ogłoszenie o zamówieniu „Dostawa odzieży roboczej dla uczestników staży”

TECH2/2019/ODZ/1


„Dostawa odzieży roboczej dla uczestników staży”


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej dla uczestników staży, zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku nr 1 do niniejszego postępowania.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Przedmiot zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca


Bożena Chabros-Jaklik

Tel 13 46 539 51

e-mail: bozenajaklik@interia.pl

w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.


Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie w siedzibie Zamawiającego, w

Sekretariat

Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku

ul. Stróżowska 15

38-500 Sanok

2. Termin składania ofert upływa dnia 26.02.2019 r., o godz. 14:00.

3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania.