Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Przetargi

„Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w km 1 + 616” IN.272.18.2019

„Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w km 1 + 616”

CPV 45221100-3, 45221111-3

Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w km 1 + 616”, w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ.

Ponadto zakres zamówienia obejmuje opracowanie projektu wykonawczego w oparciu o udostępniony projekt budowlany. Projekt wykonawczy musi spełniać wszelkie wymogi uzyskanych decyzji i zostać zatwierdzony przez inspektora nadzoru.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności roboty polegające na:

 Robotach przygotowawczych

 Utrzymaniu w okresie realizacji robót oraz rozbiórce istniejącego mostu objazdowego wraz z dojazdami

 Rozbiórce istniejących podpór

 Przebudowie napowietrznej linii teletechnicznej (Wykonawca uzyska prolongatę warunków technicznych dla przebudowy linii)

 Przebudowie skrzyżowania z drogą gminną

 Wykonaniu żelbetowych podpór mostu

 Wykonaniu mostu stałego

 Wykonaniu nawierzchni na moście

 Montaż elementów wyposażenia

Wykonaniu dojazdów do mostu

 Wykonaniu pozostałych prac wykończeniowych

Odbudowa mostu ma na celu dostosowane nośności mostu do klasy A wg PN-85/S-

10030, tj. 50 ton i dostosowanie go do obecnie obowiązujących warunków technicznych określonych Rozporządzeniem Ministra oraz poprawę parametrów technicznych i funkcjonalnych drogi powiatowej Nr 2220R wpływających na trwałość, bezpieczeństwo i komfort użytkowania drogi i mostu.

Po wykonaniu budowy obiekt osiągnie nośność klasy „A”, posiadał będzie jezdnię o szerokości

7,0 m oraz chodniki szerokości 2x1,50 m, całkowita szerokość mostu wynosić będzie 12,12 m.

Parametry obiektu inżynierskiego

- wykonanie konstrukcji mostu o nośności jak dla klasy A, tj. 50 T

- długość przęseł - 61 m;

- szerokość całkowita Bc=12,12 m;

- szerokości jezdni na obiekcie: Bj= 7,00 m;

- chodniki dla pieszych 2 x 1,50m

- światło mostu (prostopadłe do podpór) - 50,20 m

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%

Materiały mające wartość użytkową pochodzące z rozbiórki, stanowią własność Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest składować i przetransportować materiały w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.

Zamawiający wymaga osiągnięcia przez Wykonawcę w terminie do dnia 13.12.2019 r. zaawansowania rzeczowo – finansowego robót na poziomie min. 81 tys. zł. Powyższe podyktowane jest wymogami harmonogramu realizacji inwestycji oraz zawartej umowy o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wymagane jest, aby zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby, urządzenia i wyposażenie posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności – tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 z późn. zm.) oraz posiadały wymagane certyfikaty wydane przez jednostki oceniające zgodność.

Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załączniki do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w składanej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku gdy w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".


Rozdział III. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 20.11.2020 r.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). Termin składania ofert upływa w dniu 25.10.2019 r. o godz. 09:30

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę

2. Oferty złożone po terminie wyznaczonym nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego oferenta.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. Nr 57)


Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
10 października 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
10 października 2019
Nazwa pliku
ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
10 października 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
10 października 2019
Nazwa pliku
SIWZ + załączniki
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
10 października 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
10 października 2019
Nazwa pliku
przegląd obiektu tymczasowego
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
10 października 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
10 października 2019
Nazwa pliku
przedmiar
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
10 października 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
10 października 2019
Nazwa pliku
projekt budowlany
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
10 października 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
10 października 2019
Nazwa pliku
Wyjaśnienia do SIWZ nr 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
16 października 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
16 października 2019
Nazwa pliku
Wyjaśnienia do SIWZ nr 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
21 października 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
21 października 2019
Nazwa pliku
Wyjaśnienia do SIWZ nr 3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
23 października 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
23 października 2019
Nazwa pliku
informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
25 października 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
25 października 2019
Nazwa pliku
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 listopada 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 listopada 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)