„Przebudowa drogi powiatowej nr 2229R Prusiek-Wysoczany w km od 0+000 do 8+150”, realizowana w ramach projektu "Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina -Sanok" IN.272.6.2012

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2229R Prusiek-Wysoczany w km od 0+000 do 8+150”, realizowana w ramach projektu "Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina -Sanok" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.

CPV 45233140-2

Rozdział I. Zamawiający:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok

Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900, Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl http://www.powiat-sanok.pl

NIP 687-17-86-679 REGON 370440703

Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 2229R Prusiek-Wysoczany w km od 0+000 do 8+150” realizowana w ramach projektu "Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina -Sanok" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Roboty obejmują kilometraż odcinka od 0+000 do 8+150. Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi celem zwiększenia nośności do 100 Kn/oś, korektę parametrów geometrycznych trasy i niwelety drogi, poprawę drożności istniejącego odwodnienia drogi oraz uzupełnienie go o nowe elementy w celu zapewnienia jego ciągłości i skuteczności, przebudowę/remont przepustów pod koroną drogi oraz przepustów pod zjazdami, modernizację zatok autobusowych, wymianę i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Ponadto roboty obejmują wykonanie remontu nawierzchni na odcinkach w km 4+436 – 4+986 oraz 5+700 – 6+938 w zakresie wykonania warstwy ścieralnej nawierzchni, uzupełnienia poboczy i odmulenia rowów przydrożnych w zakresie zgodnym z przedmiarem robót i opisem technicznym, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ (odpowiednio załącznik Nr 7, Nr 6).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja projektowa obejmuje projekt budowlany, projekty wykonawcze, informację dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przedmiary robót. Dokumenty te stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jeśli istnieją roboty, które Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności może przewidzieć na etapie zapoznania się z dokumentacją przetargową, w tym w szczególności z dokumentacją projektową, ale nie objęte przedmiarami robót – Zamawiający nie będzie ich traktował jako roboty dodatkowe.

Roboty dodatkowe to takie, które spełniają łącznie przesłanki: nie są objęte niniejszym zamówieniem, nie przekraczają 50% wartości niniejszego zamówienia (realizowanego), niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia, ich wykonanie stanie się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia – jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od niniejszego zamówienia wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie niniejszego zamówienia będzie uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego (przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy).

Zamawiający wymaga, aby realizować zadanie zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi. Jeśli na etapie realizacji robót wykonane przez wykonawcę prace, będą zgodne z dokumentacją projektową, ale niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi – Wykonawca pokryje koszty realizacji prac mających na celu doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami. Wykonawca nie będzie miał w tym względzie roszczeń do Zamawiającego. Powyższe ryzyko należy uwzględnić kalkulując cenę oferty.

Wszelkie niejasności dotyczące rozwiązań projektowych Wykonawca samodzielnie wyjaśniać będzie z właściwym projektantem oraz inspektorem nadzoru.

Podane w opisach – w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy własne, wskazanie na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w tym przypadku rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego, technologicznego i wydajnościowego (lub lepszego) od wskazanego w w/w dokumentach przetargowych. Oznacza to, że oferowane materiały muszą posiadać podstawowe parametry nie gorsze niż wskazania przykładowe w dokumentacji projektowej.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty a przed zawarciem umowy przekaże Zamawiającemu uzupełniony harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót, stanowiący załącznik do umowy. Płatność oraz wysokość faktur za realizację robót odbywać się będzie oraz zostanie ustalona zgodnie z w/w harmonogramem, zatwierdzonym przez kierownika robót, inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego.

Rozdział III. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.09.2012 r.

W związku z dofinansowaniem inwestycji ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013, Zamawiający zobligowany jest rozliczyć zadanie w ściśle określonym terminie.


Data składania ofert:
2012-03-20 08:30:00
Data wpłaty wadium:
2012-03-20 08:30:00