Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

„Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2235R Sanok-Dobra w m. Dębna w km od 11+330 do 11+600". IN.272.1.8.2019

IN.272.1.8.2019 Sanok, dnia 2019-03-25

POWIAT SANOCKI

ul. Rynek 1, 38 – 500 SANOK

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o wartości zamówienia, którego wartość nie przekracza

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

(ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - art. 4 pkt 8).

na Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. "Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2235R Sanok-Dobra w m. Dębna w km od 11+330 do 11+600"

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2235R Sanok-Dobra w m. Dębna w km od 11+330 do 11+600".

Dofinansowanie zadania z podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 3 – karta dokumentacyjna osuwiska (Nr 18-17-052-092452 Numer roboczy osuwiska PM02) wraz z opinią - stanowiąca podstawę opracowania, wykonana przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Karpacki, 31-560 Kraków ul. Skrzatów 1.

 1. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, decyzji administracyjnych, w szczególności musi uzyskać pozytywną opinię Państwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie oraz Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Projektu Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków przy Wojewodzie Podkarpackim w zakresie wynikającym z przepisów.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71351910-5 Usługi geologiczne

71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne

 1. Zakres zamówienia obejmuje:

 1. opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowania w skali 1:500 wraz z klauzulą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sanoku,

 2. opracowanie projektu robót geologicznych oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i decyzji administracyjnych zatwierdzających projekt,

 3. wykonanie odwiertów zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych,

 4. opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej,

 5. zatwierdzenie dokumentacji geologiczno –inżynierskiej i uzyskanie opinii Państwowego Instytutu Geologicznego i Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Projektu Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków,

 6. określenie stanowiska, czy istnieje możliwość zabezpieczenia osuwiska wraz z wyliczeniem szacunkowych kosztów realizacji.

  Dokumentacja powinna być wykonana z należytą starannością, zgodnie z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami a w szczególności:

 1. ustawą Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r. poz.2126),

 2. rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2015 poz. 964),

 3. rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033),

 4. rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz.U. z 2007 r. nr 121 poz. 840),

 5. wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministra w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu (dostępne na stronie internetowej MSWiA).

  Opracowanie powinno uwzględniać następujące elementy:

 • Mapa dokumentacyjna geologiczno-inżynierska na podkładzie topograficznym w skali 1:500 zawierająca m.in. kontury terenu będącego w ruchu, miejsca zaobserwowanych uszkodzeń, miejsca odsłonięć geologicznych, zjawiska hydrologiczne, miejsca wyrobisk badawczych itp.
 • Przekroje geologiczne wzdłużne i poprzeczne zawierające: morfologię terenu, uwarstwienie gruntów, przejawy wód gruntowych, podstawowe parametry geotechniczne, głębokość występowania powierzchni poślizgu,
 • Wykonanie miedzy innymi odwiertów techniką wierceń pełnordzeniowych, o uzysku rdzenia minimum 85%. Otwory winny być zakończone w utworach nienaruszonych o głębokości od 3,0 do 5,0 m poniżej najniższej powierzchni poślizgu
 • Szczegółowe omówienie warunków geologicznych, parametrów gruntów i obliczeniową analizę stateczności zbocza metodą Sarmy-Hoeka w zastanych warunkach.

 1. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu realizacji zadania, zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty celem prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.

 1. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty oraz opracowania stanowiące przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

 1. Kontrola i odbiór prac.

Odbiór dokumentacji zostanie dokonany po przedłożeniu w siedzibie Zamawiającego kompletu opracowania wraz z protokołem przekazania (Załącznik Nr 4) zgodnie z umową obejmującą przedmiot zamówienia w siedzibie Zamawiającego tj.:

 1. 3 egzemplarze zatwierdzonego projektu robót geologicznych wraz z aktem zatwierdzenia oraz z 1 egzemplarzem w wersji elektronicznej,

 2. 6 egzemplarzy przyjętej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz z zatwierdzeniem dokumentacji przez Starostę Sanockiego oraz z 1 egz. w wersji elektronicznej,

  Za pracę zakończoną i odebraną Zamawiający uznaje dokumentację złożoną i odebraną wg protokołu zdawczo-odbiorczego odbioru końcowego – Załącznik Nr 5

  Zamawiający w ciągu 10 dni sprawdzi przekazane materiały i podpisze protokół zdawczo-odbiorczy, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury lub zwróci opracowanie z podaniem na piśmie przyczyn odmowy odbioru.

  Rozliczenie wynagrodzenia za wykonaną usługę nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczego przedmiotu wykonanego bez wad.

 1. Inne ustalenia:

 1. Wszystkie niezbędne materiały do przygotowania ww. opracowania Wykonawca pozyska własnym kosztem i staranie w zakresie zleconego zadania.

