Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych: Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2236R ul. 800-lecia w km od 0+000 do 0+531 oraz drogi powiatowej nr 2238 R ul. Konarskiego w km od 0+241 do 1+400, -IN.272.3.2019

opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych:

Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2236R ul. 800-lecia w km od 0+000 do 0+531 oraz drogi powiatowej nr 2238 R ul. Konarskiego w km od 0+241 do 1+400,

Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko w km od 0+230 do 1+268 oraz od 1+440 do 2+654,

Zadanie 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2205R Czerteż - Strachocina km od 0+000 do 5+285,

Zadanie 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2045R Turze Pole – Zarszyn polegająca na budowie chodnika w km od 5+165 do 5+785 strona prawa i od 5+660 do 5+785 strona lewa oraz od km 8+075 do 9+740 wraz z budową chodnika w km od 9+400 do 9+740,

Zadanie 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w km od 3+776 do 6+250,

Zadanie 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2229R Poraż – Zagórz polegająca na budowie chodnika w km od 1+535 do 2+180 oraz od 5+970 do 6+340,

IN.272.3.2019


Rodzaj zamówienia: usługi


Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Dodatkowe przedmioty:

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania


Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych:

Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2236R ul. 800-lecia w km od 0+000 do 0+531 oraz drogi powiatowej nr 2238 R ul. Konarskiego w km od 0+241 do 1+400

Zakres planowanej inwestycji dotyczy przebudowy drogi, obejmującej w szczególności: wymianę nawierzchni jezdni i chodników, budowę odcinka chodnika, budowę zatoki autobusowej z wiatą przystankową poza granicą pasa drogowego, regulację studni i zaworów, wymianę wpustów kanalizacji deszczowej, monitoring i czyszczenie ciśnieniowe sieci kanalizacji deszczowej, oznakowanie poziome i pionowe, projekt tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- sporządzenie mapy do celów projektowych,

- sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz operatu wodnoprawnego,

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego do zgłoszenia robót,

- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót

- opracowanie STWiORB

- pełnienie nadzoru autorskiego w wymiarze do 4 pobytów na budowie.

Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko w km od 0+230 do 1+268 oraz od 1+440 do 2+654

Zakres planowanej inwestycji dotyczy przebudowy drogi w granicach pasa drogowego, obejmującej w szczególności: wymianę nawierzchni jezdni, budowę odcinka chodnika i zatoki autobusowej z wiatą przystankową, budowę odcinka kolektora kanalizacji deszczowej z wpustami, przebudowę zjazdów, oznakowanie poziome i pionowe, przebudowę przepustów pod drogą, projekt tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu. Inwestycja częściowo zlokalizowana w obszarze Natura 2000.

Zamawiający wymaga opracowania odrębnej dokumentacji odbudowy odcinka drogi zlokalizowanego w km od 1+440 do 2+575 ze względu na planowane ujęcie zadania do realizacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- sporządzenie mapy do celów projektowych,

- sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz operatu wodnoprawnego,

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego do zgłoszenia robót,

- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót

- opracowanie STWiORB

- pełnienie nadzoru autorskiego w wymiarze do 4 pobytów na budowie.

Zadanie 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2205R Czerteż - Strachocina km od 0+000 do 5+285

Zakres planowanej inwestycji dotyczy przebudowy drogi w granicach pasa drogowego, obejmującej w szczególności: wymianę nawierzchni jezdni, budowę chodnika, budowę odcinka kolektora kanalizacji deszczowej z wpustami, przebudowa przepustów pod drogą, przebudowę zjazdów, oznakowanie poziome i pionowe, projekt tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- sporządzenie mapy do celów projektowych,

- sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz operatu wodnoprawnego,

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego do zgłoszenia robót,

- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót

- opracowanie STWiORB

- pełnienie nadzoru autorskiego w wymiarze do 4 pobytów na budowie.

