Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

T2/KM/2018 - Nabór na stanowisko Koordynatora merytorycznego projektu w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku w ramach projektu „Dostosowanie oferty Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku do potrzeb lokalnego rynku pracy"

T2/KM/2018, Sanok, 23.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nabór na stanowisko Koordynatora merytorycznego projektu w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku w ramach projektu „Dostosowanie oferty Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku do potrzeb lokalnego rynku pracy" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego ze środków.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Sanocki / Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku

Ul. Stróżowska 15

38-500 Sanok

Osoba do kontaktu:

Bożena Chabros-Jaklik, tel. 604 283 587

email: bozenajaklik@interia.pl

II. Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty.

III. Opis przedmiotu zamówienia publicznego

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji szkolnego koordynatora projektu „Dostosowanie oferty Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku do potrzeb lokalnego rynku pracy”.

Wspólny słownik Zamówień (CPV):

79421000-1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych,

75121000-0 Usługi administracyjne w zakresie edukacji,

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a) Termin wykonania usługi: 35 miesięcy od dnia 03.12.2018 r. do dnia 30.10.2021 r.

b) Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji szkolnego koordynatora projektu „Dostosowanie oferty Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku do potrzeb lokalnego rynku pracy”.

c) Zadania szkolnego koordynatora projektu w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do niniejszego postępowania.

V. Warunki udziału w postepowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia poniższe warunki bądź, który dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, która spełnia poniższe warunki:

a) posiada wykształcenie wyższe;

b) posiada co najmniej 5–letnie doświadczenie zawodowe, w zakresie pracy z młodzieżą

c) posiada co najmniej 5–letnie doświadczenie zawodowe, w zakresie realizacji projektów edukacyjnych w projektach edukacyjnych

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

VI. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty :

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

a) oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem ofertowym. Ocena warunków opisanych w punkcie nr V (punkt V. Warunki udziału w postepowaniu) niniejszego zapytania, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dostarczonych przez Wykonawcę. Z treści złożonych przez Wykonawcę dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki opisane w punkcie nr. V (punkt V. Warunki udziału w postępowaniu), niniejszego zapytania Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z wymienionych w niniejszym zapytaniu ofertowym warunków skutkować będzie nie możliwością wyboru oferty tego Wykonawcy i oferta ta zostanie odrzucona.

b) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

c) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: kryterium cena 100% .

Punkty przyznane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

C (przyznana liczba punktów) = (Cmin : C0) x 100

Gdzie:

C0 - cena Wykonawcy,

Cmin - minimalna cena spośród ważnych ofert

Maksymalna ostateczna ocena punktowa oferty (Cena oferty): 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić pisemnie na formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem z załącznika do zapytania ofertowego. Wszystkie kwoty w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertę należy opracować w języku polskim.

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

1. Sposób złożenia oferty:

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sanoku: Powiat Sanocki / Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku ul. Stróżowska 15 , 38-500 Sanok, w sekretariacie szkoły p. nr 5 (parter budynku) w terminie do dnia 03.12.2018 r., do godz. 10:00.

Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

2) Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania, opatrzonym informacją o adresacie oferty, o nazwie zadania i numerem sprawy - T2/KM/2018, firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz Jego adresie z dopiskiem:

O F E R T A – Nabór na stanowisko Koordynatora merytorycznego projektu w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku.

XI. Określenie warunków zmian umowy

Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdują się zapisy przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmiany postanowień treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie:

a) wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych,

b) wystąpienie okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy,

c) terminu realizacji umowy, terminu realizacji zajęć,

d) zasady płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom).

X. Informacje o formalnościach:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszych ofert, zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się̨ o udzielenie zamówienia, o wynikach postepowania, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej.

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.

3. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

5. Zamawiający informuje, że terminy płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależnione będą̨ od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją umowy na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i mogą̨ ulegać opóźnieniom.

XII. Wykaz dokumentów, jakie oferenci mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Formularz ofertowy (wg wzoru w załączeniu).

2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
23 listopada 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
23 listopada 2018
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
26 listopada 2018
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
23 listopada 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
23 listopada 2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
23 listopada 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
23 listopada 2018
Nazwa pliku
Formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
23 listopada 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
23 listopada 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)