Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Przetargi

Wykonanie usług związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa

Wykonanie usług związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok

Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900, Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl http://www.powiat-sanok.pl

NIP 687-17-86-679 REGON 370440703

Numer postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

IN.272.30.2012

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się
na ten znak.

Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.z 2010 nr 113 poz.759 z zm. ) zwanej w dalszej części Specyfikacji „ustawą”.

Przedmiot zamówienia (opis części, zadań)

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie prac związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa. Na przedmiot zamówienia składają się następujące części (zadania):

Zadanie nr 1

· Obręb Pakoszówka gm. Sanok – 34działki,

· Obręb Pisarowce gm. Sanok – 54 działki,

· Obręb Olchowa gm. . Zagórz – 17 działek,

· Obręb Sukowate gm. Zagórz – 5 działek

Razem: 110 działek

Zadanie nr 2

· Obręb Poraż gm. Zagórz - 32 działki,

· Obręb Zasław M. Zagórz - 1 działka

· Obręb Zahutyń gm. Zagórz – 5 działek,

· Obręb Brzozowiec gm. Zagórz – 2 działki

· Obręb Markowce gm. Sanok – 42 działki,

· Obręb Raczkowa m. Sanok – 26 działek

Razem: 108 działek

Zakres prac obejmuje:

- porównanie stanu ewidencyjnego ze stanem wieczystoksięgowym,

- doprowadzenie do zgodności stanu ewidencyjnego z wpisami uwidocznionymi w księgach wieczystych,

- przygotowanie wniosków i dokumentów o wpisy dotyczące ujawnienia prawa własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych

CPV 70332100-8

Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, liczba części (zadań) - 2.

Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających.

Informacja o podwykonawcach

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac.

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia : 15 listopada 2012 r.

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany terminu realizacji umowy.


Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sanoku:

38-500 Sanok

ul. Rynek 1, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku)

Termin: 20.09.2012 r, godz. 10 30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2012 r. o godz. 11 00 w siedzibie Zamawiającego (III piętro, pok. Nr 40). W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele Wykonawców.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
12 września 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
12 września 2012
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
12 września 2012
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
12 września 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
12 września 2012
Nazwa pliku
SIWZ + załączniki
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
12 września 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
12 września 2012
Nazwa pliku
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
24 września 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
24 września 2012
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)