Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Przetargi

Opracowanie w formie tekstowej i graficznej uzupełnienia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Sanockiego ”. IN.272.1.11.2018

Sanok, 2018-03-29

IN.272.1.11.2018

Zapytanie ofertowe

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie w formie tekstowej i graficznej uzupełnienia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Sanockiego ”.

Wybór Wykonawcy prowadzony jest na podstawie art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) z wyłączeniem stosowania tejże ustawy, gdyż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

CPV 71311200-3 Usługi doradcze w zakresie systemów transportowych

71243000-3 Projekty planów (systemy i integracja)

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Opracowanie w formie tekstowej i graficznej uzupełnienia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Sanockiego”, zwanego dalej „Planem Transportowym” poprzez uzupełnienie sieci powiatowych połączeń komunikacyjnych w pasażerskich przewozach drogowych i kolejowych z uwzględnieniem uruchomienia powiatowych przewozów kolejowych oraz zweryfikowania zapotrzebowania na przewozy w perspektywie do 2025 roku. Uzupełnienie Planu Transportowego dla Powiatu Sanockiego o informacje dotyczące możliwości świadczenia powiatowych przewozów kolejowych w kontekście eksploatacji linii kolejowych 107 i 108 . Uzupełnienie Planu Transportowego o zasady organizacji rynku powiatowych przewozów kolejowych, zasady organizacji systemu informacji w powiatowych przewozach kolejowych, regulaminu przewozów osób w powiatowych przewozach kolejowych.

2. Uzupełnienie Planu Transportowego Wykonawca sporządzi w sposób rzetelny, jasny i czytelny, przy uwzględnieniu wymogu najwyższej staranności i jakości, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

3. Przedmiot zamówienia, którym jest sporządzenie i opracowanie w formie tekstowej i graficznej uzupełnienia Planu Transportowego musi uwzględniać wszystkie wymagania określone przepisami prawa (obowiązującymi na dzień przekazania przedmiotu zamówienia), a w szczególności:

- ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2136 z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 684, z późn. zm.),

- Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego,

- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, położonych na terenie administracyjnym Powiatu Sanockiego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy miasta Sanoka,

- ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 295),

- ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2200),

- ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2117),

- ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1983),

- rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego,

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2001 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym,

- Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Województwa Podkarpackiego,

- Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Sanockiego

- innymi aktami prawnymi istniejącymi oraz uchwalonymi w okresie obowiązywania umowy,
a związanymi z przedmiotem zamówienia (w przypadku pojawienia się nowych aktów prawnych mających znaczenie dla przedmiotu zamówienia, w trakcie jego realizacji, Wykonawca musi uwzględnić te zmiany i dostosować przedmiot zamówienia do aktualnie obowiązujących przepisów bez dodatkowego wynagrodzenia).

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania wszystkich materiałów i danych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz do pokrycia wszelkich kosztów związanych z ich pozyskaniem, jak też przeprowadzeniem badań ankietowych, jeżeli będą miały zastosowanie. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia autorskich praw majątkowych do uzupełnionego Planu Transportowego dla Powiatu Sanockiego w formie tekstowej i graficznej na Zamawiającego.

4. Przy opracowaniu uzupełnienia Planu Transportowego dla Powiatu Sanockiego Wykonawca uwzględni wszystkie dotychczas przygotowane przez Zamawiającego zmiany we wspomnianym Planie. W szczególności uzupełni Plan Transportowy o zasady organizacji rynku powiatowych przewozów autobusowych, zasady organizacji systemu informacji w powiatowych przewozach autobusowych, regulaminu przewozów autobusowych osób, które zostały już poddane konsultacjom społecznym i wymagają tylko procedury wprowadzenia do Planu Transportowego.

5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu opracowanie wraz z prezentacją podsumowującą wykonanie uzupełnienia Planu Transportowego dla Powiatu Sanockiego celem akceptacji,
z możliwością zgłoszenia przez Zamawiającego poprawek w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania opracowania. Dokonanie odbioru zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Częściowego podpisanym bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Zamawiającego.