 2. Wykonawca zapewni pełną współpracę z Zamawiającym podczas udzielania wyjaśnień do dokumentacji, której jest autorem.

8. Prawo autorskie.

 1. Wykonawca wyrazi zgodę na rozporządzanie i wykorzystywanie przez Zamawiającego opracowania stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia.

 2. Z dniem przekazania dokumentacji, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe w zakresie:

 • utrwalania i zwielokrotnienia opracowania w formie pisemnej i elektronicznej, a w szczególności, kopiowania, powielania, fotografowania i skanowania,

 • obrotu oryginałem lub kopiami,

 • rozpowszechniania opracowania, w tym wyświetlanie, wystawianie, publiczne udostępnianie, publikowanie w internecie.

 1. przekazanie praw autorskich i majątkowych dotyczy również udostępniania wszelkim instytucjom zgodnie z odpowiednimi, odrębnymi przepisami.

  II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

  do 30 września 2019r.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  Wykonawca musi wykazać, że zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – co najmniej dwie dokumentacje geologiczno – inżynierską dotyczące stabilizacji lub zabezpieczenia osuwisk na drodze klasy Z lub wyższej, z których każda w swoim zakresie zawiera wykonanie wierceń pełnordzeniowych (podwójna rdzeniówka) a dokumentacje te uzyskały pozytywne opinie Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizacje Projektu Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków lub w równorzędnych instytucjach.

  Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca składa oświadczenie w formularzu oferty oraz dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane.

  Sprawdzenie ww. warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.

 2. ZAWARTOŚĆ OFERTY:

 1. Oferta cenowa – załącznik nr 1
 2. Wykaz wykonanych w latach 2016-2018 dokumentacji geologiczno-inżynierskich – załącznik nr 2
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji –wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 4. Oświadczenie oraz referencje lub inne dowody potwierdzające należyte wykonanie usługi.
 5. Pełnomocnictwo* (o ile dotyczy)

*Wykonawca przedkłada pełnomocnictwo dla osoby /osób zaciągających zobowiązania cywilno – prawne w imieniu Wykonawcy udzielone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań cywilno – prawnych w imieniu Wykonawcy (w przypadku gdy oferta oraz oświadczenia złożone w przetargu podpisane są przez osoby, których uprawnienia do podpisywania dokumentów w imieniu Wykonawcy nie wynikają z dokumentów załączonych do oferty).

V. FORMA DOKUMENTÓW

 1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę posiadającą pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba. Pełnomocnictwo może być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
 2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 3. Dokumenty wielostronicowe powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej stronie.

VI. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć:

 • w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Sanoku, 38-500 Sanok ul. Rynek 1 (Biuro Obsługi Klienta), w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku,

 • przesłać na adres wskazany wyżej - liczy się data i godzina wpływu kancelaryjnego, za którą Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

 • w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu) w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, zaadresowanej na adres Zamawiającego podany na wstępie wraz z podaniem dokładnej nazwy i adresu Wykonawcy.

  Poniżej Zamawiający podaje propozycję oznakowania koperty (opakowania) zawierającej ofertę:

  NADAWCA: pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci)

  ADRESAT: POWIAT SANOCKI

  ul. Rynek 1, 38 – 500 SANOK

  napis: Zapytanie ofertowe (nr sprawy IN.272.1.8.2019)

  OFERTA na realizację usługi pn.:

  „Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2235R Sanok-Dobra w m. Dębna w km od 11+330 do 11+600".

  „Nie otwierać przed: 2 kwietnia 2019r. godz. 13:00”

VII. TERMINY ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT :

       1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia : 2 kwietnia 2019r. do godz. 12:45

       2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 kwietnia 2019r. o godz. 13:00; Sanok ul. Rynek 1 pok. 57 - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Otwarcie ofert jest jawne.

       3. Oferta, która wpłynie do Zamawiającego po terminie wskazanym w punkcie 1 zostanie pozostawiona bez otwierania i rozpoznania.

       4. W ofercie należy określić cenę ryczałtową brutto za całość przedmiotu zamówienia.

 1. INFORMACJE I KONTAKT W SPRAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO :

  Uprawnionym do kontaktu z Oferentami w sprawie Zapytania ofertowego jest :

  Joanna Taraban, Michał Cyran –Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

  tel. 13 46 52 942, e-mail zp@powiat-sanok.pl

  Wszelkie kontakty w sprawie Zamówienia odbywać się mogą drogą elektroniczną lub telefoniczną.

 2. OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE:

 1. Ocena i rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 2 kwietnia 2019r.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
25 marca 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
25 marca 2019
Nazwa pliku
zapytanie +załączniki
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
25 marca 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
28 marca 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)