Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229R Prusiek - Wysoczany w km od 1+267 do 1+553 w m. Prusiek IN.272.13.2018

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229R Prusiek - Wysoczany
w km od 1+267 do 1+553 w m. Prusiek”.

IN.272.13.2018

CPV 45233140-2, 45233222-1, 45232452-5, 45231300-8

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229R Prusiek -Wysoczany w km od 1+267 do 1+553 w m. Prusiek”, w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ.

Zgodnie z dokumentacją techniczną przebudowa polega na wykonaniu prawostronnego chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego.

W ramach przebudowy drogi zostaną wykonane m.in.:

- roboty przygotowawcze,

- kanalizacja deszczowa,

- chodnik z kostki betonowej,

- wykonanie zjazdów w ciągu chodnika,

- oznakowanie poziome,

- urządzenia BRD.

Materiały mające wartość użytkową pochodzące z rozbiórki, stanowią własność Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest składować i przetransportować materiały w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.

Wymagane jest, aby zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby, urządzenia i wyposażenie posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności – tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 z późn. zm.) oraz posiadały wymagane certyfikaty wydane przez jednostki oceniające zgodność.

Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załączniki do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w składanej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku gdy w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".


Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.11.2018 r.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). Termin składania ofert upływa w dniu 02.07.2018 r. o godz. 09:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. Nr 57)

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
15 czerwca 2018
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
15 czerwca 2018
Nazwa pliku
ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
15 czerwca 2018
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
15 czerwca 2018
Nazwa pliku
SIWZ + załączniki
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
15 czerwca 2018
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
15 czerwca 2018
Nazwa pliku
materiały przetargowe + przedmiar
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
15 czerwca 2018
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
15 czerwca 2018
Nazwa pliku
informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
2 lipca 2018
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
2 lipca 2018
Nazwa pliku
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
25 lipca 2018
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
25 lipca 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)