6. Wykonawca podda projekt uzupełnienia Planu Transportowego dla Powiatu Sanockiego społecznym konsultacjom, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Uwagi zgromadzone podczas konsultacji społecznych Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu w Sanoku, a po ich przyjęciu wprowadzi do treści wspomnianego Planu.

7. Ostateczny odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po uchwaleniu zmiany Planu Transportowego dla Powiatu Sanockiego przez Radę Powiatu Sanockiego i opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

8. Procedura odbioru zmiany Planu Transportowego składa się z następujących czynności:

1) Złożenia dokumentacji wraz z Protokołem Odbioru,

2) Weryfikacji przez Zamawiającego (w terminie 10 dni roboczych Zamawiający ma możliwość wniesienia uwag do złożonej dokumentacji),

3) Podpisania Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń lub zwrotu opracowania z podaniem w Protokole Odbioru przyczyn odmowy odbioru wraz ze wskazaniem terminu usunięcia wad, pod rygorem naliczenia kar umownych,

4) Powtórnego przekazania przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, dokumentacji z uwzględnieniem wniesionych przez Zamawiającego uwag wraz z Protokołem Odbioru,

5) Podpisanie Protokołu Odbioru przez Strony.

9. Protokoły Odbioru Częściowego oraz Protokół Odbioru Końcowego powinny być opatrzone datą oraz zaopatrzone w następujące oświadczenia:

1) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że przekazana dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z dostępną wiedzą techniczną,

2) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja wydana zostaje w stanie zupełnym, a mianowicie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i który jest znany Wykonawcy.

10. Odbiór całości przedmiotu zamówienia nastąpi po uchwaleniu Planu Transportowego przez Radę Powiatu Sanockiego i opublikowaniu Planu Transportowego dla Powiatu Sanockiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru Końcowego podpisanym bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Zamawiającego.

11. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia wykorzystując oprogramowanie, na które posiada pełną licencję. Zabronione jest wykorzystywanie oprogramowania posiadającego ograniczone możliwości (wersje studenckie lub demo). Przedmiot zamówienia należy sporządzić w sposób zapewniający Zamawiającemu możliwość późniejszej edycj i rozbudowy.

12. W Planie Transportowym dla Powiatu Sanockiego i prezentacji multimedialnej Wykonawca powinien umieścić oznaczenie docelowego ich właściciela – nazwę Powiat Sanocki. Na opracowaniu graficznym Planu Transportowego, stronie tytułowej wersji tekstowej Planu Transportowego oraz slajdzie tytułowym prezentacji należy umieścić herb Powiatu Sanockiego oraz nazwę Powiat Sanocki.

2. Termin realizacji zamówienia:

Do 70 dni od daty podpisania umowy.

3. Kryteria wyboru oferty:

Kryterium waga kryterium

Cena: 100 %

Kryterium Cena 100 %

Każda oferenta oceniana będzie w kryterium cena w skali od 0 do 100 pkt.

Liczba punktów, jaką uzyska badana oferta obliczona zostanie wg następującego wzoru:

(Cmin/C)* 100 = n

gdzie:

Cmin – najniższa oferowana cena

C – cena badanej oferty

n- liczba punktów

4. Sposób złożenia oferty:

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sanoku: ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku) w terminie do dnia 06.04.2018 r., do godz. 10:00.

Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

2) Wymaga się by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania, opatrzonym informacją o adresacie oferty, o nazwie zadania i numerem sprawy - IN.272.1.11.2018, firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz Jego adresie z dopiskiem: O F E R T A – na wykonanie opracowania w formie tekstowej i graficznej uzupełnienia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Sanockiego” - nie otwierać przed 06.04.2018 r., godz. 10:15.

3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.04.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. Nr 57). W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele Wykonawców.

5. Informacja na temat zakresu wykluczenia z powodu powiązań osobowych lub kapitałowych.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub e-mailem.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7. Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych:

Zenon Stryjak – kwestie merytoryczne/Michał Cyran – kwestie formalne tel. 13 46 52 920/929 email: zp@powiat-sanok.pl

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
29 marca 2018
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
29 marca 2018
Nazwa pliku
zapytanie +formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
29 marca 2018
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
29 marca 2018
Nazwa pliku
Zestawienie ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
6 kwietnia 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
6 kwietnia 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)