Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie 9.720.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2012. IN.272.16.2012

Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie 9.720.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2012

CPV 66113000-5

Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie 9.720.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2012.

Szczegółowe warunki udzielenia i spłaty kredytu:

1) Udostępnienie kredytu nastąpi nie później niż w terminie 7 dni po dniu zawarcia umowy.

2) kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku kredytowego, w walucie polskiej,

3) Planowany okres kredytowania – do dnia 31.12.2023 roku

4) spłata odsetek w okresach miesięcznych na podstawie zawiadomienia przez Bank.

5) odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne w okresach miesięcznych w ostatnim roboczym dniu miesiąca kończącego kalendarzowy miesiąc począwszy od sierpnia 2012.

6) dla wyznaczenia wysokości odsetek przyjmuje się rok równy 365 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w miesiącu,

7) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki będą naliczane do dnia spłaty,

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części bez ponoszenia dodatkowych opłat.

9) oprocentowanie kredytu będzie zmienne,

10) kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego w 3 transzach:

I transza w wysokości 3.000.000,00 zł - w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy,

II transza w wysokości 3.000.000,00 zł – w terminie do 31.08.2012 r.

III transza w wysokości 3.720.000,00 zł – w terminie do 30.10.2012 r.

11) stopa bazowa do ustalenia oprocentowania:

- do oferty: według stawki WIBOR 1M na dzień 15 maja 2012 (tj. 4.91). UWAGA: Do kalkulacji ceny należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w poszczególnych latach.

- do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa i marży Wykonawcy (ma zastosowanie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym zostanie zawarta umowa).

Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy, powiększoną o marżę Wykonawcy. Czyli np. odsetki od 1 lipca – WIBOR 1M – 30 czerwca. Zmiana oprocentowania następuje każdego pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca.

12) Bank nie będzie naliczał żadnych prowizji, ani opłat z tytułu udzielenia kredytu.

13) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. Zabezpieczenie może być realizowane w przypadku zwłoki w spłacie rat kapitałowych lub odsetek przekraczającej 30 dni.

14) Rozliczenia pomiędzy Bankiem a Powiatem Sanockim będą prowadzone w PLN.

15) Powiat Sanocki wyraża zgodę na złożenie pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w świetle przepisów art. 97 ust. 1 i 2 Prawo bankowe.

16) raty kapitałowe kredytu – płatne miesięcznie. Spłata miesięcznych rat kredytu - płatna w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kalendarzowy miesiąc, począwszy od stycznia 2012 r.

Liczba rat kredytowych –131 rat równych (73.636,00 zł) + 1 rata wyrównująca (73.684,00 zł pierwsza rata) *

* do oferty należy przyjąć, że ostatnia rata płatna będzie na koniec grudnia 2023 r.

Uwaga: do oferty należy przyjąć termin wypłaty I transzy kredytu w dniu 6 lipca 2012 r. Jednakże należy zwrócić uwagę, że termin ten uzależniony będzie od daty podpisania umowy. Ponieważ na dzień sporządzania niniejszej SIWZ trudno jest określić ile czasu zajmie wykonanie czynności badania ofert, a w następstwie wyboru oferty najkorzystniejszej, rozpatrzenia ewentualnych odwołań stąd też datę wypłaty kredytu – 6 lipca 2012 r. należy przyjąć do oferty i traktować jedynie jako hipotetyczną datę wypłaty środków z kredytu.

1. Termin wykonania zamówienia

Termin uruchomienia kredytu : do 7 dni od dnia podpisania umowy.

Umowa zostanie zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2023 r.

Termin składania ofert: 6 lipca 2012 r., godz. 12.00

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sanoku:

38-500 Sanok

ul. Rynek 1, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku)

Termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 lipca 2012 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego (III piętro, pok. Nr 40).

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
18 maja 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
18 maja 2012
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
26 czerwca 2012
Nazwa pliku
SIWZ+załączniki
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
18 maja 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
18 maja 2012
Nazwa pliku
sprawozdania za 2011 rok
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
18 maja 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
18 maja 2012
Nazwa pliku
sprawozdania za I kwartał 2012
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
18 maja 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
18 maja 2012
Nazwa pliku
pozostałe materiały przetargowe
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
18 maja 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
18 maja 2012
Informację zmienił
Leszek Gocek
Data ostatniej zmiany
8 czerwca 2012
Nazwa pliku
ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
23 maja 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
23 maja 2012
Nazwa pliku
wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
12 czerwca 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
12 czerwca 2012
Nazwa pliku
Ad. 8 Uchwała Nr XXIV/237/2008 Rady Powiatu w Sanoku w sprawie powołania Skarbnika Powiatu w Sanoku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
15 czerwca 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
15 czerwca 2012
Nazwa pliku
Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
15 czerwca 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
15 czerwca 2012
Nazwa pliku
Wyjasnienia nr 3 do SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
15 czerwca 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
15 czerwca 2012
Nazwa pliku
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
15 czerwca 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
15 czerwca 2012
Nazwa pliku
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków US
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
15 czerwca 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
15 czerwca 2012
Nazwa pliku
Wyjaśnienia nr 4 do SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
15 czerwca 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
15 czerwca 2012
Nazwa pliku
Wyjaśnienia nr 5 do SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
21 czerwca 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
21 czerwca 2012
Nazwa pliku
Załacznik do wyjaśnień nr 5 do SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
21 czerwca 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
21 czerwca 2012
Nazwa pliku
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
21 czerwca 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
21 czerwca 2012
Nazwa pliku
Uchwała nr 73/2012 Zarządu Powiatu w Sanoku z dnia 29.03.2012 r. w sprawie sporządzania rocznego z wykonania budżetu Powiatu sanockiego za rok 2011
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
21 czerwca 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
21 czerwca 2012
Nazwa pliku
RIO-opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sanockiego,
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
21 czerwca 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
21 czerwca 2012
Nazwa pliku
Rb-Z ZOZ 2011
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
21 czerwca 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
21 czerwca 2012
Nazwa pliku
Rb-Z ZOZ I kw 2012
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
21 czerwca 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
21 czerwca 2012
Nazwa pliku
UWAGA! Zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
22 czerwca 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
22 czerwca 2012
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
26 czerwca 2012
Nazwa pliku
Zmieninona SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
22 czerwca 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
25 czerwca 2012
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
26 czerwca 2012
Nazwa pliku
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Sanocki w uchwale budżetowej na 2012 rok
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 czerwca 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 czerwca 2012
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)