Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w m. Tarnawa Górna w km 1+571. IN.272.11.2019

Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w m. Tarnawa Górna w km 1+571.

CPV 45221100-3, 45221111-3


. Przedmiotem zamówienia jest odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w m. Tarnawa Górna w km 1+571, w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje roboty polegające na:

Projektowana odbudowa mostu polegała będzie na:

 Robotach przygotowawczych

 Rozbiórce mostu istniejącego

 Rozbiórce istniejących podpór

 Wykonaniu żelbetowych podpór mostu

 Wykonaniu mostu zespolonego, w tym:

- montażu dźwigarów z blachownic wraz z poprzecznicami

- wykonanie żelbetowej płyty pomostu.

 Wykonaniu nawierzchni na moście

 Montaż elementów wyposażenia

Wykonaniu dojazdów do mostu

 Wykonaniu pozostałych prac wykończeniowych

Odbudowa mostu ma na celu dostosowane nośności mostu do klasy A wg PN-85/S-

10030, tj. 50 ton i dostosowanie go do obecnie obowiązujących warunków technicznych określonych Rozporządzeniem Ministra oraz poprawę parametrów technicznych i funkcjonalnych drogi powiatowej Nr 2257R wpływających na trwałość, bezpieczeństwo i komfort użytkowania drogi i mostu.

Po wykonaniu budowy obiekt osiągnie nośność klasy „A”, posiadał będzie jezdnię o szerokości

7,0 m oraz chodniki szerokości 2x1,50 m, całkowita szerokość mostu wynosić będzie BC=12,50 m.

Parametry obiektu inżynierskiego

- wykonanie konstrukcji mostu o nośności jak dla klasy A, tj. 50 T

- długość całkowita konstrukcji mostu Lc=35,75 m;

- szerokość całkowita Bc=12,50 m;

- szerokości jezdni na obiekcie: Bj=7,00 m;

- opaska bezpieczeństwa + bariera 2 x 1,00m

- chodniki dla pieszych 2 x 1,50m

- balustrada + deska gzymsowa 2 x 0,25m

- położenie obiektu w planie: prosta

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%


Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 20.12.2019 r.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). Termin składania ofert upływa w dniu 19.07.2019 r. o godz. 09:30

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę

2. Oferty złożone po terminie wyznaczonym nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego oferenta.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. Nr 57)

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
4 lipca 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
4 lipca 2019
Nazwa pliku
ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
4 lipca 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
4 lipca 2019
Nazwa pliku
SIWZ + załączniki
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
4 lipca 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
4 lipca 2019
Nazwa pliku
skany decyzji
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
4 lipca 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
4 lipca 2019
Nazwa pliku
dokumentacja + kosztorys+SST
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
4 lipca 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
4 lipca 2019
Nazwa pliku
Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
15 lipca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
15 lipca 2019
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
19 lipca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
19 lipca 2019
Nazwa pliku
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
23 lipca 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
23 lipca 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)