), niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia, ich wykonanie stanie się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia – jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od niniejszego zamówienia wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie niniejszego zamówienia będzie uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego (przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy).

Zamawiający wymaga, aby realizować zadanie zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi.

Wszelkie niejasności dotyczące rozwiązań projektowych Wykonawca samodzielnie wyjaśniać będzie z inspektorem nadzoru.

Podane w opisach – w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy własne, wskazanie na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w tym przypadku rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego, technologicznego i wydajnościowego (lub lepszego) od wskazanego w w/w dokumentach przetargowych. Oznacza to, że oferowane materiały muszą posiadać podstawowe parametry nie gorsze niż wskazania przykładowe w dokumentacji projektowej.

Rozdział III. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.09.2012 r.

Termin składania ofert: 01.08.2012 r. godzina 09:30

Termin otwarcia ofert: 01.08.2012 r. godzina 10:00

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
17 lipca 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
17 lipca 2012
Nazwa pliku
ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
17 lipca 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
17 lipca 2012
Nazwa pliku
SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
17 lipca 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
17 lipca 2012
Nazwa pliku
materiały przetargowe ZS nr 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
17 lipca 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
17 lipca 2012
Nazwa pliku
materiały przetargowe ZS nr 4
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
17 lipca 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
17 lipca 2012
Nazwa pliku
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
9 sierpnia 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
10 sierpnia 2012
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)