Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych: Zadanie 1 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2231R ul. Mickiewicza w km od 0+000 do 0+715” Zadanie 2 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2222R Sanok – Liszna IN.272.8.2019

opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych:

Zadanie 1 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2231R ul. Mickiewicza w km od 0+000 do 0+715”

Zadanie 2 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2222R Sanok – Liszna w km od 1+550 do 2+890”


71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Dodatkowe przedmioty:

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania


IN.272.8.2019


Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych:

Zadanie 1 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2231R ul. Mickiewicza w km od 0+000 do 0+715”

Zadanie 2 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2222R Sanok – Liszna w km od 1+550 do 2+890”

Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych:

Zadanie 1 - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2231R ul. Mickiewicza w km od 0+000 do 0+715”

Zakres planowanej inwestycji dotyczy przebudowy drogi obejmującej w szczególności: wymianę nawierzchni jezdni i chodników, budowę sieci kanalizacji deszczowej, regulację studni i zaworów, wymianę wpustów istniejącej kanalizacji deszczowej, oznakowanie poziome i pionowe, projekt tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie monitoringu istniejącej kanalizacji deszczowej celem określenia możliwości remontu metodą bezwykopową,

- sporządzenie mapy do celów projektowych,

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego do zgłoszenia robót/uzyskania pozwolenia na budowę,

- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót

- opracowanie STWiORB

- pełnienie nadzoru autorskiego w wymiarze do 4 pobytów na budowie.

Zadanie 2 - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2222R Sanok – Liszna w km od 1+550 do 2+890”

Zakres planowanej inwestycji dotyczy przebudowy drogi, obejmującej w szczególności: wymianę nawierzchni jezdni, przebudowę przepustów pod drogą, miejscowe zabezpieczenie korpusu drogi przed podmywaniem w trzech lokalizacjach na styku potoku Olchowskiego z drogą powiatową, projekt tymczasowej organizacji ruchu. Inwestycja zlokalizowana w obszarze Natura 2000.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- sporządzenie mapy do celów projektowych,

- sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia,

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego do zgłoszenia robót,

- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót

- opracowanie STWiORB

- pełnienie nadzoru autorskiego w wymiarze do 4 pobytów na budowie.

WAŻNE – ostateczny zakres planowanych przedsięwzięć zostanie ustalony na podstawie opracowanej koncepcji technicznej uzgodnionej z Zamawiającym, którą należy przedłożyć w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Podany przez Zamawiającego kilometraż dróg oraz zakres wymaganej dokumentacji jest orientacyjny i służy zobrazowaniu wielkości zamówienia.


Rozdział III. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia:

Zadanie 1 - do dnia 13.12.2019 r.

Zadanie 2 - do dnia 29.11.2019 r.


1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). Termin składania ofert upływa w dniu 19.06.2019 r. o godz. 08:30

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę

2. Oferty złożone po terminie wyznaczonym nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego oferenta.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2019 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. Nr 57)

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
10 czerwca 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
10 czerwca 2019
Nazwa pliku
ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
10 czerwca 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
10 czerwca 2019
Nazwa pliku
SIWZ + załączniki
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
10 czerwca 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
10 czerwca 2019
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
19 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
19 czerwca 2019
Nazwa pliku
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
4 lipca 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
4 lipca 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)