Zadanie 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2045R Turze Pole – Zarszyn polegająca na budowie chodnika w km od 5+165 do 5+785 strona prawa i od 5+660 do 5+785 strona lewa oraz od km 8+075 do 9+740 wraz z budową chodnika w km od 9+400 do 9+740

Zakres planowanej inwestycji dotyczy przebudowy drogi w granicach pasa drogowego, obejmującej w szczególności: wymianę nawierzchni jezdni, budowę chodnika/ciągu pieszo - jezdnego, budowę odcinka kolektora kanalizacji deszczowej z wpustami, przebudowę zjazdów, oznakowanie poziome i pionowe, projekt tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu. Inwestycja częściowo zlokalizowana w obszarze Natura 2000.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- sporządzenie mapy do celów projektowych,

- sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia,

- sporządzenie operatu wodnoprawnego,

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego do zgłoszenia robót,

- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót

- opracowanie STWiORB

- pełnienie nadzoru autorskiego w wymiarze do 4 pobytów na budowie.

Zadanie 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w km od 3+776 do 6+250

Zakres planowanej inwestycji dotyczy przebudowy drogi w granicach pasa drogowego, obejmującej w szczególności: wymianę nawierzchni jezdni, budowę chodnika, budowę odcinka kolektora kanalizacji deszczowej z wpustami, przebudowę zjazdów, oznakowanie poziome i pionowe, projekt tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- sporządzenie mapy do celów projektowych,

- sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz operatu wodnoprawnego,

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego do zgłoszenia robót,

- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót

- opracowanie STWiORB

- pełnienie nadzoru autorskiego w wymiarze do 4 pobytów na budowie.

Zadanie 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2229R Poraż – Zagórz polegająca na budowie chodnika w km od 1+535 do 2+180 oraz od 5+970 do 6+340

Zakres planowanej inwestycji dotyczy przebudowy drogi obejmującej w szczególności: budowę chodnika, budowę odcinka kolektora kanalizacji deszczowej z wpustami, przebudowę zjazdów, oznakowanie poziome i pionowe, projekt tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- sporządzenie mapy do celów projektowych,

- sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz operatu wodnoprawnego,

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego do zgłoszenia robót,

- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót

- opracowanie STWiORB

- pełnienie nadzoru autorskiego w wymiarze do 4 pobytów na budowie.

WAŻNE – ostateczny zakres planowanych przedsięwzięć zostanie ustalony na podstawie opracowanej koncepcji technicznej uzgodnionej z Zamawiającym, którą należy przedłożyć w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Podany przez Zamawiającego kilometraż dróg oraz zakres wymaganej dokumentacji jest orientacyjny i służy zobrazowaniu wielkości zamówienia.

Wykonawca winien dokonać wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii w celu prawidłowego wykonania umowy, niezbędnych do realizacji robót budowlanych podlegających zgłoszeniu bądź wymagających pozwolenia na budowę.


Rozdział III. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia:

Zadanie 1 – 30.08.2019 r.,

Zadanie 2 - 31.07.2019 r.,

Zadanie 3 - 28.06.2019 r.,

Zadanie 4 - 27.09.2019 r.,

Zadanie 5 - 31.07.2019 r.,

Zadanie 6 - 27.09.2019 r.,


1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). Termin składania ofert upływa w dniu 28.03.2019 r. o godz. 08:30

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę

2. Oferty złożone po terminie wyznaczonym nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego oferenta.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2019 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. Nr 57)

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
20 marca 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
20 marca 2019
Nazwa pliku
ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
20 marca 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
20 marca 2019
Nazwa pliku
SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
20 marca 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
20 marca 2019
Nazwa pliku
zobowiązanie do oddania zasobów
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
20 marca 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
20 marca 2019
Nazwa pliku
wzór umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
20 marca 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
20 marca 2019
Nazwa pliku
gr. kapitałowa
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
20 marca 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
20 marca 2019
Nazwa pliku
formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
20 marca 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
20 marca 2019
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
28 marca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
28 marca 2019
Nazwa pliku
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
4 kwietnia 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
4 kwietnia 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)