Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Przetargi

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2252R ul. Jagiellońska w Sanoku w km od 0+185 – 0+410 IN.272.8.2012

Dot.:

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2252R ul. Jagiellońska w Sanoku w km od 0+185 – 0+410”.

CPV 45233140-2

45233222-1

Rozdział I. Zamawiający:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok

Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900, Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl http://www.powiat-sanok.pl

NIP 687-17-86-679 REGON 370440703

Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2252R ul. Jagiellońska w Sanoku w km od 0+185 – 0+410”.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje: rozbiórkę nawierzchni chodnika z płyt betonowych z rozbiórką krawężników i obrzeży, wykonanie podbudowy oraz nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej wraz z ustawieniem krawężników i obrzeży, zgodnie z przedmiarem robót i opisem technicznym stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ (odpowiednio załącznik Nr 6, Nr 5).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja projektowa obejmuje projekt budowlany, projekty wykonawcze, informację dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przedmiary robót. Dokumenty te stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jeśli istnieją roboty, które Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności może przewidzieć na etapie zapoznania się z dokumentacją przetargową, w tym w szczególności z dokumentacją projektową, ale nie objęte przedmiarami robót – Zamawiający nie będzie ich traktował jako roboty dodatkowe.

Roboty dodatkowe to takie, które spełniają łącznie przesłanki: nie są objęte niniejszym zamówieniem, nie przekraczają 50% wartości niniejszego zamówienia (realizowanego), niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia, ich wykonanie stanie się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia – jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od niniejszego zamówienia wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie niniejszego zamówienia będzie uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego (przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy).

Zamawiający wymaga, aby realizować zadanie zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi.

Wszelkie niejasności dotyczące rozwiązań projektowych Wykonawca samodzielnie wyjaśniać będzie z inspektorem nadzoru.

Podane w opisach – w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy własne, wskazanie na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w tym przypadku rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego, technologicznego i wydajnościowego (lub lepszego) od wskazanego w w/w dokumentach przetargowych. Oznacza to, że oferowane materiały muszą posiadać podstawowe parametry nie gorsze niż wskazania przykładowe w dokumentacji projektowej.

Rozdział III. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2012 r.

Termin składania ofert: 22.03.2012 r. godz. 10:30

Termin otwarcia ofert: 22.03.2012 r. godz. 11:00


Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
7 marca 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
7 marca 2012
Nazwa pliku
ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
7 marca 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
7 marca 2012
Nazwa pliku
SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
7 marca 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
7 marca 2012
Nazwa pliku
SST remont chodnika
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
7 marca 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
7 marca 2012
Nazwa pliku
przedmiar
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
7 marca 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
7 marca 2012
Nazwa pliku
kosztorys ofertowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
7 marca 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
7 marca 2012
Nazwa pliku
sytuacja
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
7 marca 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
7 marca 2012
Nazwa pliku
opis techniczny
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
7 marca 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
7 marca 2012
Nazwa pliku
przekrój
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
7 marca 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
7 marca 2012
Nazwa pliku
wzór chodnika
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
7 marca 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
7 marca 2012
Nazwa pliku
Wyjaśnienie do SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
15 marca 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
16 marca 2012
Nazwa pliku
ogłoszenie o wyniku postępowania
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
16 kwietnia 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
16 kwietnia 2012
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)