Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w m. Tarnawa Górna w km 1+571. IN.272.11.2019

Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w m. Tarnawa Górna w km 1+571.

CPV 45221100-3, 45221111-3


. Przedmiotem zamówienia jest odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w m. Tarnawa Górna w km 1+571, w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje roboty polegające na:

Projektowana odbudowa mostu polegała będzie na:

 Robotach przygotowawczych

 Rozbiórce mostu istniejącego

 Rozbiórce istniejących podpór

 Wykonaniu żelbetowych podpór mostu

 Wykonaniu mostu zespolonego, w tym:

- montażu dźwigarów z blachownic wraz z poprzecznicami

- wykonanie żelbetowej płyty pomostu.

 Wykonaniu nawierzchni na moście

 Montaż elementów wyposażenia

Wykonaniu dojazdów do mostu

 Wykonaniu pozostałych prac wykończeniowych

Odbudowa mostu ma na celu dostosowane nośności mostu do klasy A wg PN-85/S-

10030, tj. 50 ton i dostosowanie go do obecnie obowiązujących warunków technicznych określonych Rozporządzeniem Ministra oraz poprawę parametrów technicznych i funkcjonalnych drogi powiatowej Nr 2257R wpływających na trwałość, bezpieczeństwo i komfort użytkowania drogi i mostu.

Po wykonaniu budowy obiekt osiągnie nośność klasy „A”, posiadał będzie jezdnię o szerokości

7,0 m oraz chodniki szerokości 2x1,50 m, całkowita szerokość mostu wynosić będzie BC=12,50 m.

Parametry obiektu inżynierskiego

- wykonanie konstrukcji mostu o nośności jak dla klasy A, tj. 50 T

- długość całkowita konstrukcji mostu Lc=35,75 m;

- szerokość całkowita Bc=12,50 m;

- szerokości jezdni na obiekcie: Bj=7,00 m;

- opaska bezpieczeństwa + bariera 2 x 1,00m

- chodniki dla pieszych 2 x 1,50m

- balustrada + deska gzymsowa 2 x 0,25m

- położenie obiektu w planie: prosta

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%


Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 20.12.2019 r.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). Termin składania ofert upływa w dniu 19.07.2019 r. o godz. 09:30

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę

2. Oferty złożone po terminie wyznaczonym nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego oferenta.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. Nr 57)