Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w m. Tarnawa Górna w km 1+571 IN.272.9.2019


!!! UWAGA w związku z wyjaśnieniami nr 4 do SIWZ w dniu 18.06.19 r. został zaktualizowany kosztorys oraz przedmiar !!!


!!! WAŻNE w związku z wyjaśnieniami nr 5 do SIWZ w dniu 19.06.19 r. został zaktualizowany kosztorys oraz przedmiar !!!


Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w m. Tarnawa Górna w km 1+571.

CPV 45221100-3, 45221111-3

1. Przedmiotem zamówienia jest odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w m. Tarnawa Górna w km 1+571, w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje roboty polegające na:

- rozbiórce istniejącego mostu,

- budowie mostu stałego,

- wykonaniu kanalizacji deszczowej,

- przebudowie dojazdów do mostu stałego,

- zabezpieczeniu brzegów cieku.

Odbudowa mostu ma na celu dostosowane jego nośności do klasy A wg PN-85/S-10030, tj. 50 ton.

W ramach inwestycji powstanie most jednoprzęsłowy, ustrój nośny stanowić będą dźwigary stalowe z żelbetową płytą. Ustrój nośny posadowiony będzie na żelbetowych przyczółkach. Światło poziome obiektu w osi jezdni wynosi 34,06 m i zapewnia ono przepływ wody cieku Kalniczka. Obiekt o szerokości 12,5 m. Przeprowadza on dwa pasy ruchu o szerokości po 3,0 m oraz obustronny chodnik o szerokości 1,5 m. Chodnik od jezdni oddzielony jest barierą. Na skraju obiektu ruch pieszy zabezpieczony jest balustradą o wysokości 110 cm.

Podstawowe parametry techniczne projektowanego mostu:

• Szerokość całkowita obiektu Lc= 12,50 m

• Światło obiektu w osi jezdni Ls = 34,06 m

• Kąt skrzyżowania z przeszkodą α = 70,0°

• Szerokość jezdni Bj = 3,0m + 3,00 m

• Opaski na odwodnienie BO = 0,5 m + 0,5 m

• Bezpiecznik Bb = 0,50m + 0.50 m

• Chodniki B = 1,5 m + 1,5 m

Materiały mające wartość użytkową pochodzące z rozbiórki, stanowią własność Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest składować i przetransportować materiały w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.

Wymagane jest, aby zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby, urządzenia i wyposażenie posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności – tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 z późn. zm.) oraz posiadały wymagane certyfikaty wydane przez jednostki oceniające zgodność.

Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załączniki do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w składanej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku gdy w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".

Rozdział III. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 17.12.2019 r.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). Termin składania ofert upływa w dniu 24.06.2019 r. o godz. 09:30

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę

2. Oferty złożone po terminie wyznaczonym nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego oferenta.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. Nr 57)


Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
7 czerwca 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
7 czerwca 2019
Informację zmienił
Michał Cyran
Data ostatniej zmiany
19 czerwca 2019
Nazwa pliku
ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
7 czerwca 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
7 czerwca 2019
Nazwa pliku
pozwolenie na budowę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
7 czerwca 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
7 czerwca 2019
Nazwa pliku
SIWZ + załączniki
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
7 czerwca 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
7 czerwca 2019
Nazwa pliku
projekt budowlany+SST - ZAKTUALIZOWANY KOSZTORYS ORAZ PRZEDMIAR
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
7 czerwca 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
7 czerwca 2019
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
18 czerwca 2019
Nazwa pliku
Wyjaśnienia do SIWZ nr 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
13 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
13 czerwca 2019
Nazwa pliku
Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
14 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
14 czerwca 2019
Nazwa pliku
Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
17 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
17 czerwca 2019
Nazwa pliku
Skany decyzji
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
17 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
17 czerwca 2019
Nazwa pliku
Projekt budowlany
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
17 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
17 czerwca 2019
Nazwa pliku
Wyjaśnienia nr 4 do SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 czerwca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
18 czerwca 2019
Nazwa pliku
wyjaśnienia nr 5
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
19 czerwca 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
19 czerwca 2019
Nazwa pliku
ostateczny kosztorys ofertowy 19.06.2019 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
19 czerwca 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
19 czerwca 2019
Nazwa pliku
informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
24 czerwca 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
24 czerwca 2019
Nazwa pliku
Informacja o unieważnieniu postępowania
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
2 lipca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
2 lipca 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)