„Przebudowa drogi powiatowej nr 2207R Pisarowce – Nowotaniec”. IN.272.3.2012

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2207R Pisarowce – Nowotaniec”

CPV 45233140-2


Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 2207R Pisarowce – Nowotaniec” realizowana w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Roboty obejmują kilometraż odcinka od 0+012 do 7+353. Ogólny zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia zawiera: wykonanie wzmocnień konstrukcji nawierzchni, poprawę drożności istniejącego odwodnienia drogi poprzez odmulenie rowów i remont przepustów pod zjazdami, wykonanie chodnika dla pieszych oraz wymianę i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Zakres robót zgodny z przedmiarem robót i opisem technicznym stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ (odpowiednio załącznik Nr 7, Nr 6).

Data składania ofert:
2012-02-27 10:30:00
Data wpłaty wadium:
2012-02-27 10:30:00