Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2059R Zarszyn - Odrzechowa w m. Odrzechowa w km 6+877 IN.272.12.2018

Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2059R Zarszyn - Odrzechowa w m. Odrzechowa w km 6+877.

IN.272.12.2018

CPV 45221100-3, 45221111-3

Przedmiotem zamówienia jest odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2059R Zarszyn - Odrzechowa w m. Odrzechowa w km 6+877, w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje roboty polegające na:

- rozbiórce istniejącego mostu,

- budowie mostu stałego,

- przebudowie dojazdów do mostu stałego,

- zabezpieczeniu brzegów potoku Odrzechowskiego wraz z zabezpieczeniem dna.

Odbudowa mostu ma na celu dostosowane jego nośności do klasy A wg PN-85/S-10030,

tj. 50 ton + STANAG 2021 C150, dostosowanie go do obecnie obowiązujących warunków

technicznych

Parametry techniczne mostu stałego w m. Odrzechowa:

- Obciążenie: klasa A, tj. 50 ton wg PN-85/S-10030 + STANAG C150

- Długość całkowita konstrukcji 32,96m;

- Rozpiętość teoretyczna 20,40m;

- Długość całkowita przęsła 21,15m;

- Szerokość całkowita 9,78m;

- Szerokość jezdni 2 x 3,00m

- Szerokość chodników 2 x 1,25m;

- Kąt skosu obiektu 70°;

- Spadki poprzeczne jezdni 2%;

- Nawierzchnia jezdni mostu bitumiczna

Niweleta drogi przez obiekt mostowy przebiega w łuku o promieniu 1200m. W planie niweleta na moście usytuowana jest na odcinku prostym. Jezdnia posiada spadek poprzeczny daszkowy i = 2%, zaś chodniki spadki jednostronne w kierunku jezdni o spadku równym i = 3%.

Materiały mające wartość użytkową pochodzące z rozbiórki, stanowią własność Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest składować i przetransportować materiały w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.

Wymagane jest, aby zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby, urządzenia i wyposażenie posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności – tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 z późn. zm.) oraz posiadały wymagane certyfikaty wydane przez jednostki oceniające zgodność.

Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 17.12.2018 r.


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). Termin składania ofert upływa w dniu 28.06.2018 r. o godz. 09:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. Nr 57)


Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
13 czerwca 2018
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
13 czerwca 2018
Informację zmienił
Michał Cyran
Data ostatniej zmiany
13 czerwca 2018
Nazwa pliku
ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
13 czerwca 2018
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
13 czerwca 2018
Nazwa pliku
SIWZ + załączniki
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
13 czerwca 2018
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
13 czerwca 2018
Nazwa pliku
projekt budowlany
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
13 czerwca 2018
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
13 czerwca 2018
Nazwa pliku
projekt wykonawczy+przedmiar
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
13 czerwca 2018
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
13 czerwca 2018
Nazwa pliku
projekt wykonawczy+przedmiar
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
13 czerwca 2018
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
13 czerwca 2018
Nazwa pliku
Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
22 czerwca 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
22 czerwca 2018
Nazwa pliku
uzupełnienie Wyjaśnienia nr 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
25 czerwca 2018
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
25 czerwca 2018
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
28 czerwca 2018
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
28 czerwca 2018
Nazwa pliku
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
6 lipca 2018
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
6 lipca 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)