Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

wykonanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn.: „Głęboka termomodernizacja budynku „A” RCRE w Sanoku” IN.272.1.39.2019

Sanok, 2019-07-22

IN.272.1.39.2019

Zapytanie ofertowe

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn.: „Głęboka termomodernizacja budynku „A” RCRE
w Sanoku”

CPV 71320000-7, 71220000-6

1. Zamawiający – Powiat Sanocki, planuje udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn.: „Głęboka termomodernizacja budynku „A” RCRE w Sanoku” obejmującej:

· Audyt energetyczny,

· Projekt budowlany,

· Projekt wykonawczy,

· Kosztorys inwestorski, przedmiar robót,

· Materiały przetargowe (szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót).

· Wszelkie niezbędne uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Opis zamówienia: Wykonanie audytu energetycznego budynku Powiatu Sanockiego – budynek „A” Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku, ul. Stróżowska 16, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej termomodernizacji oraz kosztorysu inwestorskiego dla najefektywniejszego wariantu termomodernizacji w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz.U. z 2009r nr.43 poz. 346 z późn. zm.). Wykonanie audytu energetycznego dla budynku musi określać zakres, parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji inwestycji oraz oszczędności energii.

W ramach wykonywanego audytu wybrany wykonawca rozważy rozwiązania w zakresie: termomodernizacji przegród (ścian, okien, drzwi), zmiany oświetlenia na energooszczędne, modernizacji układu grzewczego i CWU.

Opracowane dokumenty mogą służyć do złożenia wniosku w celu pozyskania środków zewnętrznych.

Audyt energetyczny/dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, przepisami i normami dotyczącymi sporządzania audytów energetycznych oraz z zapisami ustawy Prawo budowlane.

W przypadku zgłoszenia uwag przez Instytucję współfinansującą na etapie oceny formalnej i konieczności dokonania korekty, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji przedmiotu umowy bez dodatkowego wynagrodzenia.

Opis budynku podlegającego opracowaniu:

Lp.

Adres budynku

Ilość kondygnacji

Pow. użytkowa/netto budynku (m2)

1.

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku – Budynek A

ul. Stróżowska 16

1

2008,06

Na Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek przeprowadzenia dokładnej analizy budynku oraz ewentualne pomiary. Dokładna analiza i pomiary budynków mają umożliwić wykonanie stosowanych obliczeń oraz przyjęcie odpowiednich założeń w audycie energetycznym. Zamawiający dopuszcza wizytę wykonawcy w budynku przed złożeniem oferty, której dotyczy zapytanie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z dyrektorem placówki.

2. Termin realizacji zamówienia:

do dnia 20.12.2019 roku.

3. W ramach przedstawionej kalkulacji ceny prosimy o podanie ceny brutto w złotych, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

4. Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do
2 sierpnia 2019 r. do godz. 10.00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: zp@powiat-sanok.pl

5. Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego: P. Michał Cyran /P. Bartosz Mrugała, tel. 13 46 52 929 /942, w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe
w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, w godzinach od 7.30 - 15.30

W załączeniu:

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
22 lipca 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
22 lipca 2019
Informację zmienił
Michał Cyran
Data ostatniej zmiany
22 lipca 2019
Nazwa pliku
zapytanie +formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
22 lipca 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
22 lipca 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)