Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

PCOJOPS.160.1.2019 - Dostawa artykułów żywnościowych w Częściach dla Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku, Zespołu Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku i Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Obsługi

Jednostek Organizacyjnych

Powiatu Sanockiego

w Sanoku

ul. Jagiellońska 22

38-500 Sanok

działające jako Pełnomocnik

Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku

Zespołu Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku

i Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku

Sprawa znak: PCOJOPS.160.1.2019

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych w Częściach dla Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku, Zespołu Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku i Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku

Zamówienie o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

Nazwa, adres Zamawiającego oraz adres poczty elektronicznej, strony internetowej Zamawiającego:

Zamawiającym jest Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego w Sanoku, ul. Jagiellońska 22, 38-500 Sanok, które działa jako pełnomocnik Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku, Zespołu Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku i Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku.

Adres strony internetowej Zamawiającego: https://pcojopssanok.bip.gov.pl/

oraz https://powiat-sanok.pl/bip/

e-mail: dstanczak.centrum@powiat-sanok.pl.

Godziny pracy Zamawiającego: od 700 do 1500, od poniedziałku do piątku.

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 i nast. ustawy Pzp.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku, Zespołu Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku i Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku.

2. Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów żywnościowych, wyszczególnionych w Częściach dla Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku, Zespołu Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku i Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku.

Nr Części

Nazwa przedmiotu zamówienia

1

Dostawa pieczywa

2

Dostawa artykułów nabiałowych

3

Dostawa wyrobów wędliniarskich, mięsa, drobiu oraz podrobów

4

Dostawa warzyw, owoców i jaj

5

Dostawa mrożonek

6

Dostawa artykułów spożywczych

7

Dostawa ryb mrożonych

8

Dostawa dań gotowych

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Formularze asortymentowo-cenowe Załączniki nr 2 dla poszczególnych Części, będące integralną częścią SIWZ.

4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia, określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych CPV:

Główny przedmiot: 15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

Dodatkowe przedmioty: 15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

15500000-3 Produkty mleczarskie

15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty

15331170-9 Warzywa mrożone

15800000-6 Różne produkty spożywcze

15221000-3 Ryby mrożone

15894300-4 Dania gotowe

Termin wykonania zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego przy ul. Jagiellońskiej 22, w Kancelarii czynnej w godzinach od 700 do 1500, od poniedziałku do piątku.

2. Termin składania ofert: do godz. 900 w dniu 01.07.2019 r.

3. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) Wykonawcy, zaadresowane na adres Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego w Sanoku (ul. Jagiellońska 22, 38-500 Sanok).

4. Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jagiellońskiej 22, w Sanoku – Kancelaria.

Termin otwarcia ofert: 01.07.2019 r., o godz. 915.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 czerwca 2019
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 czerwca 2019
Nazwa pliku
SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 czerwca 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Formularz oferty ZS 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 czerwca 2019
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
13 czerwca 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Formularz oferty ZS 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
28 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 czerwca 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy ZS 5
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 czerwca 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - Formularze asortymentowo-cenowe dla Części od nr 1 do nr 8 - ZS 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 czerwca 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - Formularze asortymentowo-cenowe dla Części od nr 1 do nr 8 - ZS 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
28 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 czerwca 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - Formularze asortymentowo-cenowe dla Części od nr 1 do nr 8 - ZS 5
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
27 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 czerwca 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 czerwca 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 - Oświadczenie przedmiotowe
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 czerwca 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 - Wzór umowy- ZS 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 czerwca 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 - Wzór umowy - ZS 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 czerwca 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 - Wzór umowy - ZS 5
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 czerwca 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 czerwca 2019
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
1 lipca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
1 lipca 2019
Nazwa pliku
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
4 lipca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
4 lipca 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)