Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku – siedziby Centrum Integracji Społecznej położonego ... IN.272.1.15.2018

IN.272.1.15.2018 Sanok, dn. 19.04.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Powiat Sanocki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na: Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku – siedziby Centrum Integracji Społecznej położonego w Sanoku przy ul. Stróżowskiej 16 na działce o nr 1997/17.

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku siedziby Centrum Integracji Społecznej położonego w Sanoku przy ul. Stróżowskiej 16 na działce o nr 1997/17, w zakresie zgodnym z załączonym przedmiarem robót, projektem budowlanym oraz SST.

CPV 45232410-9

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: do 40 dni od dnia podpisania umowy.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami:

Michał Cyran tel. 013 46 529 42, (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Sanoku), w godz. 7 30 – 15 30.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty prosimy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 27.04.2018 r. do godziny 13.00 z opisem na kopercie - Oferta na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku siedziby Centrum Integracji Społecznej, położonego w Sanoku przy ul. Stróżowskiej 16 na działce o nr 1997/17.

Miejsce składania ofert – biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2018 r. o godz. 13.10 w pok. Nr 57, otwarcie ofert jest jawne.

Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena.

Zamawiający przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Kwota wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest kwotą zbudowaną z ryczałtowych cen jednostkowych i może ulec zmianie.

Rozliczenie pomiędzy stronami nastąpi w oparciu o fakturę końcową na podstawie kosztorysu powykonawczego.

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu ofertowego uproszczonego sporządzonego w oparciu o przedmiar robót.

Wykonawca udzieli 36 m-cy gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty i wbudowane materiały.

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty i podpisania umowy.

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. IN. A/a
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
19 kwietnia 2018
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
19 kwietnia 2018
Nazwa pliku
kosztorys ofertowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
19 kwietnia 2018
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
19 kwietnia 2018
Nazwa pliku
projekt
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
19 kwietnia 2018
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
19 kwietnia 2018
Nazwa pliku
SST
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
19 kwietnia 2018
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
19 kwietnia 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)